Eurokomisár Hogan: Farmári zažijú menej šokov

Vari ani jedna politika Európskej únie nevyvoláva toľko diskusií ako jej Spoločná poľnohospodárska politika (SPP). Nielen preto, že na potravinovú bezpečnosť Európanov sa míňajú obrovské prostriedky zo spoločného rozpočtu, ale aj preto, že stále existujú odchýlky od princípu rovnosti všetkých krajín. Európsky komisár pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka Phil Hogan poskytol Pravde exkluzívny rozhovor o budúcom smerovaní poľnohospodárskej politiky únie.

15.12.2017 10:00
Phil Hogan, eurokomisár Foto: ,
Komisár Phil Hogan sľubuje znížiť rozdiely v agrodotáciách medzi členskými štátmi EÚ. Vlani si pri návšteve Topoľčianok zahral na fujare.
debata

Spoločná poľnohospodárska politika patrí k najdrahším v Európskej únii. S akými výdavkami rátate pre budúce plánovacie obdobie? Ako ovplyvní brexit rozpočet SPP?

Finančné aspekty budúcej SPP by sa mali prerokovať v rámci budúceho viacročného finančného rámca (VFR). Táto diskusia sa ešte len uskutoční a o rozpočte vo finále rozhodnú vedúci predstavitelia členských štátov. V súčasnosti sa zameriavame skôr na to, čo chceme prostredníctvom politiky dosiahnuť, ako aj na hlavné body, ako to dosiahnuť. Samozrejme, teraz je ešte priskoro hovoriť o tom, aký vplyv bude mať vystúpenie Spojeného kráľovstva z EÚ na budúci rozpočet únie. Rokovania o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ a o budúcom VFR sa ešte len začnú, a je príliš skoro na špekulácie o ich výsledku.

Významným nástrojom stability hospodárenia sú priame platby. Na Slovensku, kde historicky prevažujú väčšie farmy, sa veľmi citlivo vníma otázka degresivity a povinného stropovania priamych platieb. Je reálne, že budú zavedené najvyššie priame platby na príjemcu v rozmedzí od 60 000 do 100 000 eur? Pôjde o tvrdé stropovanie alebo len o percentuálne krátenie platieb nad uvedené stropy?

Existuje viacero možností, ktorými môžeme zabezpečiť spravodlivú a lepšie cielenú podporu príjmov poľnohospodárov. Patrí sem napríklad povinné obmedzovanie platieb, ktoré zohľadňuje pracovnú silu, aby sa zabránilo negatívnemu vplyvu na zamestnanosť; zavedenie degresívnych platieb a väčšie zameranie na redistributívne platby. Stropy zaviedlo už deväť členských štátov a v roku 2017 k nim pribudne ďalší. V šiestich členských štátoch sa uplatňujú redistributívne platby. V konečnom dôsledku sú však všetky rozpočtové otázky týkajúce sa SPP vrátane pridelených prostriedkov jednotlivým členským štátom záležitosťou, ktorá sa má posudzovať v kontexte VFR, a rozhodnutie v náležitom čase prijmú hlavy štátov a predsedovia vlád EÚ.

Prinesie nová SPP rovnaké podmienky pre poľnohospodárov vo všetkých členských krajinách EÚ, ako to bolo sľubované už v prístupových rokovaniach do EÚ? Dôjde k vyrovnaniu alebo len zníženiu rozdielov vo výške priemernej podpory medzi „starými“ a „novými“ členskými štátmi? Kedy budú v jednej únii s jedným trhom platiť rovnaké podpory pre všetkých?

Pokiaľ ide o mieru rozdelenia podpory medzi členské štáty, SPP musí plniť svoju úlohu v dodržiavaní zásady „Rovnosť medzi jej členmi, rovnosť medzi veľkými či malými, na východe alebo na západe, severe či juhu“, ako pripomenul predseda Juncker vo svojej správe o stave únie v roku 2017. V zmysle týchto zásad by sa mali znížiť rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o podporu v rámci spoločnej poľnohospodárskej politiky. Hoci treba uznať, že naprieč EÚ existujú veľké rozdiely v relatívnych nákladoch na pracovnú silu a pôdu, ako aj v agronomickom potenciáli, všetci poľnohospodári v EÚ sa stretávajú s podobnými výzvami.

Vytvorí SPP spoločné európske pravidlá pre obchodné reťazce, ktoré zrovnoprávnia všetkých účastníkov reťazca výroby, spracovania a obchodu s potravinami? Slovensko počas predsedníctva nastolilo nevyhnutnosť riešiť túto otázku. Premietne sa do novej SPP?

Pri posudzovaní otázok hospodárskej súťaže existujú jasné pravidlá, ktoré musia dodržiavať prevádzkovatelia v celom potravinovom dodávateľskom reťazci, od poľnohospodárskych výrobcov až po maloobchodníkov s potravinami. A národné orgány musia, samozrejme, dodržiavať prísne pravidlá v oblasti štátnej pomoci a dotácií. Všetky prípady porušenia týchto pravidiel Európska komisia náležite prešetruje. Keďže som vyrástol na malej rodinnej farme, chápem, že na prvom mieste by mali byť poľnohospodári. Ak nedostanú za svoju prácu spravodlivé ocenenie – t. j. ak si nedokážu zabezpečiť dôstojné životné podmienky – potom naozaj ide o skutočný problém. Ich podiel na cene, ktorú spotrebitelia v EÚ zaplatia za potraviny, sa neustále znižuje z dôvodu jasnej nerovnováhy moci medzi výrobcami a ostatnými článkami potravinového dodávateľského reťazca. Dobre fungujúci potravinový dodávateľský reťazec má zásadný význam pre našu spoločnosť. Komisia navrhne v prvej polovici roka 2018 opatrenia, ktorých cieľom bude zlepšiť jeho fungovanie a pomôcť poľnohospodárom posilniť svoju pozíciu na trhu a chrániť ich pred budúcimi šokmi. Tento proces prebieha súbežne s prácou na budúcej SPP.

Farmári sa sťažujú na komplikovanosť pravidiel SPP. Prinesie nová SPP konečne jednoduchý súbor jasných pravidiel, ktoré sú zároveň kontrolovateľné a znížia administratívnu záťaž na členský štát aj poľnohospodárov?

Zjednodušenie SPP je prioritou už od začiatku mandátu tejto komisie, pričom sa dosiahol značný pokrok. Zjednodušenie je hlavným prvkom toho, čo navrhujeme – nielen znížiť zaťaženie poľnohospodárov a vnútroštátnych orgánov, ale zároveň zabezpečiť, aby SPP poskytovala najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou a naďalej sa zameriavala na výsledky. Navrhujeme, aby EÚ stanovila všeobecné ciele SPP, t. j. to, čo chceme dosiahnuť pre poľnohospodárov a vidiecke spoločenstvá, pre životné prostredie, oblasť zmeny klímy a spoločnosť ako celok, atď. Zároveň chceme, aby sme sa dohodli na širokej škále opatrení, ktoré je možné účinne použiť na dosiahnutie týchto cieľov. Veríme však, že oveľa efektívnejší spôsob práce je ten, že budeme uplatňovať zásadu subsidiarity a členským štátom poskytneme slobodu a flexibilitu vo výbere opatrení, ktoré sú pre nich najvhodnejšie z hľadiska ich situácie a so zreteľom na dosiahnutie spoločných cieľov.

Prechod z univerzálneho na individuálny prístup výrazne zníži administratívne zaťaženie poľnohospodárov. Namiesto toho každý členský štát vypracuje svoj vlastný strategický plán SPP na základe vlastných potrieb v teréne, ktorý sa bude schvaľovať na úrovni EÚ a následne monitorovať a vyhodnocovať, aby sa zabezpečilo, že spĺňa to, čo je potrebné. Zároveň skúmame možnosti, ako využiť technológie ako napríklad satelitné snímkovanie na zjednodušenie prideľovania podpory farmárom (pomocou satelitnej snímky možno napríklad okamžite vypočítať veľkosť konkrétneho podniku, na základe ktorého sa vypočítavajú priame platby).

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #poľnohospodárstvo #Európska únia #eurokomisár