Vláda schválila ďalšie opatrenia: Odpustí platenie preddavkov, odložia sa nájmy

Oslobodenie od povinnosti platenia preddavkov, ale aj úpravu daňovej straty prináša novela zákona z dielne Ministerstva financií (MF) SR. Plénum Národnej rady (NR) SR ju spoločne s ďalšími novelami, týkajúcimi sa ochrany podnikateľov či odkladu platenia nájmov, schválilo v stredu.

22.04.2020 15:41
vláda, parlament Foto: ,
Na snímke zasadanie vlády Slovenskej republiky.
debata (20)

Rezort financií v právnej norme navrhuje, aby preplatok, ktorý si daňový subjekt uplatní v daňovom priznaní k dani z príjmov podanom počas obdobia pandémie, správca dane vrátil daňovému subjektu najneskôr do 40 dní od konca kalendárneho mesiaca, v ktorom bolo daňové priznanie podané.

„S cieľom predísť špekulatívnemu správaniu daňových subjektov a zneužívaniu skoršieho vracania daňových preplatkov z daňových priznaní k dani z príjmov pred uplynutím lehoty splatnosti, keďže v zmysle štandardnej úpravy sa neukladá sankcia pri podávaní opravných daňových priznaní, navrhuje sa stanoviť skutkovú podstatu správneho deliktu,“ konštatuje sa v dôvodovej správe.

Rušia sa aj preddavky na daň z motorových vozidiel

Daňovník by mal byť tiež oslobodený od povinnosti platiť preddavky na daň z motorových vozidiel, ktoré sú splatné počas obdobia pandémie počnúc mesiacom apríl 2020. Daň z motorových vozidiel by mal následne vyrovnať v lehote na podanie daňového priznania k dani z motorových vozidiel.

Neplatenie preddavkov by sa malo umožniť aj na daň z príjmov fyzickej, rovnako ako aj právnickej osoby, ktoré sú splatné v období pandémie. Opatrenie sa má uplatňovať pri poklese tržieb o najmenej 40 % v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019.

Tiež by sa mala predĺžiť lehota, v ktorej by prijímatelia podielu zaplatenej dane z príjmov mohli použiť finančné prostriedky získané z asignácie dane na pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie, a to nielen počas obdobia pandémie, ale až do konca roka 2021.

S cieľom zmiernenia následkov pandémie sa má zároveň umožniť odpočítanie neuplatnených daňových strát vykázaných za zdaňovacie obdobia ukončené v rokoch 2015 až 2018. Najviac však v úhrnnej hodnote milión eur.

Štát si bude musieť požičať viac

Dočasné neplatenie preddavkov na daň z príjmov predstavuje len hotovostný vplyv na verejné financie, pričom za mesiace máj a jún 2020 sa predpokladá negatívny vplyv vo výške 340 miliónov eur. Umorovanie daňových strát by malo mať negatívny vplyv na rozpočet vo výške 42,6 milióna eur. Dočasné neplatenie preddavkov na daň z motorových vozidiel by malo zasa predstavovať negatívny dosah na rozpočet vo výške 9 miliónov eur mesačne.

Plénum zároveň schválilo pozmeňujúci návrh poslanca SaS Mariána Viskupiča, podľa ktorého sa mení celková hodnota zdrojov z predaja štátnych cenných papierov a úverov na krytie záväzkov štátu. Emisie vydané v období pandémie sa tak nemajú započítať do limitov určených v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020 a v zákone o štátnom dlhu a štátnych zárukách. „Týmto spôsobom sa umožní plynulé financovanie štátu v priebehu celého roka 2020,“ skonštatoval Viskupič.

Pre mimoriadne väčšie výdavky a menšie príjmy štátneho rozpočtu si podľa neho Slovensko bude musieť požičať v tomto roku prostredníctvom emisií štátnych cenných papierov výrazne väčšiu sumu ako 5,4 miliardy eur, ktorá je schválená v zákone o štátnom rozpočte na rok 2020. Navýšenie tejto hodnoty je limitované na 6,3 miliardy eur. MF však pravdepodobne dosiahne tento limit už v máji tohto roka.

Odložia sa nájmy

Parlament schválil aj odloženie nájmov pre ľudí na tri mesiace. "Získali sme pre rodiny a jednotlivcov v ťažkej situácii čas. Budú oslobodení od toho, aby niekto mohol tento nájomný vzťah vypovedať napriek strate ich platobnej schopnosti,“ povedala poslankyňa strany Za ľudí Vladimíra Marcinková. Peniaze bude stačiť vyplatiť do konca tohto kalendárneho roka. Opatrenie pripravil rezort práce a spravodlivosti.

Odpustené aj poistné za apríl

Zamestnávateľ alebo povinne nemocensky poistená a povinne dôchodkovo poistená samostatne zárobkovo činná osoba (SZČO) nebudú povinní zaplatiť poistné za apríl tohto roka. Táto výnimka sa bude týkať tých, ktorí mali v apríli uzatvorenú prevádzku na základe rozhodnutia štátneho orgánu najmenej na 15 dní.

Vláda bude môcť nariadením ustanoviť ďalšie obdobie, za ktoré nebudú musieť zamestnávatelia alebo SZČO zaplatiť poistné.

Uzatvorenie prevádzky preukážu zamestnávatelia čestným vyhlásením, ktoré predložia Sociálnej poisťovni najneskôr do ôsmeho dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, za ktorý nie sú povinní zaplatiť poistné. Za apríl tak bude potrebné urobiť najneskôr do 11. mája tohto roka, keďže 8. mája 2020 je štátny sviatok. Nezaplatenie odpusteného poistného nemá však mať vplyv na nárok na nemocenskú alebo dôchodkovú dávku.

O podporu budú môcť žiadať aj ďalší

Novelou zákona sa zároveň rozšíri okruh žiadateľov o príspevok v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest počas mimoriadnej situácie. Táto podpora sa bude vzťahovať aj na tých, ktorí si svoje daňové a odvodové povinnosti, respektíve pohľadávky voči úradu práce plnia aj dodatočne formou splátkového kalendára, alebo z dôvodu straty tržieb v marci tohto roka si neboli schopní splniť tieto povinnosti.

Rovnako ako pri poistnom je tiež podľa rezortu práce potrebné v apríli tohto roka oslobodiť od platenia príspevkov na doplnkové dôchodkové sporenie zamestnávateľa, ktorý povinne platí príspevky za zamestnanca vykonávajúceho tzv. rizikovú prácu.

Podnikatelia dostanú dočasnú ochranu

Podnikatelia budú môcť taktiež požiadať o dočasnú ochranu, pokiaľ boli zasiahnutí negatívnymi dosahmi pandémie.

O dočasnú ochranu bude môcť podnikateľ požiadať pre zvýšenie pohľadávok po lehote splatnosti alebo pre značný pokles tržieb v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2019, ktoré podstatne ohrozujú prevádzkovanie jeho podniku. Opatrenia sa budú dotýkať len podnikateľov zasiahnutých následkami pandémie, a nie osôb, ktoré mali závažný problém s plnením si záväzkov aj pred pandémiou.

Ochrana bude spočívať najmä v ochrane pred veriteľskými návrhmi na konkurz, v prerušení začatých konkurzných konaní na návrh veriteľa, suspendovaní povinnosti podať návrh na konkurz, prerušení niektorých exekúcií, poskytnutí dočasnej ochrany pred výkonom záložného práva či upravení pravidiel o započítavaní pohľadávky, ktorá vznikla voči podnikateľovi pod dočasnou ochranou.
Po poskytnutí dočasnej ochrany nebude môcť druhá zmluvná strana vypovedať zmluvu, odstúpiť od nej alebo odoprieť plnenie zo zmluvy pre omeškanie podnikateľa v čase od 12. marca 2020. Neplatí to, ak by druhá strana bezprostredne ohrozila vlastné prevádzkovanie.

Ochranu môže zrušiť súd

Pridelenie dočasnej ochrany môže zrušiť súd. Podnikateľ mu bude musieť predložiť písomné vyjadrenie k dôvodom začatia konania a tiež zoznam majetku, záväzkov a spriaznených osôb k 12. marcu 2020.

Opatrenie by malo trvať do 1. októbra 2020, pričom vláda by ho mohla predĺžiť, no najdlhšie do konca roka 2020. Dočasná ochrana sa nebude vzťahovať na vybrané finančné inštitúcie, napríklad banky, inštitúcie elektronických peňazí, poisťovne či správcovskú spoločnosť. Legislatíva by mala byť účinná od 12. mája 2020.

© Autorské práva vyhradené

20 debata chyba
Viac na túto tému: #pomoc #dane #opatrenia #poistné #koronavírus