Žiadať o SOS dotáciu je potrebné na úrade práce podľa trvalého pobytu

Jednotlivé úrady práce od novembra tohto roka prijímajú žiadosti o SOS dotáciu. Vyplnenú a podpísanú žiadosť je potrebné poslať poštou alebo elektronicky na úrad práce podľa trvalého bydliska žiadateľa. Výška tejto dotácie je 300 eur mesačne.

09.11.2020 14:18
debata

SOS dotácia je určená pre ľudí, ktorí z dôvodu krízovej situácie prestali pracovať, ocitli sa bez príjmu a nemajú nárok na žiadny iný príspevok zo štátneho projektu Prvá pomoc plus. Žiadateľ o dotáciu musí splniť niekoľko podmienok. Požiadať o ňu môže ten, ktorý v čase krízovej situácie počas druhej vlny pandémie prestal vykonávať činnosti, ktorá zakladá nárok na príjem zo závislej činnosti, z výkonu činnosti osobnej asistencie, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti a nemá iný príjem. „Za nevykonávanie činnosti sa považuje nielen skončenie pracovného pomeru, zrušenie alebo pozastavenie živnosti a podobne, ale aj trvanie pracovného pomeru pri pracovnoprávnom vzťahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, nezrušenie alebo nepozastavenie živnosti za podmienky, ak fyzická osoba nemôže túto činnosť v čase krízovej situácie vykonávať,“ priblížilo ústredie práce na svojej webstránke.

Dotáciu napríklad nedostane ten, kto poberá starobný, predčasný, invalidný, výsluhový dôchodok alebo obdobnú dávku zo zahraničia, ak súhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur mesačne.

Nárok na SOS dotáciu nemá ani člen domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberateľ rodičovského príspevku, poberateľ príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti, kompenzačného príspevku zamestnancom, ktorí ukončili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti, ani poberatelia dávky nemocenského zabezpečenia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahraničia.

Nariadenie však stanovuje výnimku, keď môže byť SOS dotácia poskytnutá. Získať ju môže domácnosť, ktorá poberá pomoc v hmotnej núdzi, ale musela jej byť priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS dotácie v tzv. prvej vlne pandémie a v období od marca 2020 do augusta 2020 a súčasne výška poskytnutej pomoci v hmotnej núdzi domácnosti je nižšia ako 300 eur mesačne.

Dotáciu možno poskytnúť v sume najviac 1800 eur v rozpočtovom roku. Dotácia sa poskytuje najviac v sume 300 eur v mesiaci, v ktorom sú splnené podmienky, a to aj vtedy, ak sú tieto podmienky splnené len za časť mesiaca, najmenej však 15 kalendárnych dní. „V prípade poberateľa dôchodkovej dávky alebo člena domácnosti, ktorému bola pomoc v hmotnej núdzi priznaná bezprostredne po ukončení poskytovania SOS, ktorých suma je nižšia ako mesačná suma dotácie (300 eur), sa suma poskytnutej dotácie určí ako rozdiel medzi mesačnou sumou dotácie a sumou dôchodkovej dávky alebo pomoci v hmotnej núdzi, ktoré táto osoba poberá,“ uvádza ústredie práce.

O SOS dotáciu je možné požiadať aj na základe žiadosti podanej elektronickými prostriedkami bez kvalifikovaného elektronického podpisu, doplnenie žiadosti v listinnej podobe sa nevyžaduje. V prípade podávania žiadosti o SOS dotáciu elektronicky občan zasiela žiadosť na e-mailovú adresu úradu, v ktorého územnom obvode má trvalý pobyt, pričom žiadosť je potrebné podpísať, oskenovať a priložiť v prílohe e-mailu.

Ľudia by však mali byť obozretní a žiadosť o dotáciu dôkladne vypísať. „Upozorňujeme, že v prípade neúplných žiadostí úrad o predloženej žiadosti nebude ďalej konať a informuje žiadateľa o neschválení žiadosti. Prijímateľ dotácie je povinný bezodkladne, najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom zmena skutočnosti nastala, oznámiť úradu akékoľvek nové skutočnosti, ktoré s jeho žiadosťou súvisia a majú vplyv na vyplácanie dotácie,“ upozornilo ústredie práce.

debata chyba
Viac na túto tému: #upsvar #SOS dotácia