Pri eurofondoch zlyhali jednotlivci

Najvyšší kontrolný úrad skontroloval koncom roka 2018 proces výziev a vyzvaní na čerpanie eurofondov v rezortoch školstva, hospodárstva, vnútra a Pôdohospodárskej platobnej agentúre. Zodpovedné orgány sa nepoučili a čerpanie finančných prostriedkov naďalej sprevádzajú nedostatky, skonštatoval NKÚ, ktorý kontroluje eurofondy už desať rokov.

14.05.2019 12:00
debata (23)

Na nedostatky upozornil viackrát už v minulosti. Národná autorita pre oblasť externej kontroly dospela teraz k záveru, že ku koncu predchádzajúceho roka výška nedočerpaných záväzkov, ktorých čerpanie musí Slovensko vydokladovať do konca tohto roku, predstavovala až 719 miliónov eur.

„Pri kontrole výziev v rámci prioritnej osi Vzdelávanie Operačného programu Ľudské zdroje NKÚ SR neidentifikoval závažné systémové nedostatky. Zistené nedostatky sa týkali najmä individuálnych pochybení, na ktorých odstránení rezort školstva už pracuje. Zintenzívnili sme napríklad dozor nad výkonom administratívneho overovania a odborného hodnotenia, overujeme tiež kvalitu poskytovaných školení,“ uviedol v reakcii na kritiku rezort školstva. Práve ten čelil v tejto súvislosti kritike zo strany opozície aj v minulosti.

NKÚ konštatuje, že dnes sú nedostatky často výsledkom individuálnych zlyhaní, nie dôsledkom chýb systému. Najvyšší kontrolný úrad zároveň upozornil vládu, že rozhodnutia o schválení či nechválení príspevku boli vydávané s obrovským meškaním, ktoré riadne čerpanie eurofondov priamo ohrozilo. „Aj preto považuje národná autorita pre oblasť externej kontroly vyvodzovanie osobnej zodpovednosti v jednotlivých prípadoch za nevyhnutnosť,“ uviedol vo svojej správe NKÚ.

Čerpanie eurofondov na roky 2014 – 2020

čerpanie eurofondov graf

Ubudne papierovania?

Denník Pravda oslovil aj rezort pôdohospodárstva, ktorý minulý rok čelil kritike zo strany médií a opozície v súvislosti s kauzami, ktoré sa spájali s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou (PPA) a čerpaním prostriedkov z európskych fondov.

„Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR aj Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) vítajú pozitívne závery NKÚ z kontroly platobnej agentúry, ktoré konštatujú zlepšenia v každej jednej oblasti. NKÚ potvrdil aj správnosť nastavenia nových procesov v roku 2016, po nastúpení aktuálneho vedenia agentúry. PPA pritom realizuje ďalšie vzdelávacie aktivity i doplňovanie kvalifikácie pre svojich zamestnancov. V minulom roku sa tiež podieľala na vyškoľovaní príslušníkov polície a prokuratúry v oblasti priamych podpôr pre poľnohospodárov, aby vedeli lepšie realizovať vyšetrovania,“ uviedol v stanovisku štátny radca Michal Feik. Správne nastavený kurz PPA tak podľa neho potvrdila nielen Európska komisia – ktorá realizuje priebežné audity v agentúre od roku 2016 -, ale pozitívny progres vo všetkých oblastiach potvrdil aj NKÚ. „PPA v súčasnosti pracuje na digitalizácii procesov a znížení papierovej administratívy pre žiadateľov,“ uviedol Feik.

NKÚ konštatoval, že aj vďaka tomu, že vláda uplatnila odporúčania NKÚ z minulosti, chyby, ktoré kontrola minulý rok odhalila, už neboli systémové. „Nezrovnalosti, ktoré zistil úrad, mali byť v prvom rade zachytené vnútorným kontrolným systémom jednotlivých subjektov. NKÚ preto považuje vyvodzovanie osobnej zodpovednosti za nevyhnutnosť,“ uviedol úrad.

Ministerstvá by mali byť aktívnejšie

Chyby pri výbere hodnotiteľov sa opakujú, tvrdia kontrolóri. Rovnako aj nedostatky v rámci samotného hodnotiaceho procesu, ktorý nemožno vždy označiť za transparentný. Kritériá hodnotenia a výberu projektov nezohľadňovali kvalitu projektu a zásady riadneho finančného hospodárenia, teda zásadu hospodárnosti, efektívnosti a účinnosti. Úrad identifikoval nedostatky aj v administrácii projektov a základnej finančnej kontrole, odporučil preto riadiacim orgánom zintenzívniť kontrolu schvaľovacieho procesu žiadostí o nenávratný finančný príspevok.

Kontrola v PPA bola zameraná na plnenie opatrení z roku 2016. Agentúra vypracovala sériu manuálov, metodík a pokynov v súlade s európskou legislatívou, zlepšila sa finančná kontrola projektov aj kontrola na mieste. Kontrolóri však stále vidia priestor na zlepšenie v samotnom hodnotiacom procese a vo výbere kvalitných hodnotiteľov, odborné vzdelanie a prax sú v tomto prípade nevyhnutnosťou. Keďže ide o oblasť s vysokým rizikom, kontrolný úrad bude agentúru i rezort pôdohospodárstva priebežne monitorovať, a v prípade, že identifikuje nové riziko, bude kontrola vykonaná opakovane. NKÚ očakáva, že ministerstvo ako riadiaci orgán bude oveľa aktívnejšie kontrolovať proces prípravy kľúčových výziev, ktoré vyhlasuje PPA.

Najvyšší kontrolný úrad tiež vládu upozornil, že rozhodnutia o schválení či neschválení príspevku vydávali zodpovedné riadiace sprostredkovateľské orgány s obrovským meškaním, niekedy viac ako 300 dní od ukončenia hodnotiaceho kola. „Takéto výrazné meškania podľa kontrolórov priamo ohrozujú riadne čerpanie finančných príspevkov na Slovensku,“ uviedol úrad.

„Schvaľovací proces žiadostí je nielen najkomplikovanejší, ale vôbec najdôležitejší proces v rámci implementácii fondov. Uistenie sa riadiaceho orgánu, že predložený projekt spĺňa prísne kritériá oprávnenosti a hospodárnosti, je kľúčové z pohľadu regulárnej implementácie fondov EÚ. Z minulosti totiž poznáme viaceré prípady, ktoré práve z dôvodu slabej kontroly riadiaceho orgánu v rámci schvaľovacieho procesu spôsobili značné korekcie a nezrovnalosti v implementačnej fáze. Preto je kľúčové, aby sa riadiaci orgán o správnosti predložených žiadostí uistil a maximálne sa usiloval, aby tento proces nezanedbal,“ uviedol Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Richarda Rašiho.

V niektorých prípadoch môže podľa úradu vicepremiéra predĺžiť schválenie projektov aj kontrola Úradu pre verejné obstarávanie. Úrad si je však negatívnych dôsledkov neprimeraného predlžovania schvaľovacieho procesu vedomý. Aj preto pred dvoma mesiacmi pre všetky riadiace orgány zaviedol povinnosť upovedomiť žiadateľov o dôvodoch, prečo v rámci schvaľovacieho procesu dochádza k predlžovaniu lehôt. „Každý žiadateľ musí byť preto nielen upovedomený, ale tiež mu musia byť jasne vysvetlené dôvody, prečo dochádza k predĺženiu lehoty,“ uviedol Rašiho úrad. Už dnes má však riadiaci orgán právo pristúpiť k sankciám voči zamestnancovi, ktorý svojou činnosťou spôsobil neprimerané predlžovanie lehôt, a tým porušil svoje povinnosti.

© Autorské práva vyhradené

23 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #NKÚ