Prvé peniaze na obnovu schválené: Portugalský plán obnovy prešiel komisiou

Európska komisia (EK) v stredu schválila portugalský plán obnovy po pandémii a transformácie na zelenšiu a digitálnejšiu ekonomiku. To bol prvý národný plán obnovy, ktorý EK odobrila.

16.06.2021 15:49
európska únia, rozpočet Foto:
Portugalsko by malo z plánu obnovy do roku 2026 dostať 13,9 miliardy eur vo forme grantov a 2,7 miliardy eur vo forme lacných úverov.
debata

Portugalsko by malo z plánu obnovy do roku 2026 dostať 13,9 miliardy eur vo forme grantov a 2,7 miliardy eur vo forme lacných úverov.

Eduard Heger Čítajte viac Vláda schválila plán obnovy. Ide do Bruselu

„Európska komisia dnes rozhodla dať zelenú portugalskému plánu obnovy a odolnosti, prvému plánu, ktorý bol Európskou komisiou schválený,“ uviedla šéfka EK Ursula von der Leyenová vo vyhlásení. „Reformy a investície obsiahnuté v tomto pláne umožnia, aby Portugalsko vyšlo z koronakrízy silnejšie, odolnejšie a lepšie pripravené na budúcnosť.“

Zákon o slovenskom pláne prešiel vládou

Návrh zákona o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti z dielne Ministerstva financií (MF) SR v stredu schválila vláda. Účinnosť zákona navrhuje rezort financií na 15. októbra tohto roka okrem ustanovenia, ktoré sa týka informačného systému pre plán obnovy. To má navrhovanú účinnosť 1. júla 2022.

Návrh zákona upravuje pôsobnosť Úradu vlády (ÚV) SR ako národnej implementačnej a koordinačnej autority, ktorá má koordinovať a riadiť vykonávanie mechanizmu a jeho finančné toky, ako aj jeho postavenie ako orgánu zodpovedného za vykonávanie a koordináciu auditu mechanizmu. Rovnako upravuje postavenie a zodpovednosti ministerstiev ako vykonávateľov týchto investícií alebo reforiem. Návrh tiež upravuje spôsob, postup a podmienky poskytovania prostriedkov mechanizmu na základe zmluvy alebo rozhodnutia.

Vláda SR podľa návrhu pôsobí ako najvyššia schvaľovacia autorita. Schvaľuje všetky významné dokumenty týkajúce sa plánu obnovy – systém implementácie mechanizmu, návrh dohody medzi SR a Európskou komisiou (EK), ale aj plán obnovy a odolnosti a akékoľvek jeho zmeny. Určuje vykonávateľov zodpovedných za jednotlivé komponenty plánu obnovy. Pri dohľade nad rýchlym a efektívnym vykonávaním mechanizmu má schvaľovať vláda aj návrh na zavedenie krízových opatrení. Tie by sa mohli zaviesť, ak hrozí, že investícia alebo reforma nebude implementovaná v stanovenej lehote či rozsahu.

Vykonávateľom podľa návrhu zákona môže byť iba ústredný orgán štátnej správy, ktorý je za vykonávateľa určený vládou. Je zodpovedný za realizáciu investície alebo reformy, ktorá je zahrnutá v pláne obnovy. Niektoré činnosti vykonávateľa má byť možné zveriť inej osobe, sprostredkova­teľovi.

Tiež sa má ustanoviť, že z prostriedkov mechanizmu sa v štátnom rozpočte rozpočtujú príslušné výdavky na realizáciu investícií a reforiem zahrnutých do plánu obnovy a odolnosti. Vykonávateľ rozpočtované prostriedky mechanizmu na výdavkovom účte sám používa alebo ich poskytuje prijímateľom. Prostriedky poskytnuté Slovensku z EÚ na samostatný účet národnej implementačnej a koordinačnej autority, teda ÚV, sa majú postupne prevádzať do príjmov štátneho rozpočtu.

Nevyužité prostriedky mechanizmu rozpočtované v danom rozpočtovom roku by malo byť možné použiť aj v ďalších rozpočtových rokoch až do ich vyčerpania na určený účel, najneskôr však do 31. decembra 2026. Ak by hrozili SR vážnejšie dôsledky z neuspokojivej implementácie plánu obnovy, môže sa po schválení vládou navrhnúť EK vykonanie zmeny v pláne obnovy alebo jeho aktualizácia.

Zároveň sa má ustanoviť informačný systém pre plán obnovy, ktorý by mala spravovať koordinačná autorita, teda ÚV. Tento systém zabezpečuje komunikáciu s informačnými systémami EK a s vnútroštátnymi informačnými systémami pre potreby plnenia úloh podľa tohto zákona.

Prostriedky mechanizmu sa majú prijímateľovi poskytovať na základe priameho vyzvania alebo výzvy. Na tie isté výdavky alebo tie isté náklady nebude možné získať prostriedky z viacerých zdrojov EÚ, ak by tým došlo k ich duplicitnému financovaniu. Upraviť by sa mali aj podmienky vylučujúce prijímateľa, ktorým je právnická osoba, ktorá má vo svojich orgánoch osobu právoplatne odsúdenú pre niektorý z určených trestných činov.

V zákone by sa tiež mal definovať pojem finančnej opravy. Na základe tohto inštitútu má vznikať povinnosť vrátiť alebo viazať prostriedky mechanizmu, ak je zistená nezrovnalosť pri používaní týchto zdrojov.

debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #plán obnovy
Flowers