NKÚ: Prevencia pri čerpaní eurofondov nie je dostatočná

Zavedené preventívne opatrenia proti vzniku nezrovnalostí pri čerpaní finančných prostriedkov Európskej únie neboli nastavené dostatočne účinne. Ako Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) zistil počas kontroly stavu vymáhania neoprávnených výdavkov z eurofondov, prevenciu pred nezrovnalosťami nezabezpečovali adekvátne špecializovaní zamestnanci, ktorí sú predpokladom pre úspešnejšie riešenie a vymáhanie nezrovnalostí.

11.04.2017 15:42
debata

„Z tohto dôvodu by mali riadiace orgány a sprostredkovateľské orgány pod riadiacim orgánom venovať zvýšenú pozornosť stabilizácii, špecializácii a vzdelávaniu ľudských zdrojov,“ informovala v utorok hovorkyňa NKÚ Daniela Bolech Dobáková. 

Kontrolóri sa zamerali na štyri vybrané operačné programy v uplynulom programovom období 2007 – 2013, a to Životné prostredie (ŽP), Zamestnanosť a sociálna inklúzia (ZaSI), Konkurencieschop­nosť a hospodársky rast (KaHR) a Výskum a vývoj v celkovej hodnote 5,81 mld. eur. Preverovali, či systém zavedenia, riadenia, kontroly a auditu zabezpečuje využívanie zdrojov rozpočtu EÚ v súlade s platnými predpismi a pravidlami, ako aj prevenciu a zabraňovanie protiprávnemu konaniu, najmä v oblasti ochrany finančných záujmov EÚ a SR. Zaujímali sa tiež o stav spätného získavania neoprávnených výdavkov, pričom kontrola sa týkala rokov 2007 – 2015. NKÚ kontrolovaným subjektom navrhol celkovo 74 odporúčaní.

Celková suma nezrovnalostí zohľadnených voči čerpaniu jedenástich operačných programov v období 2007 – 2013 ku koncu minulého roka presahovala 724 mil. eur, z toho v štyroch kontrolovaných operačných programoch 214,5 mil. eur.

„Úrad upozorňuje na závažný medziročný nárast evidovaných nezrovnalostí v kontrolovaných operačných programoch v porovnaní rokov 2014 a 2015 až o 61,1 % (o 457 nových prípadov). Výrazne sa zvýšila aj suma evidovaných nezrovnalostí o 213,02 %, čo predstavuje 258,44 mil. eur,“ priblížila Bolech Dobáková. Najväčším dlžníkom v pomere k počtu nezrovnalostí sú práve riadiace orgány a ich sprostredkovateľské orgány. „Úrad identifikoval príčiny enormného nárastu nezrovnalostí z dôvodu masívneho čerpania prostriedkov EÚ najmä v roku 2015 kvôli ukončovaniu pomoci, takisto z dôvodu uplatnenia plošných finančných opráv,“ dodala hovorkyňa. 

Pri vymáhaní nezrovnalostí kontrolný úrad zistil, že riadiace a sprostredkovateľské orgány významne prekračovali lehotu pri plnení oznamovacej povinnosti (najviac KaHR a ZaSI), ktoré mali zároveň negatívny vplyv na včasnú evidenciu úplných, správnych a aktuálnych údajov o nezrovnalosti v informačno-technologickom monitorovacom systéme. Priemerný čas od zistenia nezrovnalosti až po jej vyrovnanie bol za všetky kontrolované operačné programy v rozmedzí od 185 do 352 dní (najviac ZaSI, ŽP).

Za dobrú prax možno podľa kontrolného úradu označiť vyrovnanie nezrovnalosti do 180 dní od jej zistenia. Priemerná dĺžka trestných konaní na vzorke dvanástich nezrovnalostí bola od 397 do 660 dní a v prípade súdnych konaní na vzorke jedenástich nezrovnalostí zase od 218 do 499 dní.

debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #NKÚ