Štát chce hľadať pre bratislavské letisko silného partnera

Ministerstvo dopravy vypracovalo návrh projektu, ktorým sa má uskutočniť proces výberu koncesionára pre Letisko M. R. Štefánika v Bratislave (BTS).

26.10.2018 11:35
debata (4)

Predložilo ho do medzirezortného pripomienkového konania. Rezort očakáva, že realizáciou verejno-súkromného partnerstva formou udelenia koncesie sa zabezpečí dlhodobý udržateľný rozvoj letiska. Profitovať má z toho aj štát. Podľa ministerstva sa udelením koncesie minimalizujú riziká súvisiace s vlastníctvom a prevádzkou letiska pri ponechaní určitej kontroly nad strategickými aktívami.

Vypracovať štúdiu uskutočniteľnosti súvisiacu s rozvojom bratislavského letiska zaviazala ministerstvo dopravy vláda, ako aj Programové vyhlásenie vlády z roku 2016. „Základným problémom je aktuálny stav Letiska M. R. Štefánika, ktoré napriek zlepšeniu hospodárenia v minulých rokoch čelí viacerým výzvam, akou je vysoká zadlženosť, koncentrácia tržieb a potrebné investície do letiskovej infraštruktúry,“ uvádza sa v materiáli.

V rámci štúdie ministerstvo dopravy posudzovalo rôzne varianty rozvoja letiska. V hre bol rozvoj súčasným manažmentom, externým partnerom na základe manažérskej zmluvy, či udelenie koncesie strategickému partnerovi. „Výsledkom je odporúčanie uzatvoriť koncesnú zmluvu so strategickým partnerom. Koncesia sa javí ako najlepšia alternatíva pre BTS za predpokladu dobre pripraveného medzinárodného tendra, ktorého sa zúčastnia skúsení investori,“ uviedlo v materiáli ministerstvo.

Realizácia projektu s variantom PPP scenára má pre štát priniesť hodnotu navyše v objeme 61 miliónov eur. „Tento výsledok vychádza z predpokladu, že súkromný investor bude schopný zvýšiť počet cestujúcich, ako aj výnosy z poskytovania neleteckých služieb, a že v PPP scenári získa štát vyššiu zostatkovú hodnotu infraštruktúry Letiska M. R. Štefánika, ktorú koncesionár vráti späť do užívania zadávateľa (BTS) po skončení koncesie,“ píše sa v materiáli.

K uzatvoreniu koncesnej zmluvy by malo podľa projektu dôjsť po verejnom obstarávaní koncesionára v júni 2020. Jej predmetom má byť prevádzkovanie, údržba a rozvoj letiska, pod ktorým sa rozumie predovšetkým výkon všetkých činností, ktoré vykonáva BTS a zároveň záväzok koncesionára zabezpečiť rozvoj letiska vynaložením investícií počas trvania koncesie. Vzletové a pristávacie dráhy a súvisiaci infraštruktúrny majetok má ostať vo vlastníctve BTS.

„Realizáciou projektu verejno-súkromného partnerstva formou udelenia koncesie sa zabezpečí dlhodobý udržateľný rozvoj Letiska M. R. Štefánika. Predpokladom je, že strategický partner zlepší konkurenčnú pozíciu BTS v regióne a zvýši ponuku a kvalitu služieb letiska,“ očakáva ministerstvo dopravy.

Vyššia výkonnosť letiska, ktoré má byť manažované skúseným strategickým partnerom, podľa rezortu zabezpečí financovanie nevyhnutnej obnovy infraštruktúry a zároveň finančné príspevky do štátneho rozpočtu vo forme koncesných poplatkov. „Sekundárnym benefitom pre štát v súvislosti s udelením koncesie je minimalizácia rizík súvisiacich s vlastníctvom a prevádzkou letiska pri ponechaní určitej miery kontroly nad strategickými aktívami,“ doplnilo ministerstvo.

Materiál sa v súčasnosti nachádza v skrátenom medzirezortnom pripomienkovom konaní, ktoré má skončiť 2. novembra tohto roka. Rezort dopravy tento postup odôvodnil neodkladnou potrebou vykonať ďalšie úkony vyplývajúce z celého projektu, ako aj celého procesu výberu koncesionára pre letisko.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #ministerstvo dopravy #letisko Bratislava