Štát pripravuje ročné zúčtovanie sociálnych odvodov

Od začiatku budúceho roka by sa malo na Slovensku zaviesť ročné zúčtovanie sociálnych odvodov. Ročné zúčtovanie sociálneho poistenia by mala vykonávať Sociálna poisťovňa, pričom prvýkrát by sa tak malo stať v roku 2020 za rok 2019. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý do pripomienkového konania predložilo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

28.02.2018 12:26
debata

V tomto roku by si zavedenie ročného zúčtovania sociálnych odvodov malo z rozpočtu Sociálnej poisťovne vyžiadať 15,4 mil. eur. V budúcom roku by však mal štát na tomto kroku získať 48,2 mil. eur, v roku 2020 približne 26,2 mil. eur a v roku 2021 okolo 25,4 mil. eur. Pri zdravotnom poistení sa ročné zúčtovanie odvodov zaviedlo ešte v roku 2004.

Poistné na sociálne poistenie by sa malo od začiatku budúceho roka platiť vo forme preddavkov, ktoré sa v ďalšom roku ročne zúčtujú podľa skutočných príjmov zamestnanca a podnikateľa za predošlý rok. Výnimkou bude úrazové a garančné poistenie.

„Vzhľadom na osobitný charakter úrazového poistenia a garančného poistenia, ktoré sa vzťahujú výlučne na zamestnávateľa, sa ročné zúčtovanie nad nimi nebude vykonávať,“ uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí.

SP má ročné zúčtovanie každoročne vykonávať do 30. septembra kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý sa robí ročné zúčtovanie. Ak má platiteľ poistného predĺženú lehotu na podanie daňového priznania, poisťovňa ročné zúčtovanie odvodov vykoná do 31. októbra daného roka. Ročné zúčtovanie sa bude vzťahovať na zamestnanca, povinne nemocensky a dôchodkovo poistenú samostatne zárobkovo činnú osobu a na zamestnávateľa. Ročné zúčtovanie sa nebude vzťahovať na štát, ani na dobrovoľne poistené osoby. Dodatočne zaplatené poistné na dôchodkové poistenie nemá mať vplyv na už vykonané ročné zúčtovanie.

Maximálny mesačný vymeriavací základ pri sociálnom poistení by sa mal zrušiť a mal by sa nahradiť maximálnym ročným vymeriavacím základom, ktorý sa bude uplatňovať na zamestnávateľa, zamestnanca a SZČO na platenie preddavkov na poistnom. Pri vykonaní ročného zúčtovania sa pomerne zníži v prípadoch, ak poistenie netrvalo celý kalendárny rok. Platenie preddavkov na poistnom za zamestnanca a zamestnávateľa sa zastaví zaplatením preddavkov na poistnom zo sumy maximálneho ročného vymeriavacieho základu počas kalendárneho roka, v ktorom je zamestnanec povinne poistený.

„Ak má fyzická osoba viac zamestnaní v priebehu kalendárneho roka, tak uvedené platí pre každého jej zamestnávateľa osobitne,“ uviedlo ministerstvo práce. Mesačné preddavky na poistnom sa budú platiť zo skutočných príjmov zamestnanca zúčtovaných na výplatu za daný mesiac až dovtedy, pokiaľ výška príjmov zúčtovaných na výplatu u tohto zamestnávateľa kumulatívne za daný rok nepresiahne maximálny ročný vymeriavací základ.

Súčasná úľava na poistnom na povinné dôchodkové poistenie, ktorú si môžu uplatniť študenti – dohodári a od 1. júla 2018 aj dôchodcovia – dohodári, bude zachovaná v podobe odvodovej odpočítateľnej položky. V porovnaní so súčasným stavom budú dohodári, ktorí si ju uplatnia, povinne dôchodkovo poistení od vzniku do zániku dohody. Ak si dohodári odvodovú odpočítateľnú položku počas roka neuplatnia v plnej výške (200 eur za každý kalendárny mesiac trvania dôchodkového poistenia z dohody v kalendárnom roku), tak im bude suma odvodovej odpočítateľnej položky uplatnená pri vykonaní ročného zúčtovania, ak nepožiadajú o výnimku z uvedeného postupu.

Pre SZČO sa zachová súčasný model vzniku a zániku povinného nemocenského a povinného dôchodkového poistenia. Podnikatelia však budú platiť preddavky na poistnom, ktoré budú zúčtované na základe príjmov vykázaných v daňovom priznaní za obdobie, za ktoré platila preddavky na poistnom.

Ak sa v dôsledku ročného zúčtovania zmení vymeriavací základ, z ktorého bola vymeraná dávka dôchodkového poistenia, nemocenského poistenia alebo poistenia v nezamestnanosti, dávka sa znovu vymeria z tohto zmeneného vymeriavacieho základu. Zmena v sume vyplácanej dávky sa vykoná od bežnej splátky. „Ak sa suma dávky zníži, poistenec nebude mať povinnosť vrátiť rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdobie do vykonania jej zmeny. Ak sa suma dávky zvýši, Sociálna poisťovňa doplatí poistencovi rozdiel v sume dávky vyplatenej za obdobie do vykonania jej zmeny,“ uviedlo ministerstvo práce.

Prípadný nedoplatok na poistnom bude poistenec a zamestnávateľ povinný zaplatiť v lehote 45 dní od právoplatnosti rozhodnutia o výsledku ročného zúčtovania. Rovnaká lehota bude platiť aj pre Sociálnu poisťovňu na vrátenie preplatku na poistnom. „Navrhuje sa, rovnako ako v daniach a vo verejnom zdravotnom poistení, aby preplatok a nedoplatok v sume nižšej ako 5 eur nezaložil povinnosť vrátiť preplatok alebo zaplatiť nedoplatok na poistnom,“ informuje rezort práce a sociálnych vecí.

debata chyba
Viac na túto tému: #Sociálna poisťovňa #sociálne odvody