Automobilky žiadajú päť opatrení, ktoré udržia Slovensko na špici

Účastníci III. ročníka konferencie Newmatec, ktorá sa koná v týchto dňoch na Táľoch pod patronátom Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP), prijali spoločné memorandum.

28.03.2017 17:14
debata (17)

Svojou výzvou chcú dôrazne upozorniť verejnosť, odborové organizácie a najmä orgány štátnej a verejnej správy na aktuálnu situáciu a potreby nielen automobilového priemyslu, ale aj celého priemyslu v Slovenskej republike. Automobilový priemysel prechádza podľa účastníkov konferencie prelomovým obdobím. Do jeho fungovania vstupujú významné technologické faktory, digitalizácia výroby i logistiky. Nové trendy prinášajú zmeny v infraštruktúre a riadení podnikov, zvýšené požiadavky na investície i výskum.

Digitalizácia sa bude týkať aj samotných produktov, prichádzajú autonómne riadené automobily. Práve na tieto výzvy reagujú účastníci konferencie, podľa ktorých automobilový priemysel je rozhodujúcim priemyslom v Slovenskej republike s podielom na tvorbe hrubého domáceho produktu (HDP) vyšším ako 12 percent. V najbližších dvoch rokoch by tento podiel mal stúpať vzhľadom na očakávaný efekt rozbehu automobilky Jaguar Land Rover.

Digitalizácia priemyslu, ako súčasť procesov zahrnutých v rámci Stratégie Priemysel 4.0, prináša rozsiahle zmeny v infraštruktúre a riadení podnikov, zvýšené požiadavky na investície a presun pracovných postov z nižšie kvalifikovaných na intelektuálne náročnejšie pozície. Požiadavka na kvalifikovanú pracovnú silu bude neustále narastať, keďže v priemysle vzniknú celkom nové profesie s požiadavkami, ktoré sa ešte len budú formulovať.

Výskum a vývoj v automobilovom priemysle dosahuje v súčasnosti len zhruba desaťpercentnú úroveň  v porovnaní s rozvinutými západoeurópskymi krajinami a je výrazne nižší ako v okolitých krajinách. Aktivity výskumu a vývoja sú pritom považované za významný faktor stability automobilového priemyslu a tlak na inovácie, tak produktov ako aj procesov ich význam neustále zvyšuje.

Pre udržanie konkurencieschop­nosti automobilového priemyslu na Slovensku považujú účastníci konferencie za rozhodujúce plnenie piatich bodov. V prvom bode ide o nastavenie prostredia a podmienok podporujúcich rozvoj aplikovaného výskumu, vývoja a inovácií a uplatnenie efektívnych nástrojov pre motiváciu a rozvoj priemyselného sektora, na podporu výskumu a vzdelávania v spolupráci s priemyselnou praxou. Ďalším bodom je vytvoriť pružný trh práce, umožňujúci pohotovo reagovať na zmeny požiadaviek, na počet a kvalifikáciu disponibilných pracovných síl. Požadujú tiež zásadne zmeniť vzdelávací systém v Slovenskej republike a zvýšiť počet absolventov technických univerzít.

Ďalej je podľa nich nutné vytvoriť podmienky a prostredie pre aplikáciu digitalizácie priemyslu a potrebnej infraštruktúry v zmysle princípov Stratégie Priemysel 4.0. Ako posledné žiadajú stabi­lizovať ekonomické a podnikateľské prostredie Slovenskej republiky zmysluplne riadeným rastom miezd, znižovaním cien energií, znižovaním administratívnej záťaže a vytváraním podmienok pre rast a rozvoj ekonomiky SR.

„Naplnenie uvedených požiadaviek považujeme za kľúčové podmienky pre udržanie konkurencieschop­nosti slovenského priemyslu,“ uviedol pre agentúru Juraj Sinay, prezident ZAP. Na konferencii sa zúčastňuje 250 predstaviteľov automobilového priemyslu.

Konferencia NEWMATEC 2017 je znalostné fórum zamerané na nové materiály, technológie a inovácie, ktoré určujú súčasné a budúce trendy automobilového a pridruženého priemyslu. Konferencia sa koná sa koná 28. a 29. marca na Táľoch pod záštitou Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky je dobrovoľné združenie právnických osôb pôsobiacich v oblastiach automobilového priemyslu. V súčasnosti združuje 161 právnych subjektov.

17 debata chyba
Viac na túto tému: #automobilky #priemysel