Poslanci schválili návrh zákona o ochrane hospodárskej súťaže

Zákon o ochrane hospodárskej súťaže bude používať pojem podnik namiesto doterajšieho pojmu podnikateľ.

01.04.2021 12:00
parlament, NR SR, Národná rada Slovenskej... Foto: ,
V zákone o ochrane hospodárskej súťaže dochádza k niekoľkým zásadným zmenám.
debata (1)

„V návrhu zákona dochádza oproti súčasnému stavu k výraznej zmene, keď sa význam pojmu ‚podnikateľ‘ podľa znenia návrhu zákona obsahovo harmonizuje s pojmom ‚podnik‘ podľa európskej judikatúry a legislatívy. Harmonizáciu národných právnych úprav v otázke konceptu podniku si vyžaduje eurosmernica, ale aj potreba zjednotenia pojmov a eurokonformného výkladu zodpovednostných inštitútov v EÚ,“ uvádza sa v dôvodovej správe.

Podnik namiesto podnikateľa

Podľa doterajšieho znenia zákona sa za podnikateľa považoval každý ekonomicky nezávislý subjekt s právnou subjektivitou, ktorý sa zúčastňuje na hospodárskej súťaži, bez ohľadu na povahu činnosti, ktorú vykonáva.

Pojem podnikateľ podľa návrhu zákona už nebude naviazaný na právnu subjektivitu, ale v popredí bude v súlade s európskou judikatúrou „funkčná stránka“ tohto pojmu. Na uvedené potom nadväzujú ďalšie zmeny v návrhu zákona v porovnaní so súčasnou právnou úpravou, a to najmä zmeny týkajúce sa ukladania pokút – možnosť ustanoviť za spoločne a nerozdielne zodpovedné za protiprávne konanie viaceré spoločnosti v rámci jedného podnikateľa, prechod zodpovednosti za protiprávne konanie, úprava zodpovednosti združení a ich členov za zaplatenie pokút.

V oblasti dohôd obmedzujúcich súťaž a zneužívania dominantného postavenia nedochádza v novom zákone k významnejším zmenám. V tejto oblasti je už súčasná legislatíva do veľkej miery harmonizovaná s európskou právnou úpravou a zmeny sa preto nedotýkajú skutkových podstát protiprávnych konaní.

Zmeny v oblasti kontroly koncentrácií sa týkajú predovšetkým čiastočnej zmeny ustanovení upravujúcich notifikačné kritériá, teda kritériá, pri splnení ktorých majú podnikatelia povinnosť oznámiť koncentráciu úradu. Návrh zákona zavádza nové, doplnkové notifikačné kritériá. Ide o zavedenie novej povinnosti požiadať úrad o stanovisko v prípade, ak účastníci koncentrácie dosiahnu stanovený obrat v SR a zároveň dosahujú ustanovený trhový podiel na relevantnom trhu zahŕňajúcom SR.

Zároveň dochádza k vypusteniu existujúceho osobitného notifikačného kritéria, ktoré sa uplatňovalo v prípade vytvorenia spoločných podnikov. To umožňuje eliminovať prípady, keď dochádzalo k formálnemu posúdeniu koncentrácie aj v prípadoch takzvaných extrateritoriálnych spoločných podnikov, ktoré neboli aktívne na území SR.

Nové inštitúty

Návrh zákona tiež zavádza nové inštitúty v podobe právomoci úradu uložiť dočasné opatrenia. V súčasnosti je inštitút predbežných opatrení zakotvený iba v správnom poriadku, pričom návrh zákona dopĺňa príslušné ustanovenia správneho poriadku.

Predmetné inštitúty si vyžaduje transpozícia eurosmernice 2019/1. V tejto súvislosti dochádza aj k zmene a doplneniu Správneho súdneho poriadku, keďže členské štáty musia zabezpečiť prieskum rozhodnutí, ktorými sa ukladajú dočasné opatrenia v skrátených lehotách.

Prijatý pozmeňujúci návrh poslanca Miloša Svrčeka (Sme rodina) hovorí aj o úpravách týkajúcich sa úradu podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Konštatuje sa v ňom, že na ÚV je zriadený úrad podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Na jeho čele je štátny tajomník podpredsedu vlády.

Štátny tajomník koná za ÚV v rozsahu úkonov, ktoré sa týkajú plnenia úloh podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo. Na účely finančného riadenia a finančnej kontroly sa štátny tajomník podpredsedu vlády, ktorý neriadi ministerstvo, považuje za štatutárny orgán orgánu

1 debata chyba
Viac na túto tému: #podnikateľ #podnik #zákon o ochrane hospodárskej súťaže #zmena legislatívy