Brexit sa dotkne aj oblasti práva duševného vlastníctva

Nové obchodné partnerstvo Európskej únie (EÚ) so Spojeným kráľovstvom po brexite definuje dohoda o obchode a spolupráci. Okrem obchodu s tovarom a službami rieši aj širokú škálu ďalších oblastí vrátane ochrany duševného vlastníctva. Informoval o tom predseda Úradu priemyselného vlastníctva (ÚPV) SR Matúš Medvec.

22.01.2021 15:51
debata

„Dôležité je si uvedomiť, že osoby, ktoré majú záujem získať ochranu v Spojenom kráľovstve, si už musia svoje práva prihlasovať prostredníctvom Úradu Spojeného kráľovstva pre duševné vlastníctvo alebo prostredníctvom medzinárodného zápisu v Svetovej organizácii pre duševné vlastníctvo (WIPO),“ priblížil Medvec.

Cieľom dohody je podľa ÚPV uľahčiť výrobu, poskytovanie a komercializáciu inovatívnych a kreatívnych výrobkov a služieb medzi zmluvnými stranami, a to obmedzením prekážok obchodu. Dohoda ďalej obsahuje záväzky v oblasti duševného vlastníctva, ktoré poskytujú vysoké štandardy ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. Rovnako napríklad zahŕňa mechanizmy spolupráce a výmeny informácií medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom o otázkach spoločného záujmu v oblasti ochrany duševného vlastníctva.

„Praktickým dôsledkom brexitu je zmenšenie teritoriálnej platnosti ochranných známok EÚ a dizajnov Spoločenstva. Inak povedané, ak prihlasovatelia žiadajú o registrovanie ochrannej známky po 31. decembri 2020, tak bude platná len v EÚ27, ale nie na území Spojeného kráľovstva,“ konkretizoval predseda ÚPV.

V prípade patentov a dodatkových ochranných osvedčení nedochádza podľa ÚPV prakticky k žiadnej zmene. Osoby oprávnené používať zemepisné označenia, označenia pôvodu, zaručenú tradičnú špecialitu alebo tradičný výraz pre víno, ktoré sú v EÚ chránené k poslednému dňu prechodného obdobia, budú oprávnené ich používať aj v Spojenom kráľovstve bez akéhokoľvek preskúmania a bude im poskytnutá prinajmenšom rovnaká úroveň ochrany, ktorú majú podľa práva EÚ. Táto ochrana sa bude poskytovať, kým nenadobudne platnosť a nebude použiteľná dohoda upravujúca budúci vzťah medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom.

V súčasnosti je Spojené kráľovstvo súčasťou systému regionálneho vyčerpania práv Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). To znamená, že práva duševného vlastníctva sa považujú za vyčerpané potom, čo boli so súhlasom vlastníka práva uvedené na trh kdekoľvek v rámci EHP. Práva týkajúce sa duševného vlastníctva, ktoré boli na území EÚ a Spojeného kráľovstva vyčerpané pred koncom prechodného obdobia za podmienok práva EÚ, zostanú vyčerpané na oboch územiach. Po skončení prechodného obdobia už nebude Spojené kráľovstvo súčasťou EHP a vyčerpanie práv v rámci EHP sa podľa ÚPV automaticky nebude vzťahovať na tovary uvedené na trh v Spojenom kráľovstve. Podobne sa práva na tovary uvedené na trh v EHP nebudú považovať za vyčerpané v Spojenom kráľovstve.

ÚPV tiež konštatuje, že vystúpením Spojeného kráľovstva z EHP zároveň vyplýva pre prihlasovateľov zo Slovenska, ktorí majú záujem o ochranu svojho priemyselného vlastníctva na území Spojeného kráľovstva, povinnosť zastúpenia v konaniach pred úradom priemyselného vlastníctva. Rovnaký princíp platí aj v prípade prihlasovateľov zo Spojeného kráľovstva na Slovensku.

debata chyba
Viac na túto tému: #Brexit #duševné vlastníctvo