NKÚ viní NDS z lajdáckosti pri príprave stavby križovatky Triblavina

Najvyšší kontrolný úrad SR (NKÚ) zistil viaceré nedostatky v príprave stavby mimoúrovňovej križovatky Triblavina v úseku diaľnice D1 Bratislava - Senec. Napríklad, chýbali výsledky podrobných analýz z dopravných prieskumov a tiež nástroje cieleného dopravného plánovania.

27.03.2017 12:47 , aktualizované: 16:48
debata (1)

Vyplýva to z výsledku mi­moriadnej kontroly NKÚ v Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s. (NDS) zameranej na plnenie Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020 a postup spoločnosti pri príprave a riadení strategických infraštruktúr­nych projektov­. 

Tento postup bol preverený na projekte výstavby križovatky Triblavina. Vnútorný kontrolný systém NDS podľa úradu nefungoval optimálne, vykazoval prvky formálnosti a aj preto zistenia kontrolórov nedokázali diaľničiari identifikovať. Plánovaný termín ukončenia stavby križovatky v máji tohto roku nebude dodržaný. Skutočné realizované práce na tejto stavbe k 31. decembru 2016 dosiahli zhruba 3,7 mil. eur oproti plánovaným 14,7 mil. eur. Oneskorenie podľa úradu spôsobilo najmä podcenenie časovej náročnosti procesu prípravy a priebehu verejného obstarávania.

„Kontrolóri poukázali aj na to, že zmena koncepcie rozšírenia diaľnice D1 zo šesťpruhu so súbežnými komunikáciami na osempruh bez súbežných komunikácií nebola v čase kontroly v súlade s platným Územným plánom Bratislavského samosprávneho kraja (BK). V tejto veci nebolo začaté konanie na Ministerstve dopravy a výstavby SR,“ uviedol NKÚ.

Preverená projektová dokumentácia podľa kontroly neobsahovala výsledky podrobnej analýzy dopravných prieskumov. Nástroje dopravného plánovania boli použité len v dvoch dokumentáciách, čo môže výrazne ovplyvniť hospodárnosť, efektívnosť použitia verejných zdrojov v uvedenom projekte. 

Kontrolóri upozornili aj na to, že štúdia z roku 2015, ako aj všetky predchádzajúce, vychádzali len z prepočtov dopravnej prognózy cez koeficienty, ktoré neboli dokladované výkonom dopravného prieskumu.

„NKÚ SR preto konštatuje, že v prípade splnenia všetkých požiadaviek podľa platných technických noriem sa NDS mohla jednoznačne oprieť o výsledky komplexnej inžinierskej práce. Tieto sa však v žiadnej predloženej a preverenej dokumentácii nenachádzali,“ priblížil NKÚ.

Najvyšší kontrolný úrad odporučil NDS vyžadovať od zhotoviteľov vypracovanie technických štúdií a projektovej dokumentácie podľa platných technických noriem a technických podmienok. Vzhľadom na to kontrolóri odporúčajú zaradiť do objednávky alebo opisu predmetu zákazky pri verejnom obstarávaní podrobný popis technického zadania. Úrad zároveň odporučil prijať opatrenia, ktoré budú viesť k zníženiu rizík a k optimalizácii procesov plánovania a prípravy investičnej výstavby.

NKÚ odporučil ministerstvu dopravy a výstavby doplniť a aktualizovať technické normy, podmienky a inštrukcie o dopravno-inžinierskej dokumentácii, ako aj pravidelne preškoľovať zodpovedných zamestnancov ministerstva a podriadených organizácií o technických podmienkach a normách v systéme inžinierskych činností v súvislosti s projektovými prácami.

Občianske združenie (OZ) Triblavi­na v reakcii uviedlo, že NKÚ potvrdil, čo od začiatku tvrdia – uvedené zmeny koncepcie riešenia D1 boli spravené bez zodpovedajúcich dopravných prieskumov a v rozpore s územným plánom.

„Po viac ako roku poukazovania členov OZ Triblavina na nezákonné postupy NDS a ministerstva dopravy kontrola NKÚ poukázala na nedostatky v príprave D1 a križovatke Triblavina. Na tieto zistenia si dovoľujeme upozorniť všetky orgány, inštitúcie a dopravné autority, ktoré v procese prípravy a pokúšanej zmeny na D1 pôsobia,“ uviedla Tatiana Kratochvílová z OZ Triblavina.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #NKÚ #NDS