Štát ide opravovať byty aj verejné budovy. Vláda na to vyčlenila 13,2 miliardy eur

Investície do obnovy verejných aj súkromných budov do roku 2030 by mali byť vo výške 13,2 miliardy eur. Vyplýva to z dlhodobej stratégie obnovy fondu budov z dielne rezortu dopravy a výstavby, ktorú dnes schválila vláda. Hlavným cieľom stratégie je energeticky zefektívniť a dekarbonizovať verejné a súkromné budovy na Slovensku až do roku 2050 a zároveň výrazne znížiť emisie skleníkových plynov.

20.01.2021 15:44
debata (1)

Podľa dokumentu na obnovu bytových budov sa vynaloží 8,2 miliardy eur a do hĺbkovej obnovy nebytových budov sa investuje 4,9 miliardy eur. Do roku 2040 dosiahnu investície v rámci obnovy budov 22,2 miliardy eur a v ďalších desiatich rokoch sa počíta so sumou 22,8 miliardy eur. Celkovo na obnovu bytových domov do roku 2050 podľa plánu ministerstva dopravy a výstavby pôjde 42,2 miliardy eur a na obnovu verejných budov takmer 16 miliárd eur.

Súčasná ročná miera investícií do obnovy budov na Slovensku dosahuje podľa rezortu dopravy a výstavby úroveň 900 miliónov eur. Model investičnej potreby obnovy fondu budov poukazuje na ročnú absorpčnú kapacitu vo výške 1,1 až 1,2 miliardy eur, pričom najvyššia by mala byť v období 2026 až 2031, a to na úrovni 1,3 miliardy eur ročne. Základným pilierom financovania projektov obnovy budov budú podľa kabinetom schválenej stratégie naďalej úvery so zvýhodnenou úrokovou sadzbou poskytované na dlhé obdobie.

„Tie úvery poskytované v kombinácii so štátnou dotáciou a súkromným kapitálom tvoria overený a efektívny nástroj obnovy v segmente bytových budov. V segmente nebytových verejných budov budú hlavným zdrojom financovania aj naďalej prostriedky Európskych štrukturálnych a investičných fondov v kombinácii s prostriedkami štátneho rozpočtu a súkromného kapitálu z garantovaných energetických služieb," vysvetľuje ministerstvo dopravy a výstavby.

Obnova súkromných nebytových budov sa bude realizovať najmä s pomocou prostriedkov finančných inštitúcií a vlastného kapitálu. Pri mobilizácii úsilia na dosiahnutie ambícií sa počíta s využitím dodatočných finančných zdrojov z viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 vo výške 750 miliónov eur pre bytové budovy, 367,5 milióna eur pre verejné budovy.

Ďalšie dodatočné finančné zdroje by mali byť využité podľa rezortu dopravy a výstavby z Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti v rámci politík stanovených vo vízii Moderné a úspešné Slovensko v časti Zelená ekonomika týkajúcich sa energetickej efektívnosti, kde sú navrhované zdroje vo výške 300 miliónov eur pre zlepšenie energetickej hospodárnosti rodinných domov.

Ďalších 130 miliónov eur pôjde na obnovu historických a pamiatkovo chránených verejných budov a 200 miliónov eur pre zlepšenie energetického hodnotenia verejných budov. V rámci dlhodobej stratégie na obnovu budov sa dôraz kladie prioritne na obnovu budov s najhoršou energetickou hospodárnosťou, verejných budov a rodinných domov.

Cieľom dokumentu je aktivizácia vlastníkov budov k obnove, pričom stanovuje orientačné míľniky pre zabezpečenie vysoko energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov na roky 2030, 2040 a 2050. Stratégia umožní identifikovať nákladovo efektívne prístupy v závislosti od typu budovy. Podľa rezortu dokument podporuje aj využívanie inteligentných technológií.

Stratégia udáva podľa ministerstva ďalšie smerovanie pri obnove fondu budov z hľadiska dosiahnutia predpokladaných úspor energie cez realizáciu opatrení smerujúcich k zlepšovaniu energetickej hospodárnosti bu­dov.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #vláda #byty #budova #budovy #obnova budov