Košický súd vyhlásil konkurz na majetok poisťovne Rapid life

Okresný súd Košice I vyhlásil konkurz na majetok životnej poisťovne Rapid life so sídlom v Košiciach. Vyplýva to z uznesenia zverejneného v pondelok v Obchodnom vestníku.

29.01.2018 13:11
debata (4)

Správkyňou konkurznej podstaty ustanovil súd košickú advokátku Danu Husťákovú. Tá má do 15 dní vypracovať a predložiť podrobnú písomnú správu o stave zisťovania a zabezpečovania majetku úpadcu a ďalších vykonaných úkonoch. Po vyhlásení konkurzu majú klienti Rapid life na uplatnenie si svojich pohľadávok 45 dní.

Návrh na vyhlásenie konkurzu v poisťovni podala koncom novembra nútená správkyňa Irena Sopková. „Poškodených je 14.730 fyzických osôb a okolo 50 právnických osôb v celkovej výške 26 miliónov eur,“ vyčíslila pre TASR. Ku dňu podania návrhu na vyhlásenie konkurzu pritom bol majetok spoločnosti podľa jej slov nepatrný. Otázne tak je, či sa klienti k nejakým peniazom dostanú.

Pohľadávka, ktorá nie je pohľadávkou proti podstate, sa v konkurze uplatňuje prihláškou. „Prihláška sa podáva v jednom rovnopise u správcu, pričom správcovi musí byť doručená v základnej prihlasovacej lehote do 45 dní od vyhlásenia konkurzu, v jednom rovnopise veriteľ doručí prihlášku aj na súd,“ oznámil súd v rozhodnutí.

Lehota na prihlásenie pohľadávky do konkurzu začína plynúť od utorka (30.1.). Nezisková organizácia Spotrebiteľské Centrum informovala, že podá konkurzné prihlášky za spotrebiteľov, ktorí sa na ňu obrátili.

Nútenú správu v polovici júna 2017 zaviedla v poisťovni Národná banka Slovenska (NBS). Dôvodom boli zistenia, že poisťovňa závažne ohrozuje práva klientov. Nútená správkyňa podala na štatutárov trestné oznámenie. Prípadom sa zaoberá Národná kriminálna agentúra (NAKA).

Podľa bývalého vedenia poisťovne bolo vyhlásenie nútenej správy nezákonným postupom a malo tak dôjsť k porušeniu práva na spravodlivý proces. Košický okresný súd podľa oznámenia zverejneného v pondelok v Obchodnom vestníku odmietol návrh bývalého vedenia spoločnosti na späťvzatie návrhu nútenej správkyne na vyhlásenie konkurzu.

4 debata chyba
Viac na túto tému: #Poisťovne #konkurz #Rapid life životná poisťovňa