Ceny bytov idú evidovať. Vzniknú daňové mapy?

Katastrálny zákon sa zásadne zmení. Ak v parlamente prejde novela, ktorú schválila, vláda, účinná bude od septembra tohto roku.

08.03.2018 06:00
dom , reality , vyskove budovy , pohlad , mesto... Foto: ,
Kataster nehnuteľností začne evidovať nielen polohu, ale aj ceny slovenských bytov.
debata (13)

Prináša viacero zmien, ktoré odstránia byrokraciu a uľahčia život občanom aj geodetom. Kataster pritom v posledných rokoch už mnohé služby zrýchlil a ich vybavovanie efektívnou elektronizáciou veľmi zjednodušil.

Novela okrem iného zavádza evidovanie cien nehnuteľností. „Doteraz sa evidovala iba hodnota poľnohospodárskej pôdy po pozemkových úpravách. Aj to nie veľmi šťastne, pretože sa evidovala cena celého pozemku, nie cena za meter štvorcový,“ vraví odborník na kataster nehnuteľností Erik Ondrejička. „To znamená, že ak sa pozemok rozdelil, cena v katastri ostala rovnaká. Omnoho šťastnejšie by bolo evidovať cenu za meter štvorcový, a potom je úplne jedno, aký veľký je pozemok,“ vraví.

Po novom sa má evidovať cena, ktorá bude deklarovaná v listine, teda cena, za ktorú sa prevádza nehnuteľnosť. „Ale to je problém, pretože poznáme viacero druhov cien,“ upozorňuje Ondrejička. Úradnú cenu stanoví znalec. Takzvaná kontraktuálna cena je uvedená v listine, čiže v kúpno-predajnej zmluve. „Tá však vôbec nemusí byť trhová, môže byť zaťažená rôznymi vplyvmi. Napríklad niekomu predáte byt, a kupec tam podľa dohody doopatruje člena rodiny. Cenu to môže zásadným spôsobom znížiť, ale to už nie je trhová cena. Ťažko teda podľa nej stanovovať nejakú cenovú mapu, na základe ktorej by mali ľudia v budúcnosti platiť dane z nehnuteľností,“ vraví Ondrejička. Takýto je totiž zámer štátu.

Najväčším problémom sú podľa odborníka takzvané kumulované ceny. „No na to, aby sa tieto ceny neuvádzali do zmlúv, by sa musel zmeniť Občiansky zákonník. „Môžete predávať záhradu, kde je záhradná chatka, rôzne porasty, stromy, okrem toho predávate aj byt niekde inde, a to všetko sa ocitne na jednej listine, kde je výsledná cena. Ide o jeden vlastnícky celok, z toho sa však nedá zistiť cena jednotlivých predávaných nehnuteľností. No kataster bude evidovať ceny, ktoré sú v listine, čo často ničomu nepomôže,“ vraví Ondrejička.

Ak by to malo byť inak, ku každému prevodu by bolo potrebné zavolať súdneho znalca, ktorý by stanovil administratívnu cenu. Úradné odhady si žiadajú najmä banky, ak kupujete nehnuteľnosť na úver. „Finančné domy sa to snažia robiť pomerne objektívne, aby neškodovali, keď dlžník nespláca úver. Treba však povedať, že pri väčšom súbore údajov o cenách nehnuteľností v konkrétnej lokalite a čase sa veľa rušivých vplyvov eliminuje a cena sa objektivizuje, vraví Ondrejička.

Rýchlejší výmaz

Lehota na výmaz záložného práva sa má skrátiť na 5 dní. Hoci zákon doteraz stanovoval lehotu 60 dní, na pracoviskách katastra sa usilovali vybaviť agendu rýchlejšie. Urýchľovací poplatok mohol urýchliť rozhodnutie o vkladoch, výmaz záložného práva sa uskutočňuje záznamom. Na vklad do katastra je lehota 30 dní, pri notárskej zápisnici 20 dní. Urýchľovací poplatok skrátil celú procedúru na 15 dní. „Ale v tomto prípade išlo o záznam, keď kataster iba zapísal kvitanciu, na základe ktorej došlo k výmazu záložného práva z listu vlastníctva," vraví Ondrejička.

Veľmi dôležitá je aj možnosť opravy chyby v katastri, ktorú má novela zaviesť. V katastri sú totiž aj chybné údaje, ktoré sa doň dostávali počas dlhého obdobia spravovania tohto nášho najstaršieho informačného systému. V početných prípadoch kataster eviduje takzvanú duplicitu vlastníckeho práva. „Teda dvaja vlastníci deklarujú vlastnícke právo k tomu istému pozemku, alebo jeho časti. Kataster doteraz nemal k dispozícii dostatočnú legislatívnu úpravu, aby duplicitu odstránil. Dalo sa to za istých okolností spraviť iba vtedy, keď obidvaja „vlastníci“ súhlasili s odstránením duplicity.

No stačilo, aby jeden nesúhlasil, a nebola iná možnosť ako súdne konanie. Veľmi často chyba vznikla len v dôsledku triviálnej chyby. Napríklad niekto zdedil nehnuteľnosť, ktorú zdediť nemal, keď notár prejednal dedičstvo na základe nepresných údajov. Občas pochybil aj pracovník katastra, ale z legislatívnych dôvodov nemohol vzniknutú chybu napraviť. "Prítomnosť týchto chybných údajov v katastri má množstvo dôvodov a veľmi často tie dôvody vyplývali z mechanizmu vedenia katastra, ktorý v minulosti nebol úplne dokonalý. V súčasnosti sa takmer všetky operácie na pracoviskách katastra vykonávajú v prostredí výpočtovej techniky, ktorá umožňuje veľké množstvo automatizovaných kontrolných operácií a chyby už nepribúdajú, ale sa na dennej báze odstraňujú.

Čo je stavba podľa katastra?

Úrad geodézie, kartografie a katastra SR (ÚGKK SR) bude po novom centrálne rozhodovať o tom, čo má byť predmetom evidovania v katastri. Doteraz o predmete evidovania rozhodovali okresné úrady a ich rozhodovanie nebolo jednotné. Ide najmä o to, či konkrétna stavba má byť zapísaná v katastri. Z hľadiska stavebného zákona sú totiž stavbou nielen budovy, ale aj inžinierske siete, stožiare, trafostanice, cesty, vodné stavby, priehrady a mnohé ďalšie objekty. „Ale kataster takéto stavby eviduje len ako pozemky s istou charakteristikou. Čiže ako príslušný druh pozemku a ďalšie kódy, ktoré bližšie určujú spôsob využitia pozemku,“ vraví Ondrejička. Táto problematika bola aktuálna napríklad v prípade čerpania eurofondov. Subjekty, ktoré chceli čerpať eurofondy, museli mať vlastníctvo k nehnuteľnosti vpísané na liste vlastníctva.

Týkalo sa to napríklad obcí, ktoré chceli z eurofondov postaviť chodník. Často dochádzalo k pochybnosti, či stavba má byť v katastri evidovaná. Cesty, vleky alebo múry kataster neeviduje. Teraz o tom, či stavba má byť evidovaná v katastri, bude centrálne rozhodovať ÚGKK SR, nie okresné pracoviská. Po novej úprave to v rámci Slovenskej republiky bude jednotné. Novelu hodnotí odborník pozitívne. „Je určite dobrým krokom vpred, aj keď v budúcnosti bude potrebné pripraviť nový zákon. Novela však rieši najväčšie bolesti katastra,“ tvrdí.

Čo rieši novela katastrálneho zákona

  • Úprava konania o oprave chybných údajov v katastri nehnuteľností (KN)
  • Pri oprave chyby bude možné odstraňovať duplicitné vlastníctvo
  • Rozhodovanie v pochybnostiach, čo je predmetom evidovania v katastri
  • Úprava poskytovania údajov KN na centrálnej úrovni (najmä v elektronickej podobe) s dôrazom na ochranu osobných údajov
  • Zavedenie evidovania cien nehnuteľností (môže byť začiatkom tvorby daňových máp)
  • Skrátenie lehoty vykonania záznamu na 30 dní, keď sa návrh na vykonanie záznamu bude robiť cez elektronický formulár
  • Skrátenie lehoty na výmaz záložného práva na 5 pracovných dní
  • K listine nebude potrebné predkladať aj geometricky plán, ak bude úradne overený
  • Do zákona o geodézii a kartografii sa dopĺňajú kompetencie úradu pre vydávanie preukazu geodeta – namiesto dvoch preukazov bude iba jeden, ktorý umožní geodetom aj získavať údaje z katastra, aj vstup na cudzie nehnuteľnosti pri vykonávaní geodetických prác
  • Novela vytvára nevyhnutné legislatívne podmienky pre elektronizáciu štátnej správy na úseku katastra, a teda sprevádzkovanie projektu elektronických služieb katastra nehnuteľností hradeného z fondov EÚ

© Autorské práva vyhradené

13 debata chyba
Viac na túto tému: #bývanie #byty #kataster