Ľudia by mali zrušiť odklad splátok,ak sa im zlepšila finančná situácia

Ľudia, ktorí požiadali o odklad splátok v banke a zlepšila sa im ich finančná situácia, by mali svoje záväzky opäť začať splácať. Nemali by zabúdať na to, že úver sa aj počas odkladnej doby úročí a na druhej strane ukončenie odkladu bude pre banku pozitívnym signálom, že problémy klienta pominuli.

22.08.2020 12:08
debata

V dôsledku vypuknutia pandémie nového koronavírusu na Slovensku prijala vláda po dohode s bankami opatrenia na zmiernenie finančných dosahov na spotrebiteľov. Pomoc v podobe odkladu splátok by mali využívať najmä tí ľudia, ktorí následkom pandémie stratili zamestnanie, prišli o príjem alebo sa ich príjem znížil. „Legislatívny odklad splácania úveru možno v prípade bankových úverov povoliť najviac na 9 mesiacov a pri úveroch poskytnutých od iných spoločností (napríklad lízingových spoločností) na dobu troch mesiacov s možnosťou následného predĺženia o ďalšie tri mesiace, t. j. na dobu šiestich mesiacov. Počas tejto odkladnej doby však zostáva pre spotrebiteľov zachovaná možnosť začať úver splácať, prípadne tento predčasne v časti alebo v celom rozsahu splatiť,“ priblížila Sylvia Ďatelinková z Inštitútu alternatívneho riešenia sporov v Slovenskej bankovej asociácii (SBA).

Povolený legislatívny odklad splátok úveru sa zároveň zaznamenáva v elektronickom registri údajov o spotrebiteľských úveroch, pričom odložená splátka sa nepovažuje za omeškanú, teda nebráni spotrebiteľovi v možnosti čerpania úveru v budúcnosti, nemá vplyv na príznak zlyhania a ani nezhoršuje jeho kreditnú kvalitu. „Povolený legislatívny odklad splátok úveru tak nemá charakter negatívnej informácie a spotrebiteľ nemôže byť v budúcnosti vnímaný ako neplatič. V tejto súvislosti je potrebné ešte dodať, že banky sú pri poskytovaní úverov povinné postupovať s odbornou starostlivosťou a dôkladne posudzovať bonitu žiadateľa o úver,“ vysvetlila Ďatelinková.

Zároveň však odporúča ľuďom, ktorým sa finančná situácia zlepšila, aby úver začali opätovne splácať. „Treba mať totiž na pamäti, že úver sa počas odkladnej doby aj naďalej úročí a tieto úroky bude potrebné po ukončení odkladu veriteľovi zaplatiť. Banka to vníma ako pozitívny signál, že sa klientova situácia spôsobená znížením či výpadkom príjmu stabilizovala. Preto, ak sa rozhodne dlžník, ktorý mal odklad splátok úveru povolený, začať splácať úver alebo jeho časť, je povinný túto skutočnosť veriteľovi, t. j. spoločnosti, ktorá mu úver poskytla, oznámiť. Tým sa ukončí odklad splátok,“ vysvetľuje Ďatelinková.

Toto oznámenie, respektíve žiadosť musí obsahovať okrem prejaveného záujmu začať splácať úver alebo jeho časť počas obdobia odkladu splátok aj číslo úverovej zmluvy, na ktorú sa samotný odklad splátok úveru vzťahoval. „Žiadosť je záväzná, a preto je dôležité tento krok dôkladne zvážiť. Po zrušení legislatívneho odkladu splátok totiž nie je možné opätovne o túto možnosť požiadať,“ upozorňuje Ďatelinková.

Po preklenutí finančnej tiesne vyvolanej pandémiou netreba zabúdať na obozretnosť a finančnú uvážlivosť. „Ani ustálená finančná situácia či ukončený odklad splátok úveru by nemali byť impulzom pre čerpanie ďalšieho úveru. Vždy je potrebné si uvedomiť, že úver je záväzkom na dlhodobé obdobie a z tohto dôvodu dôkladne zvážiť a vyhodnotiť vlastné finančné možnosti a pre neočakávané životné situácie si vytvárať dostatočnú finančnú rezervu,“ odporúča Ďatelinková.
debata chyba
Viac na túto tému: #financie #odklad splátok úverov