Štát ide meniť banícky región, horná Nitra na to potrebuje miliardy

Akčný plán transformácie hornej Nitry je postavený na štyroch pilieroch, ktorými sú mobilita a prepojenosť regiónu, ekonomika, podnikanie a inovácie, udržateľné životné prostredie, kvalita života a sociálna infraštruktúra.

03.07.2019 13:54
debata (40)

Vyplýva to z návrhu akčného plánu z dielne podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu, ktorý v stredu prerokovala a schválila vláda SR.

Akčný plán popisuje zdôvodnenie zahrnutia každého z pilierov, sumarizuje východiskovú situáciu a želaný cieľový stav v rámci každého piliera a popisuje ciele jednotlivých opatrení. Súčasťou tvorby akčného plánu bol tiež zber potenciálnych indikatívnych projektov s cieľom zistiť záujem o realizáciu projektov, ktoré by mohli byť súčasťou akčného plánu, zistiť potenciálnych nositeľov projektov, a tiež analyzovať, ako tieto indikatívne projekty pomáhajú napĺňať ciele jednotlivých pilierov, priorít a opatrení akčného plánu.

Plánu predchádzalo množstvo rokovaní

Vypracovaniu akčného plánu predchádzalo 17 veľkých pracovných stretnutí, z toho 3 rokovania s Európskou komisiou, 7 stretnutí pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, množstvo menších rokovaní expertných pracovných skupín v hornonitrianskom kraji, ako aj návštev jednotlivých zainteresovaných subjektov zo strany spoločnosti PwC ako spracovateľa akčného plánu. Uskutočnili sa aj nespočetné neformálne pracovné stretnutia, či už na úrovni samospráv, ale aj na Úrade podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Pracovné stretnutia boli organizované v zmysle bottom-up princípu, teda prístup zdola nahor, čiže zo spodnej úrovne organizačnej hierarchie smerom hore. Uskutočnilo sa 5 podujatí pre verejnosť, tzv. verejné híringy, v Handlovej, Novákoch, Bojniciach, Prievidzi a Partizánskom, na ktorých bol predstavený akčný plán širokej verejnosti a na ktorých ho bolo možné aj priamo pripomienkovať.

V mesiacoch apríl a máj 2019 sa konali dve kolá neformálnych pripomienok členmi pracovnej skupiny pre prípravu Akčného plánu transformácie regiónu horná Nitra, ktorá je postavená na participatívnom princípe. V rámci všetkých týchto rokovaní a stretnutí prišlo 150 pripomienok od 20 zainteresovaných subjektov (neformálne pripomienkovania). Všetky adekvátne pripomienky, podnety a návrhy boli zapracované. Akčný plán bol predložený na medzirezortné pripomienkové konanie, ako aj na posúdenie Stálej pracovnej komisii na posudzovanie vybraných vplyvov.

Štyri piliere transformácie

Horná Nitra sa pri prerode z uhoľného na iný priemysel musí opierať o dobrú dopravnú napojenosť regiónu, podporovať inovácie v priemysle i cestovný ruch, nízkouhlíkovú ekonomiku, ako i zmiernenie dosahov na život baníkov v nadväznosti na útlm ťažby uhlia. Akčný plán transformácie regiónu horná Nitra na svojom rokovaní 12. júna schválili poslanci Trenčianskeho samosprávneho kraja s troma pripomienkami.

Transformácia regiónu konkrétne počíta s rozvojom priemyslu v oblasti energetiky, chemického, gumárenského a zbrojárskeho priemyslu, ďalej poľnohospodárstva či cestovného ruchu.

Budúcnosť energetiky v regióne by mala zohľadňovať vplyv na životné prostredie a zamerať sa na podporu nízkouhlíkovej energetiky, energetickej efektívnosti a smart riešení v energetike. Slovenské elektrárne (SE) by mali skončiť s výrobou tepla z hnedého uhlia v Elektrárni Nováky (ENO) v roku 2023, čo musí byť koordinované s posilnením uzlovej oblasti Bystričany. V nadväznosti na nové riešenie výroby tepla SE počítajú s jeho výrobou prostredníctvom druhotného spracovania odpadov, zámer predložili ako indikatívny projekt. Budúce riešenie tepla by mala zhodnotiť nezávislá štúdia.

Súčasťou strategického dokumentu je i harmonogram postupného útlmu a uzatvárania banských diel, ktorý schválila vláda v rámci skrátenia všeobecného hospodárskeho záujmu vlani v decembri. Transformačný proces rieši i sanáciu environmentálnych záťaží, ktoré spôsobil v regióne ťažký priemysel. Akčný plán počíta s tým, že odstraňovanie environmentálnych vplyvov sa bude financovať nielen zo zdrojov Hornonitrianskych baní Prievidza (HBP), ale aj zo štátnych zdrojov. Rekvalifikačné opatrenia by sa mali dotknúť asi 1700 zamestnan­cov HBP.

Projekty za miliardy eur

Možnosti financovania projektov na zabezpečenie transformácie regiónu načrtlo viac ako 215 indikatívnych projektov v investičnej hodnote viac ako 3,1 miliardy eur (vrátane nákladov na budovanie rýchlostných ciest, pozn. TASR), ktoré by mali vytvoriť 10 000 pracovných miest. Zásobník indikatívnych projektov nie je konečný a môže sa priebežne dopĺňať. Mimo neho rieši plán i infraštruktúrne projekty, posilnenie inštitucionálnych kapacít, projekt na mäkké opatrenia na trhu práce i špeciálnu výzvu pre malé a stredné podniky. Financovanie indikatívnych projektov chce štát zabezpečiť prostredníctvom tohto a budúceho programového obdobia z fondov Európskej únie (EÚ), komunitárnych programov EÚ, národných podporných mechanizmov, Európskej investičnej banky. Riešením by malo byť i vytvorenie samostatného operačného programu, prioritnej osi a prierezového nástroja.

Transformácia regiónu bude podmienená i úpravou legislatívy. Pripravené uznesenie, ktoré by mala schvaľovať vláda, počíta s uložením opatrenia v podobe odpísania zásob výhradného ložiska, ako i zrušením alebo zmenou chráneného ložiskového územia. Rovnako rieši legislatívu v nadväznosti na postavenie banských záchranárov, osobitný príspevok baníkom a odstupné. Úpravou má prejsť i vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO), operačné programy, legislatíva rieši i štátnu pomoc na sanáciu nákladov na zatvorenie ťažobných polí, vytvorenie Centra podpory transformácie hornej Nitry a vypracovanie plánu likvidácie baní. Akčný plán sa bude vyhodnocovať na ročnej báze.

.....

VIDEO: Po štyroch rokoch od spustenia chovu sumčeka afrického na Agro-Rybej farme sa handlovskí baníci stali najintenzívnejšími producentmi čerstvej ryby na Slovensku. Hornonitrianske bane, ktoré čaká útlm ťažby uhlia, našli v chove rýb a pestovaní rajčín lukratívny biznis, ktorý už vytvoril vyše 120 pracovných mi­est.

Video
40 debata chyba
Viac na túto tému: #bane #baníci #Horná Nitra