NKÚ pochválil vládu a daniarov za boj proti podvodom s DPH

Opatrenia prijaté vládou v rokoch 2012 až 2016 prispeli k boju proti podvodom na dani z pridanej hodnoty (DPH). Celkový prínos opatrení na lepší výber DPH za kontrolované obdobie bol vyčíslený na 2,51 miliardy eur alebo 3,1 % hrubého domáceho produktu (HDP).

02.02.2018 17:44
debata (5)

Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ) SR v správe o výsledkoch kontroly zameranej na túto oblasť. Kontrolóri preverovali dosah opatrení z Akčného plánu boja proti daňovým podvodom. Úrad sa zameral na Ministerstvo financií (MF) SR a Finančné riaditeľstvo (FR) SR, kontrolované obdobie predstavovali roky 2012 až 2016.

Vláda v tomto období prijala Akčný plán boja proti daňovým podvodom vrátane jeho aktualizácie, ktorý obsahuje celkom 80 konkrétnych opatrení. „V sledovanom období došlo k zlepšeniu výberu DPH, čo má pozitívny dosah na príjmovú stránku štátneho rozpočtu,“ zhodnotil NKÚ.

Zároveň však upozornil, že tento pozitívny vývoj nemožno v plnej miere pripísať len implementácii opatrení akčných plánov. Dokument totiž podľa úradu neobsahuje jasne číselné ciele, ani kritériá a spôsob vyhodnocovania účinnosti prijatých opatrení. „NKÚ SR z tohto dôvodu kontrolovaným subjektom odporučil zabezpečiť pravidelné ročné monitorovanie účinnosti prijatých opatrení v boji s podvodmi na DPH a komplexné vyhodnocovanie ich plnenia,“ priblížila hovorkyňa úradu Daniela Bolech Dobáková.

Finančné riaditeľstvo si v roku 2012 síce stanovilo vlastné ukazovatele pre vyhodnocovanie účinnosti prijatých opatrení, podľa NKÚ však nejde o ukazovatele vyhodnocovania účinnosti, ale skôr o ukazovatele procesných úkonov správcu dane. Pri niektorých splnených opatreniach nebolo možné vzhľadom na krátky čas účinnosti alebo charakter smerovania exaktne vyčísliť ich prínos v praxi.

Úrad tiež upozornil, že na odhad celkového prínosu opatrení boli využité údaje z daňových priznaní, ktoré mohli vychýliť konečný výsledok v porovnaní s použitím údajov z transakcií medzi daňovými subjektmi a finančnou správou. „NKÚ SR z tohto dôvodu rezortu financií odporúča zopakovať odhad celkového prínosu opatrení s využitím údajov z transakcií,“ uviedla Dobáková.

Podľa MF SR boj s daňovými únikmi úspešne pokračuje. Rezort v reakcii na hodnotenie NKÚ pripomenul, že prijal desiatky opatrení zameraných na boj proti daňovým únikom a z roka na rok sú prijímané ďalšie, ktorých cieľom je zefektívniť výber daní.

„To sa prejavuje aj v znižovaní daňovej medzery a raste efektivity výberu DPH. V treťom kvartáli 2017 dosiahla efektívna daňová sadzba úroveň 15,16 %, čo predstavuje oproti predchádzajúcemu štvrťroku zvýšenie o 0,15 p.b. a môžeme ju zaradiť medzi historicky najvyššie,“ zdôraznila riaditeľka tlačového odboru MF SR Alexandra Gogová.

Finančná správa podľa nej priebežne zdokonaľuje svoje procesy na efektívnejší výber daní s výhľadom ich využívania na zjednodušenie a uľahčenie plnenia daňových povinností pre daňovníkov.

Súčasťou kontroly NKÚ bolo aj vyhodnotenie prínosov Národnej bločkovej lotérie (NBL). Úrad ich rozdelil na nemerateľné a merateľné. „Do prvej skupiny spadá edukačný, morálny a kvalitatívny prínos lotérie, ktorý bol naplnený ešte v prvom roku jej fungovania,“ vymenovala Dobáková.

V rámci merateľných prínosov vykonal Inštitút finančnej politiky (IFP) odhad vplyvu tejto lotérie na výber DPH na úrovni 8,2 milióna eur ročne. „Po kontrole tohto odhadu ho kontrolóri považujú za optimistický a zastávajú konzervatívny názor, že NBL mohla mať pozitívny, no nemerateľný vplyv na výnos DPH,“ konštatovala hovorkyňa.

Úrad na základe zistených skutočností odporúča prehodnotiť kritériá fungovania bločkovej lotérie v súčasnej podobe a zmeniť štruktúru výhier, s cieľom zabezpečiť plnú kontrolu výherných bločkov cez kontrolný záznam elektronických registračných pokladníc. „NKÚ SR zároveň odporučil prehodnotiť vysielanie televíznych relácií, ktoré boli medzičasom zrušené,“ dodala Dobáková.

5 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #DPH #NKÚ #daniari #Finančná správa