Šéf diaľničiarov: Zosuv pri tuneli Čebrať sa nedal predvídať

Na Slovensku sa obnovila výstavba dvoch dôležitých diaľničných stavieb. Ide o križovatku D1 Triblavina a úsek D1 Hubová - Ivachnová pri Ružomberku. Na druhej strane dlho očakávaný obchvat Žiliny, vďaka ktorému vozidlá obídu cestu prvej triedy I/18 pod Strečnom, naberá meškanie. Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Ján Ďurišin v rozhovore pre Pravdu tvrdí, že NDS robí všetko preto, aby práce urýchlila. Práce majú byť ukončené do konca roka 2020.

21.08.2018 10:00
Ján Ďurišin Foto: ,
Generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Ján Ďurišin.
debata (21)

Začiatkom augusta sa obnovili práce na križovatke Triblavina. Kedy sa začne s rozširovaním diaľnice D1 medzi Bratislavou a Trnavou v ďalších úsekoch?

Momentálne sa pripravuje rekonštrukcia prvého úseku D1 Bratislava – Triblavina, teda rozšírenie na plnohodnotný štvorpruh s odstavným pruhom, ktorá súvisí s výstavbou diaľnice D4. Ukončenie výstavby v tomto prípade predpokladáme v roku 2021. Následne je v pláne rozšírenie úseku D1 od križovatky Triblavina po križovatku Blatné na plnohodnotný štvorpruh s odstavným pruhom a ako posledný úsek rozšírenia D1 je v pláne úsek od križovatky Blatné až po križovatku Trnava, čo bude trojpruh s odstavným pruhom. Samozrejme, všetko závisí od ukončenia procesu prípravy a zabezpečenia finančného krytia. Ak by všetky tieto veci išli ideálne, diaľnica po Trnavu môže byť rozšírená okolo roku 2027.

Aké dopravné obmedzenia vodičov čakajú počas rozširovania úseku od Bratislavy po Triblavinu?

Počas rekonštrukcie diaľnice D1 bude doprava vedená v režime 3+3 jazdné pruhy cez obchádzkovú trasu vedenú po vetvách budúcej križovatky D1/D4 (Ivanka sever), čím bude zabezpečená plynulosť dopravy na diaľnici. Obchádzková trasa bude postavená v predstihu, aby mohla byť čo najskôr presmerovaná doprava z existujúcej D1 a následne začatá výstavba mostov pre križovanie diaľnic D1/D4, resp. zdvih nivelety.

Pôjde o postupnosť krokov, v časti, kde sa bude budovať križovatka, bude doprava vedená vo vetvách križovatky, a v ďalšom úseku postupne, ako budeme rozširovať D1, sa bude doprava posúvať podľa aktuálnej potreby, ale vždy tak, aby bol zachovaný zúžený trojpruh v obidvoch smeroch, teda do Bratislavy aj smerom na Senec, respektíve Trnavu. Preverujeme aj technické možnosti budovania vybraných mostov za plnej prevádzky D1, teda bez dopravných obmedzení.

Ako dlho bude meškať úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka? Bude úsek čakať na privádzač?

V prípade tohto úseku je predpokladaný termín ukončenia výstavby v máji budúceho roka. Zmluvný termín ukončenia je jún, ale vzhľadom na potrebu sanácie nového zosuvu, kde nie je ukončený projekt stabilizácie svahu, nie je definitívne stanovená lehota stabilizácie. Teda je možné predĺženie lehoty výstavby. Bude možné ho spustiť spoločne s privádzačom Žilina aj s mimoúrovňovou križovatkou Lietavská Lúčka, na ktorú sa napája samotná D1 aj privádzač. Preberanie a spustenie do predčasného užívania budú prebiehať postupne, výraznejšie zdržanie nepredpokladáme.

Prečo mešká úsek D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala? Bola v danom úseku vysúťažená nízka cena?

Meškanie na tomto úseku je spôsobené sčasti nepredvídateľnými fyzickými podmienkami na stavbe, napríklad zosuvnými územiami a geológiou v tuneli pri západnom portáli tunela Višňové, ale aj problémami v združení a nedostatočným personálnym a strojným vybavením zhotoviteľa. Objektívne musím povedať, že máme aj lepších zhotoviteľov. Na druhej strane, áno, cena, za ktorú sa Višňové stavia, je neprimerane nízka. My robíme všetko pre to, aby sme mohli tento úsek odovzdať vodičom do užívania čo najskôr. NDS si uplatnila nároky na zmluvné pokuty za nedodržanie míľnikov dohodnutých v zmluve v plnej výške, teda približne 12 miliónov eur.

Kedy bude úsek hotový?

Urobíme všetko pre to, aby zhotoviteľ úsek stavebne dokončil do konca roka 2020 a následne by sa spustila skúšobná prevádzka.

Máte nejaké možnosti, ako výstavbu urýchliť?

NDS využíva všetky prostriedky na akceleráciu prác, ktoré nám umožňuje zmluva. Na zhotoviteľa dlhodobo vyvíjame tlak, aby posilnil kapacity, zároveň mu poskytujeme nadštandardnú súčinnosť našich odborníkov, aby sme predišli ďalšiemu zdržaniu. Keďže ide o zložitý úsek z hľadiska stavebnej činnosti aj prístupu zhotoviteľa, NDS venuje tejto stavbe nadštandardne veľkú pozornosť. Naše možnosti postupovať voči zhotoviteľovi sú však striktne vymedzené zmluvnými podmienkami tak, ako nám to umožňuje žltý Fidic.

V akom štádiu je príprava úseku D1 Turany – Hubová? Kedy bude projekt pripravený?

Ministerstvo životného prostredia vydalo záverečné stanovisko EIA, čo nám umožnilo pokračovať v príprave v dokumentácii pre územné rozhodnutie (DUR). Zmluvný termín dodania DUR je december tohto roka a následne bude pokračovať ďalšia fáza prípravy, rozhodnutie o umiestnení stavby. Ak nedôjde k odvolaniam a iným zdržaniam, ktoré nevie NDS ovplyvniť, je reálne, aby stavebné práce na danom úseku odštartovali v druhej polovici roka 2020.

Pred dvoma týždňami boli obnovené práce v tuneli Čebrať v úseku D1 Hubová – Ivachnová. Akým tempom postupujú práce?

Som úprimne rád, že sa výstavba na tomto úseku opäť začala, aj preto, že sme tomu venovali mimoriadne veľa úsilia a energie. Práce napredujú podľa harmonogramu, novovyrazených je v oboch rúrach spolu okolo 40 m. Dôležité je, že zhotoviteľ má k dispozícii násypový materiál z vyrazenej horniny z tunela a ten sa využíva na násypy k mostom a ostatným stavebným objektom na celej trase. Teda okrem tunela sa zároveň stavia na hlavnej trase diaľnice.

Je zmenená trasa tunela Čebrať už naprojektovaná? Nezabrzdí výstavbu práve projektovanie tunela?

Samotná trasa tunela je naprojektovaná, ukončujú sa projekčné práce na ďalších častiach stavby v stupni dokumentácie pre územné rozhodnutie a zmena stavby počas výstavby. Povoľovací proces môže teoreticky stavbu mierne spomaliť, ale nemôže ju zastaviť.

Môže za situáciu okolo tunela Čebrať aj prehnaná snaha o šetrenie, keď sa diaľnica namiesto tunelom viedla v záreze svahu?

Problémy, ktoré vznikli na tomto úseku, sa predvídať nedali, toto nám potvrdilo niekoľko nezávislých odborných posudkov. Zmena trasy diaľnice bola nevyhnutná z dôvodu nepredvídateľných deformácií svahu nad obcou Hrboltová vo veľkých hĺbkach pod terénom. Nové trasovanie diaľnice je efektívnejšie z ekonomického, environmentálneho a rovnako aj bezpečnostného hľadiska. Zárez je v daných geologických podmienkach nerealizovateľný, lebo by aktivoval zosuvné územie.

V akom profile sa postaví druhá etapa severného obchvatu Prešova?

V súčasnosti prebieha príprava na rokovanie s Útvarom hodnoty za peniaze. Až po týchto rokovaniach niekedy ku koncu roka predpokladáme definitívne rozhodnutie, v akom profile sa bude tento úsek stavať. Výkup pozemkov robíme pre plný profil, teda štyri pruhy. Ak má prísť k úspore financií, navrhujeme, aby sa tunel Okruhliak, ktorý bude blízko križovatky, postavil v plnom profile a ďalšia časť úseku v dĺžke približne 7,5 kilometra v polprofile. Bolo by to ekonomicky výhodnejšie a zároveň v prospech bezpečnosti a plynulosti dopravy a nestratili by sa investičné prostriedky na prebudovávanie technologického vybavenia z jednorúrového tunela na dvojrúrový.

Kedy bude ukončená súťaž na zhotoviteľa na prvú etapu severného obchvatu Prešova?

Ukončenie súťaže predpokladáme do konca roka.

Prečo došlo k zmene dĺžky úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany na R2 Košice, juh – Košické Oľšany?

K zmene dĺžky nedošlo. Diaľničný úsek sa iba rozdelil na dve samostatné stavby. Prvý úsek je medzi Haniskou a Šacou a druhý je medzi Košicami juh a Košickými Oľšanmi. Na obidva tieto úseky v súčasnosti beží príprava stavby a majetkovoprávne vyrovnanie. Na II. úsek plánujeme v decembri vyhlásiť súťaž na zhotoviteľa. K rozdeleniu došlo preto, že úsek Košice juh – Košické Olšany, ktorý tvorí juhovýchodný obchvat Košíc, teda spojí D1 Budimír – Bidovce a R4 po maďarskú hranicu, sa bude môcť začať stavať skôr, príprava tam pokračuje bez komplikácií.

Ide o úsek, ktorý bude na seba viazať tranzitnú dopravu z Maďarska, resp. Poľska a Ukrajiny a zlepší priepustnosť mestských komunikácií v Košiciach. Ďalší úsek je kratší, a preto, aj keď sa začne stavať neskôr, predpokladáme dokončenie oboch úsekov v rovnakom čase. Na tento kratší, I. úsek, predpokladáme súťaž približne v polovici roka 2020.

Kedy bude postavený úsek R2 Košice, Šaca – Košice, juh?

Predpokladáme, že to bude v roku 2023.

Hovorí sa o väčšej podpore nových diaľnic na juhu. Kedy bude ukončený tender R2 Mýtna – Lovinobaňa?

V súčasnosti sa vyhodnocujú predložené ponuky uchádzačov. Podpísanie zmluvy predpokladáme do konca tohto roka.

Prečo stúpla predpokladaná hodnota zákazky úseku R2 Kriváň – Mýtna? V minulosti dosahovala 113,16 mil. eur.

Predpokladaná hodnota zákazky úseku Kriváň – Mýtna sa nezvýšila. Predchádzajúca cena sa vzťahovala na iné technické riešenie a inú dĺžku úseku, čo sa však ukázalo ako environmentálne neakceptovateľné. Aktuálna predpokladaná hodnota zákazky v súčte s ďalším úsekom Mýtna – Lovinobaňa je stále výrazne pod pôvodnými odhadmi nákladov na výstavbu.

V akom stave je obchvat Zvolena na rýchlostnej ceste R2? Kedy bude známe trasovanie a ktorá trasa vyzerá byť ako najlepšia?

Momentálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Na základe záverov štúdie realizovateľnosti aj odporúčania ministerstva dopravy a výstavby sa pokračuje v príprave severného variantu.

Hrozí na úseku D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec meškanie?

Zatiaľ práce prebiehajú podľa harmonogramu.

Kedy dôjde k dostavbe dvoch chýbajúcich úsekov kysuckej diaľnice D3? V akej fáze prípravy sa nachádzajú?

Príprava a dostavba D3 patrí k prioritám vlády a NDS. My sme vyhlásili v marci tohto roka súťaž na projektovú prípravu privádzača úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Aby sme urýchlili prípravu a výstavbu D3, oddelili sme túto stavbu od úseku D3 Žilina, Brodno – Kysucké Nové Mesto. Pokračuje príprava všetkých troch chýbajúcich úsekov D3, na jeseň vyhlásime súťaž na projektovú dokumentáciu úsekov od Brodna po Kysucké Nové Mesto a od Kysuckého Nového Mesta po Oščadnicu. Keďže neboli ukončené predchádzajúce fázy prípravy, nemohli sme súťaže vyhlásiť skôr.

Na ktoré úseky plánujete v tomto roku vyhlásiť tendre?

Na základe programového vyhlásenia vlády je našou úlohou v blízkej budúcnosti rozostavať necelých 65 km diaľnic a rýchlostných ciest. Od začiatku tohto roka postupne obstarávame dokumentácie v rôznych stupňoch prípravy pre ďalšie úseky. V súčasnosti je v súťaži viac ako 31 km rýchlostných ciest. Od minulého roka ide o dva úseky: R3 Tvrdošín – Nižná a R4 Prešov, severný obchvat, 1. etapa, vo februári 2018 sme vypísali tender na úsek R2 Mýtna – Lovinobaňa, Tomášovce a v júli 2018 súťaž na úsek R2 Kriváň – Mýtna.

Spolu ide o stavebné práce za približne 640 miliónov eur. Okrem toho tento rok chceme vyhlásiť ďalšie súťaže na tri úseky diaľnic, resp. rýchlostných ciest, a to D1 Bratislava – Triblavina, skapacitnenie, R2 Košice juh – Košické Oľšany a R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou s tunelom Soroška. Cena stavebných prác týchto troch súťaží je približne 700 miliónov eur. Spolu na 7 nových plánovaných stavbách dosahuje predpokladaná hodnota zákazky približne 1,3 miliardy eur.

Ich vypísanie samozrejme závisí od ukončenia prípravy, zabezpečenia finančného krytia a tiež ukončenia procesu optimalizácie, o ktorom rokujeme so zástupcami Európskej komisie a Útvarom hodnoty za peniaze Ministerstva financií SR.

Aká intenzita dopravy sa predpokladá na obchvatoch Prešova? V minulosti sa hovorilo o aktualizácii dopravného modelu. Aké sú najnovšie predpoklady tak na D1 Prešov, západ – Prešov, juh, ako aj na severný obchvat na R4?

Na D1 Prešov predpokladáme v roku 2025 intenzitu približne 20-tisíc vozidiel v profile, teda tam aj späť, za 24 hodín. V roku 2035 stúpne počet áut na 23-tisíc. Na rýchlostnej ceste R4 predpokladáme v roku 2025 približne 14– až 18-tisíc vozidiel v profile za 24 hodín a v roku 2035 pôjde o 17– až 23-tisíc áut.

© Autorské práva vyhradené

21 debata chyba
Viac na túto tému: #Národná diaľničná spoločnosť #Triblavina #Ján Ďurišin #D1 Hubová – Ivachnová