Ľudia daňami podporia viac svoje mestá

Roky finančných suchôt, na ktoré sa sťažujú samosprávy, sa majú skončiť. Na budúci rok majú obce a kraje hospodáriť spolu s príjmami až 5,4 miliardy eur. Novým prerozdelením daní z príjmov fyzických osôb si polepšia medziročne až o 160 miliónov eur.

, 29.12.2015 06:00
Bratislava, Most SNP, hmla, počasie Foto: ,
Ilustračné foto.
debata (3)

Zamestnanci platia 19-percentnú daň z príjmov a tá teraz smeruje do štátnej kasy. Výnos sa následne rozdeľuje podľa toho, koľko má mesto či obec obyvateľov s trvalým pobytom.

Tento rok si obce delili 68,5 percenta z výnosu, kraje 29,2 percenta a štátu zostalo 2,3 percenta. Od januára však obce dostanú 70 percent a kraje 30 percent. Deliť sa v novom roku bude z podielových daní suma 2,26 miliardy eur. Samosprávy z peňazí navyše zvýšia platy verejných pracovníkov o 4 percentá, obnovia cesty, ihriská či obecnú techniku. „Po rokoch konsolidácie, šetrenia a rozpočtového obmedzovania budú môcť samosprávy okrem zvýšenia rozsahu a kvality služieb občanom viac modernizovať, rekonštruovať a zároveň podporiť aj regionálnu a miestnu zamestnanosť,“ povedal výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Jozef Turčány.

V minulých rokoch ľudia v mnohých obciach pociťovali uťahovanie opaskov. Finančné kohútiky samosprávam priškrtila Radičovej vláda a následne v prvom roku vládnutia aj terajší Ficov kabinet. Od roku 2014 sa však situácia začala postupne zlepšovať. Roky predtým však išli mnohé obce so šetrením na hranu. Niektoré dokonca prestali svietiť, kosiť či opravovať cesty a chodníky.

Presmerovaním daní získa napríklad Zvolen oproti roku 2015 navyše 513-tisíc eur. Mesto počíta s navýšením platov pre učiteľov a tiež projektom využitia dažďovej vody, s obnovou futbalového štadióna.

„Finančné prostriedky budú použité na dofinancovanie mzdových prostriedkov v originálnych kompetenciách pre oblasť školstva a miestnej samosprávy. Tie boli totiž zo strany štátu navýšené výraznejšie, ako sa uvažovalo v priebehu schvaľovacieho procesu nášho mestského rozpočtu,“ vysvetľuje hovorca Zvolena Martin Svatuška. Takisto pôjdu na realizačnú fázu „zeleného“ projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen – mestský rozpočet počíta so sumou približne 320-tisíc eur. Obnova futbalového štadióna má stáť 404-tisíc eur. V budúcoročnom rozpočte je zahrnutých tiež 500-tisíc eur pre investičné potreby jednotlivých mestských častí.

Mestá a obce, ktoré denník Pravda oslovil, sa zhodujú v tom, že značná časť zvýšených príjmov pôjde na vyššie platy učiteľov. „Najvýznamnejšia časť z predpokladaného zvýšeného príjmu bude použitá na zvýšenie tarifných platov o 4 percentá pre zamestnancov vo verejnej správe a pedagogických, resp. nepedagogických pracovníkov. V rozpočte pre rok 2016 sa na tento účel použije okolo 600-tisíc eur,“ povedal hovorca mesta Prievidza Michal Ďureje.

o rokoch konsolidácie, šetrenia a rozpočtového obmedzovania budú môcť samosprávy okrem zvýšenia rozsahu a kvality služieb občanom viac modernizovať, rekonštruovať a zároveň podporiť aj regionálnu a miestnu zamestnanosť.
Jozef Turčány, výkonný podpredseda Združenia miest a obcí Slovenska

Na základe prognózy ministerstva financií by príjem mesta Prievidza po zvýšení percenta z podielových daní mal dosahovať sumu 13 miliónov eur, čo je oproti predpokladanému skutočnému príjmu pre tento rok zvýšenie o viac ako milión eur. Mesto má ako budúcoročné priority stanovené opravy a rekonštrukcie základných a materských školských zariadení, komunikácií a chodníkov.

Plány majú aj na východe krajiny. „Prognózovaná výška podielových daní pre rok 2016 je oproti roku 2015 vyššia o 6,5 percenta, čo pre mesto znamená zvýšenie príjmov približne o 620-tisíc eur. Mesto bude pokračovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií, chodníkov a parkovísk v rozsahu 1,8 milióna eur. Mesto to bude postupne splácať po dobu piatich rokov dodávateľovi stavby. Tiež predpokladáme rekonštrukciu tepelného hospodárstva vo výške 350-tisíc eur. Plánujeme tiež rekonštrukciu zimného štadióna, Materskej školy na Vajanského ulici a Základnej školy na Školskej ulici,“ vymenúva budúcoročné priority mesta Michalovce jeho hovorkyňa Iveta Palečková.

Viac dostanú aj samosprávne kraje. „V roku 2016 plánujeme podielovú daň z príjmu fyzických osôb v objeme 98,8 milióna eur. Oproti roku 2015 je to viac o 11,6 milióna eur. Zároveň však treba pripomenúť, že samosprávne kraje prišli o príjem z dane z motorových vozidiel, čo v našom prípade znamená 15,3 milióna eur. Očakáva sa, že výber dane z príjmov fyzických osôb by mal byť vyšší, takže definitívny dosah na rozpočet dokážeme reálne vyčísliť až v budúcom roku,“ odkázala Veronika Fitzeková, hovorkyňa Prešovského samosprávneho kra­ja.

Percento podielu dane z príjmu fyzických osôb, najvýznamnejšia časť z príjmov samospráv, sa začalo znižovať v roku 2012. Odvtedy mestá a obce upozorňovali na negatívne dosahy pre bežných ľudí. Radičovej vláda to považovala za jedno z konsolidačných opatrení štátu na zníženie deficitu verejných financií.

Ešte po nástupe súčasnej druhej Ficovej vlády k moci sa samosprávy zaviazali k ďalšiemu šetreniu. Mestá a obce vláde prisľúbili, že do konca decembra 2013 ušetria spolu približne 427 miliónov eur, čo predstavovalo takmer polovicu všetkých výdavkových úspor v rozpočte.

Napríklad mesto Myjava muselo pred dvoma rokmi znižovať počet pracovníkov miestneho úradu. Aby zabezpečili základné služby obyvateľom, nerealizovali žiadne investičné projekty z fondov EÚ. Nemali totiž finančné prostriedky na ich spolufinancovanie. Do rozpočtu sa zaradili len najnutnejšie opravy a údržby. Znížili sa dotácie mesta o desať percent, opätovne sa prehodnotili výdavky na kultúrne a športové podujatia. Mnohé kultúrne akcie, ktoré mali v meste dlhoročnú tradíciu, zanikli.

Nielen toto mesto muselo pristúpiť v posledných rokoch pre šetrenie k nepopulárnym opatreniam. Mnohé samosprávy takisto zvyšovali miestne dane a poplatky. Na to, aby Banská Bystrica zabezpečila riadny chod mesta, vyplatila mzdy a zabezpečila všetky služby občanom dané zákonom, musela pristúpiť aj k odpredaju časti svojho majetku. Predaj majetku bol v mnohých slovenských mestách jednou z možností, ako sa nepopulárnym krokom, ako je zvyšovanie daní či rušenie kultúrnych a športových podujatí, aspoň sčasti vyhnúť.

Aj starosta obce Motyčky Maroš Lacko sa pustil do rozsiahlych úspor v obci, ktoré trvali vyše troch rokov. A to aj napriek tomu, že dedinka v Banskobystrickom okrese so 120 obyvateľmi nemusela šetriť tak, ako mestá s viac ako 2-tisíc obyvateľmi. Vyššie percento z podielových daní predstavuje pre jeho obec o vyše 2-tisíc eur viac. Celkový rozpočet obce je na úrovni okolo 50-tisíc eur.

„Budúcoročné vyššie finančné prostriedky budú preto smerovať do postupnej modernizácie techniky na zimnú údržbu, na rekonštrukciu miestnych komunikácií, na modernizáciu a opravy budov vo vlastníctve obce. Takže môžeme konštatovať, že stále je do čoho investovať finančné prostriedky,“ povedal Lacko.

Anketa: Na čo pôjdu vyššie príjmy samosprávy v roku 2016?

Prešovský samosprávny kraj

Pripravujeme nové normatívy pre neverejné školské zariadenia, zvyšujeme dotácie pre neverejných poskytovateľov sociálnych služieb, plánujeme rekonštruovať regionálne komunikácie. Podporíme združené investície – ihriská s umelým povrchom v Snine a v Starej Ľubovni, budeme investovať do rozvoja majetku PSK, vyčleníme 300-tisíc eur na dotácie v rámci grantového programu PSK, zrekonštruujeme havarijné úseky ciest III. triedy s nákladom 1 milión eur, poskytneme 100-tisíc eur na nákup knižničného fondu, plánujeme rekonštruovať námestie a spevnené plochy pred Divadlom Jonáša Záborského v Prešove v objeme 600-tisíc eur, plánujeme vybudovať vlastný priestor pre zasadnutia krajského parlamentu, podporíme vznik Centra pre odborné vzdelávanie a prípravu v Spojenej škole na Ulici Ľ. Podjavorinskej v Prešove.

Trenčiansky samosprávny kraj

Väčšie zdrojové možnosti v oblasti príjmov vytvárajú na jednej strane širší priestor na financovanie investičných akcií a spolufinancovanie projektov zo štrukturálnych fondov EÚ z vlastných zdrojov, na druhej strane druhej prispievajú k zníženiu úverovej zaťaženosti. Predpokladaný vyšší objem daňových príjmov plánujeme využiť v oblasti investícií, a to s najvyšším 43,48-percentuálnym podielom v oblasti dopravy na rekonštrukciu a modernizáciu ciest II. a III. triedy a 26,55-percentuálnym podielom v oblasti vzdelávania na rekonštrukciu a modernizáciu objektov škôl a školských zariadení, zvýšenia ich energetickej efektívnosti, na výstavbu multifunkčných ihrísk, ako aj na modernizáciu centier odbornej prípravy žiakov.

Banská Bystrica

V návrhu rozpočtu na rok 2016 predpokladáme príjem z podielových daní vo výške 23,9 milióna eur. Pozitívny dosah na príjmovú časť bežného rozpočtu je v rozsahu približne 500-tisíc eur. Finančné prostriedky využijeme na krytie najmä legislatívnych dosahov, kompetencií samosprávy, prioritne komunikácie, zeleň, školstvo, šport, opravu, údržbu a rekonštrukciu objektov vo vlastníctve samosprávy.

Trnava

Na základe predpokladov sme do návrhu rozpočtu premietli navýšenie príjmov o 7 percent, čo predstavuje zhruba 1,3 milióna eúr. Finančné prostriedky budú rovnomerne investované do najdôležitejších oblastí. V budúcom roku sú naplánované výdavky na obnovu komunikácií vrátane cyklochodníkov, revitalizácia verejných priestorov a zvýšené finančné prostriedky pôjdu do školstva, na sociálnu starostlivosť, životné prostredie a kultúru.

Bratislava

Zvýšením koeficientu na 70 percent a zároveň zlepšením prognózy MF SR k odhadu dane z príjmov fyzických osôb zo dňa 30. 11. 2015 na rok 2016 mesto Bratislava zapracovalo v rozpočte zvýšenie príjmov z dane fyzických osôb o 8,5 milióna eur viac ako v roku 2015. Financie nie sú viazané na konkrétny účel, lebo pri zostavovaní rozpočtu sa spoločne vytvorí jeden balík všetkých príjmov bez toho, aby sa jednoznačne určovali konkrétne príjmy na konkrétne výdavky. Prioritou novoprijatého rozpočtu je však zvýšenie výdavkov v oblasti infraštruktúry ciest a zelene, zvýšenie čistoty a bezpečnosti a podpory prezentácie hlavného mesta v súvislosti s budúcoročným predsedníctvom Slovenska v Rade EÚ.

Žilinský samosprávny kraj

Patríme dlhodobo medzi najväčších poskytovateľov sociálnych služieb na Slovensku a práve sociálna oblasť je z rozpočtu ŽSK financovaná najviac. V regióne horného Považia získa po schválení rozpočtu napríklad Domov sociálnych služieb Synnómia v Žiline 80-tisíc eur na výmenu okien, zateplenie budovy a strechy. Finančné prostriedky ďalej investujeme najmä do rozvoja komunikačnej infraštruktúry v doprave, kde je napríklad v regióne Liptov vyčlenených 100-tisíc eur na rekonštrukciu cesty Hruštín – Zábava. Strednú priemyselnú školu v Martine čaká už II. etapa rekonštrukcie hygienických zariadení vo výške 70-tisíc eur a 200-tisíc eur využije Kysucká galéria v Oščadnici na vybudovanie depozitára. Balík financií je vyčlenený aj na modernizáciu nemocníc v správe Žilinského kraja. Na Orave plánujeme rekonštrukciu gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia v Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej vo výške 200-tisíc eur a rekonštrukciu a opravu spŕch i toaliet na lôžkových oddeleniach Dolnooravskej nemocnice s poliklinikou v Dolnom Kubíne vo výške 162-tisíc eur.

Košice

Hlavnými prioritami rozpočtu na rok 2016 sú oblasť školstva (oprava, údržba, rekonštrukcia a modernizácia škôl a školských zariadení), oblasť dopravy (rekonštrukcia a modernizácia cestnej siete, realizácia Modernizácie električkových tratí – ďalšia etapa, 1. etapa majetkovoprávneho vyrovnania pozemkov na Slaneckej ceste s cieľom následnej rekonštrukcie), oblasť kultúry a rozvoja športu (rekonštrukcia a modernizácia areálu kúpaliska Červená hviezda, plnenie aktivít vyplývajúcich z titulu Európske mesto športu 2016,a to predovšetkým obnova infraštruktúry športových zariadení pri školách a v jednotlivých mestských častiach), bezpečnosť mesta, sociálna oblasť.

Nitriansky samosprávny kraj

Plánuje v roku 2016 preinvestovať v rámci kapitálových výdavkov minimálne 10,8 mil. eur. Najviac do oddielu vzdelávanie, kde sa na rekonštrukcie, modernizácie, stavebné úpravy a strojné investície plánuje vynaložiť 5,8 mil. eur. Najväčšími investičnými akciami z pohľadu finančného objemu sú Centrum odborného vzdelávania a prípravy v oblasti CNC technológií v Nitre vo výške 1,66 mil. eur a II. etapa rekonštrukcie budovy Spojenej školy v Nitre vo výške 1,65 mil. eur. Na rekonštrukciu a modernizáciu školskej jedálne Gymnázia Juraja Fándlyho v Šali je vyčlenených 342-tis. eur a na zníženie energetickej náročnosti budovy školy SOŠ technickej v Komárne 340-tis. eur. Investície do sociálnej oblasti dosiahnu 1,97 mil. eur. V rámci toho na humanizáciu a modernizáciu pavilónu A v ZSS SVETLO Olichov vyčleňuje NSK sumu takmer 710-tis. eur. Plánovaná je aj realizácia III. etapy protipožiarnej bezpečnosti stavieb objektu NITRAVA, ZSS Nitra – pavilón B, vo výške 427-tis. eur. Kapitálové výdavky pre oddiel kultúra sú rozpočtované vo výške 1,05 mil. eur. Na opravu konkrétnych úsekov ciest II. a III. triedy je naplánovaných 3,5 mil. eur.

Poznámka: Vyjadrenia poskytli hovorcovia daných samospráv

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #samosprávy
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy