Schválili novú inflačnú pomoc. Vláda pošle 100 eurovky, pozrite si, kto ich dostane

Vláda v stredu schválila ďalšiu inflačnú pomoc. Najzraniteľnejším skupinám sa pošle 100 eur. Niektoré skupiny budú musieť o ňu požiadať. Jedná sa o pokračovanie pomoci, ktorú minister práce predstavil v lete. Niektoré skupiny sa v prvej vlne pomoci nedostali k financiám alebo prepadli cez sito, tak im budú vyplatené v druhom balíku pomoci.

26.10.2022 12:34
Krajniak Foto: ,
Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina)
debata (78)

Návrh na stredajšie rokovanie predložilo ministerstvo práce pod vedením Milana Krajniaka (Sme rodina).

„Cieľom návrhu je finančne prispieť rodinám s deťmi, najodkázanejším domácnostiam a fyzickým osobám s nízkym príjmom poberajúcim opakované peňažné príspevky na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia na pokrytie zvýšených výdavkov na bývanie, energie, stravu a pod. Nariadenie je súčasťou avizovanej inflačnej pomoci a je jedným z nástrojov na zmiernenie následkov vysokej inflácie,“ odôvodňuje svoj návrh rezort práce.

Vláda schválila ďalšiu protiinflačnú pomoc najzraniteľnejším skupinám – pre viac ako 150.000 ľudí, vo výške 100 eur, v celkovom objeme 15,6 milióna eur. „Dnes sme na vláde schválili mimoriadne adresné riešenie pre ľudí, ktorých široká schéma (pomoci v lete) nezasiahla. Inflačná pomoc, ktorú sme dnes schválili pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľov, bude vo výške 15,6 milióna eur. Z tejto sumy zvýšime jednak prídavky na deti, pomôžeme zdravotne postihnutým, sirotám, domácnostiam v hmotnej núdzi, ale aj ďalším skupinám,“ priblížil predseda vlády Eduard Heger (OĽaNO).

Pozrite si tlačovú besedu predstaviteľov vlády:

Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády sa navrhuje na 28. október 2022, vzhľadom k tomu, aby bolo možné finančnú pomoc vyplatiť už v novembri.

Cieľovou skupinou pre druhú vlnu inflačnej pomoci je podľa slov ministra práce Milana Krajniaka (Sme rodina) 23.650 novona­rodených nezaopatrených detí, ako aj 29.400 nízkopríj­mových ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. „Ďalšou skupinou sú siroty, ktoré nepoberajú sirotský dôchodok. Je ich približne 1330. Ďalšou skupinou sú domácnosti v hmotnej núdzi – týchto 14.283 domácností nebolo v hmotnej núdzi vtedy, keď sme pred letom vyplácali prvú vlnu inflačnej pomoci,“ spresnil Krajniak.

Pomoc 100 eur podľa Krajniakových slov dostane aj 85.433 nezaopa­trených detí, ktoré majú súdom určené výživné nižšie ako 150 eur. „Ďalšou skupinou je 900 odchovancov centier pre deti a rodiny,“ dodal Krajniak. Niektorým skupinám obyvateľov bude podľa neho protiinflačná pomoc vyplatená automaticky, niektoré skupiny obyvateľov budú musieť o ňu požiadať.

Akú pomoc schválila vláda:

 • Suma prídavku na dieťa sa za október 2022 zvýši o 70 eur na nezaopatrené dieťa narodené od 1. júna 2022 do 31. októbra 2022. Prídavok na dieťa sa tak pre tieto deti za mesiac október 2022 poskytne v celkovej sume 100 eur.
 • Súčasne sa navrhuje v súvislosti so zvýšenou mierou inflácie jednorazovo zvýšiť náhradné výživné pre siroty, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok za mesiac október 2022 o sumu 100 eur. Náhradné výživné pre siroty sa zvýši o sumu 100 eur len pre tie deti, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok vôbec.
 • Suma pomoci v hmotnej núdzi sa za október 2022 zvýši o 100 eur. Zvýšenie sumy

pomoci v hmotnej núdzi podľa prvej vety nepatrí domácnosti, ktorej vznikol nárok na zvýšenie sumy pomoci v hmotnej núdzi.

 • Suma peňažného príspevku na kompenzáciu sa za november 2022 zvýši o 100 eur, ak príjem fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím nie je vyšší ako suma životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu a ak ide o:
 1. peňažný príspevok na prepravu,
 2. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov na diétne stravovanie,
 3. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s hygienou alebo s opotrebovaním šatstva, bielizne, obuvi a bytového zariadenia,
 4. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so zabezpečením prevádzky osobného motorového vozidla alebo
 5. peňažný príspevok na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich so starostlivosťou o psa so špeciálnym výcvikom
 • Ak má fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím nárok na viac peňažných príspevkov na kompenzáciu, suma sa zvýši len pre jeden peňažný príspevok na kompenzáciu.
 • Zvýšenie peňažného príspevku na prepravu sa poskytne bez potreby preukázania výdavkov na prepravu.

Tieto opatrenia budú stáť 6,26 milióna eur.

Druhá časť pomoci, ktorú schválila vláda. O tú treba žiadať:

 • Poskytnú sa dotácie na podporu humanitárnej pomoci v sume 100 eur na každé nezaopatrené dieťa so súdom určenou vyživovacou povinnosťou najviac v sume 150 eur,
 • ďalej osobám, ktoré boli zverené do starostlivosti nahrádzajúcej starostlivosť rodičov a

v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 im táto starostlivosť zanikla z dôvodu do dovŕšenia plnoletosti.

 • Navrhuje sa tiež umožniť poskytnúť jednorazovú dotáciu vo výške 100 eur pre plnoleté osoby, ktoré boli ako deti umiestené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu (t. j. vykonávali sa pre ne opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou), ak sa im v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 skončilo poskytovanie starostlivosti dovŕšením plnoletosti (t. j. plnoletá osoba opúšťa centrum pre deti a rodiny dovŕšením plnoletosti) alebo ak sa v rovnakom období ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody mladému dospelému v centre pre deti a rodiny.
 • Navrhuje sa, aby bolo možné podať žiadosť o dotáciu do 31. októbra 2022. Uvedené

sa navrhuje z dôvodu, že ide o dočasnú jednorazovú pomoc.

Tieto opatrenia budú stáť vyše 8,54 milióna eur. Dokopy budú tieto dve časti stáť 15,6 milióna eur.

Čo sa vyplatí automaticky

Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády o inflačnej pomoci vyplácanej automaticky (na nezaopatrené deti, na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, sirotám bez nároku na sirotský dôchodok, pre domácnosti v hmotnej núdzi) je 28. október 2022, aby bolo možné finančnú pomoc vyplatiť už v novembri.

O čo treba požiadať

Dátum účinnosti návrhu nariadenia vlády o inflačnej pomoci formou dotácie, o ktorú je potrebné požiadať (pre nezaopatrené deti s určeným výživným, pre odchovancov centier pre deti a rodiny, pre osoby s ukončenou náhradnou rodinnou starostlivosťou) je deň vyhlásenia v Zbierke zákonov. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny po nadobudnutí účinnosti nariadenia na svojej stránke zverejní žiadosti o dotácie na inflačnú pomoc.

Kto všetko dostane 100 eur

INFLAČNÁ POMOC PRE NEZAOPATRENÉ DETI NARODENÉ OD 1.6.2022 DO 31.10.2022

Za október 2022 rezort práce jednorazovo o 70 eur zvýši prídavok na deti, ktoré sa narodili od 1. júna 2022 do 31. októbra 2022, pretože ich nezachytila 1. vlna pomoci. Prídavok bude rodinám vyplatí automaticky v novembri. 23 650 nezaopa­treným deťom štát vyplatí cez jednorazové zvýšenie prídavku celkovo sume 1 655 500 eur.

INFLAČNÁ POMOC PRE NÍZKOPRÍJMOVÉ OSOBY S ŤZP

Nariadením vlády rezort práce o 100 eur zvýši suma jedného z opakovaných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia (peňažného príspevku na prepravu alebo peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov), ktoré štát poskytuje fyzickým osobám s ťažkým zdravotným postihnutím s príjmom do jedno násobku sumy životného minima pre plnoletú fyzickú osobu. Pôjde o približne 29 400 klientov, ktorým jednorazovým zvýšením vyplateným automaticky v decembri štát vyplatí 2 940 000 eur.

INFLAČNÁ POMOC PRE SIROTY S NÁHRADNÝM VÝŽIVNÝM

Jednorazové zvýšenie náhradného výživného o 100 eur je určené sirotám, ktorým nevznikol nárok na sirotský dôchodok. Suma 133 000 eur bude vyplatené približne 1 330 sirotám automaticky v novembri.

INFLAČNÁ POMOC PRE DOMÁCNOSTI V HMOTNEJ NÚDZI

Jednorazové zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi o 100 eur patrí domácnostiam, ktorým nevznikol nárok na zvýšenie pomoci v hmotnej núdzi už za máj 2022. Ide približne o 14 283 domác­ností, čo predstavuje celkovú pomoc 1 428 300 eur. Domácnostiam bude pomoc v hmotnej núdzi zvýšená a vyplatená automaticky v novembri.

INFLAČNÁ POMOC PRE NEZAOPATRENÉ DETI SO SÚDOM URČENÝM VÝŽIVNÝM DO 150 EUR

Pôjde o jednorazovú pomoc 100 eur na každé dieťa rodinám, kde sa rodič stará o jedno alebo viac nezaopatrených detí, na ktoré bolo súdom určené výživné. Nárok na túto formu pomoci vznikne len v prípade, že suma súdom určeného výživného na dieťa je najviac 150 eur. Náklady na inflačnú pomoc v tejto skupine rezort práce odhaduje na 8 543 300 eur pre 85 433 detí. O jednorazovú pomoc pre nezaopatrené deti s určeným výživným je potrebné požiadať. Vzor žiadosti bude zverejnený na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

INFLAČNÁ POMOC PRE ODCHOVANCOV CENTIER PRE DETI A RODINY

Jednorazová dotácia vo výške 100 eur je určená pre plnoleté osoby, ktoré boli ako deti umiestené v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu (t.j. vykonávali pre ne opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v centre pre deti a rodiny na základe rozhodnutia súdu pobytovou formou), ak sa im v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022 skončilo poskytovanie starostlivosti dovŕšením plnoletosti (t.j. plnoletá osoba opúšťa centrum dovŕšením plnoletosti) alebo ak sa v rovnakom období ukončilo poskytovanie starostlivosti na základe dohody mladému dospelému v centre pre deti a rodiny. Predpokladaný počet poberateľov je 900 v celkovej sume 90 000 euro. Bývalí klienti centier pre deti a rodiny, ktorí spĺňajú podmienky, môžu o dotáciu požiadať. Tlačivo bude zverejnené na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

INFLAČNÁ POMOC PRE OSOBY S UKONČENOU NÁHRADNOU RODINNOU STAROSTLIVOSŤOU

Jednorazová dotácia vo výške 100 eur má pomôcť osobám, ktorým bola ukončená náhradná rodinná starostlivosť z dôvodu dosiahnutia plnoletosti v období od 30. apríla 2020 do 31. októbra 2022. Túto inflačnú pomoc rezort práce odhaduje asi pre 2 500 poberateľov v celkovej výške 250 000 euro. O dotáciu je potrebné požiadať formou žiadosti, ktorá bude zverejnená na stránke Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny po nadobudnutí účinnosti nariadenia.

© Autorské práva vyhradené

78 debata chyba
Viac na túto tému: #inflácia #zdražovanie