NKÚ: Štát mal získať viac z daňových licencií

Daňové úrady vybrali na daňovej licencii za zdaňovacie obdobia rokov 2014 a 2015 o takmer 40 miliónov eur menej, ako mali.

02.05.2017 15:17
debata (7)

Konštatuje to Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ), ktorý vykonal kontrolu vo finančnej správe s cieľom preveriť, či Finančné riaditeľstvo SR využilo všetky možnosti na zabezpečenie výberu dane z príjmov právnických osôb za spomínané daňové obdobia. NKÚ na základe výsledkov kontroly skonštatoval, že správca dane nevykonal dostatočné kroky na to, aby vyzval daňové subjekty na podanie daňového priznania so zámerom vymáhať nezaplatenú daň.

Finančná správa nepovažuje tieto závery NKÚ za korektné, lebo ešte neuplynula lehota, dokedy môžu daniari tieto peniaze vymáhať.

Kontrolou sa zistilo, že správca dane nepostupoval podľa zákona, keď za zdaňovacie obdobia rokov 2014 a 2015 nevyzval viac ako 44 tis. daňových subjektov na podanie daňového priznania v náhradnej lehote. Ak aj správca dane subjekty na podanie daňového priznania v náhradnej lehote vyzval, až 35 tis. z nich napriek tomu priznanie nepodalo.

„Podľa zistení kontrolórov nastal výpadok príjmov štátneho rozpočtu v minimálnej výške 38,2 mil. eur, keďže daňovú licenciu aspoň v jej minimálnej výške 480 eur do rozpočtu neodviedlo 79 498 právnických osôb založených pre účely podnikania,“ konštatuje sa vo vyhlásení NKÚ.

Kontrolný úrad upozorňuje aj na nedostatočnú aktivitu finančnej správy v prípade vymáhania daňovej licencie. V roku 2014 začala daňové exekučné konanie z tohto titulu v prípade 1 314 daňových nedoplatkov v objeme iba 1 mil. eur a v roku 2015 to bolo 6 433 nedoplatkov v sume 4,7 mil. eur. Išlo o prípady, kedy podnikatelia daňové priznanie podali, ale priznanú daňovú licenciu nezaplatili.

„NKÚ je toho názoru, že správca dane musí aktívne chrániť záujmy štátu, úzko spolupracovať s daňovými subjektmi a poskytovať im poučenie o ich povinnostiach. Takisto je povinný bez zbytočných prieťahov vybaviť veci, ktoré sú predmetom správy daní a použiť najvhodnejšie prostriedky na správne určenie a vyrubenie dane,“ uvádza NKÚ.

Krokom k náprave môže byť podľa kontrolného úradu zvýšenie personálnych kapacít v rámci daňovej správy, keďže pri danom množstve subjektov je v niektorých prípadoch ťažké realizovať základné zákonné povinnosti. NKÚ finančnej správe odporúča tiež operatívnejšie monitorovať nadväznosť procesných úkonov pri správe dane z príjmov právnických osôb. Jednou z ciest môže byť podľa kontrolórov aj sprísnenie zákonom stanovených podmienok pre zánik obchodných spoločností s právnym nástupcom.

Výber daňovej licencie bol v rámci konsolidačných opatrení zavedený od 1. januára 2014. Ide o minimálnu daň z príjmu stanovenú na 480 eur, 960 eur a 2880 eur v závislosti od ročného obratu podľa toho, či je daňovník platiteľom dane z pridanej hodnoty. Daňovú licenciu platí každý daňový subjekt, ktorého daňová povinnosť v daňovom priznaní je nižšia, ako ustanovená výška daňovej licencie. Za rok 2014 predstavovala priznaná výška daňových licencií z podaných daňových priznaní 104,1 mil. eur, v roku 2015 sa znížila na úroveň 96,1 mil. eur. Daňové licencie by sa však mali stať minulosťou už od roku 2018. Ich zrušenie už totiž schválil parlament vlani v decembri v rámci novely zákona o dani z príjmov.

Daniari: Je to nekorektné, čísla nie sú konečné

Tieto čísla podľa finančnej správy nie sú korektné, pretože nie sú konečné. Na vykonanie uvedených úkonov ešte neuplynula zákonná lehota.

„Finančná správa si v tejto lehote svoju povinnosť splní. Logicky začína proces vymáhaním u subjektov, ktoré majú majetok a potenciál túto licenciu zaplatiť. Veľká väčšina subjektov z tých, ktoré finančná správa vyzvala na podanie daňového priznania, je nekontaktných,“ informovala hovorkyňa finančnej správy Patrícia Macíková.

Ide o nekomunikujúce daňové subjekty bez postihnuteľného majetku. Väčšinou ide o spoločnosti, ktoré nevykonávajú žiadnu ekonomickú činnosť alebo sa vyskytujú v podvodných schémach. „Finančná správa v uvedených prípadoch pokračuje v konaní, ktoré sa končí exekúciou, prípadne návrhom na zrušenie spoločnosti prostredníctvom súdu,“ uviedla Macíková.

Daňové licencie v roku 2014 tvorili zhruba 5 percent priznanej dane z príjmov právnických osôb a v roku 2015 išlo o 3,6 %. Celkovo však stúpol výber dane z príjmu právnických osôb medziročne v rokoch 2014 a 2015 o takmer 700 mil. eur.

„Aj to je dôkazom fungujúcej finančnej správy, ktorá prijala viaceré opatrenia na podporu historicky najefektívnejšieho výberu daní. Efektívna daňová sadzba dosiahla koncom minulého roka 15,12 %, čo je najlepšie hodnotenie od roku 2007,“ priblížila Macíková. Do štátneho rozpočtu finančná správa celkovo prispela za obdobie 2012 až 2016 o 2,664 mld. eur viac, ako bolo plánované, čo je 3,29 % HDP.

7 debata chyba
Viac na túto tému: #dane #NKÚ #daňové licencie