Na Slovensku by mal vzniknúť Klimatický fond pre pôdu

SITA | 28.05.2023 15:27
hrádzka Foto: ,
Fond bude slúžiť aj na podporu zadržiavania vody v krajine.
Fond má slúžiť na podporu ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy a na financovanie opatrení na zadržiavanie vody a uhlíka v pôde.

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR plánuje vytvoriť Klimatický fond pre pôdu. Fond má slúžiť na podporu ochrany poľnohospodárskej a lesnej pôdy a na financovanie opatrení na zadržiavanie vody a uhlíka v pôde. Správcom fondu má byť Agentúra klimatického fondu pre pôdu. Vyplýva to z predbežnej informácie k príprave návrhu zákona o hodnotení a financovaní ekosystémových služieb pôdy a krajiny, ktorú rezort pôdohospodárstva predložil do pripomienkového konania.

Klimatický fond pre pôdu má poskytovať dotácie na realizáciu adaptačných a mitigačných opatrení a podporu vedecko-výskumnej činnosti, pôžičky so splatnosťou najviac päť rokov, ako aj štipendiá na rozvoj tvorby, vzdelávania a odborného výskumu v oblasti ekosystémových služieb pôdy a krajiny. O poskytnutie finančných prostriedkov z fondu bude môcť požiadať fyzická alebo právnická osoba, ktorá je obhospodarovateľom pôdy alebo sa venuje vedecko-výskumnej činnosti alebo projekčno-inžinierskej činnosti v oblasti ochrany pôdy, obehu živín v pôde a biohospodárstva. Môže ísť aj o aktivity v oblasti lesníctva, ochrany prírody a krajiny alebo vedeckú činnosť v uvedených oblastiach.

Rezort pôdohospodárstva plánuje zriadiť register plôch evidovaných v Uhlíkovej a vodnej banke. Pôjde o register plôch, na ktorých sa budú realizovať opatrenia v rámci systému katalógu opatrení. V porovnaní s existujúcimi registrami a evidenciami pozemkov pôjde o register obsahujúci plochy definované odlišným spôsobom. „Napríklad ak budú realizované opatrenia na rôznych tzv. bielych plochách, nebude možné využiť len údaj katastra nehnuteľností, evidencie pôdnych blokov na území SR, evidencie lesných pozemkov, keďže pôjde o plochu, ktorá nemusí zodpovedať hraniciam plôch alebo pozemkov evidovaných ani v jednom z uvedených registrov a evidencií," uviedlo ministerstvo pôdohospodárstva.