Dôvera v priemysle na Slovensku v januári stúpla

Dôvera v priemysle na Slovensku v januári vzrástla. Podľa výsledkov konjunkturálneho prieskumu Štatistického úradu SR totiž hodnota indikátora dôvery v priemysle oproti decembru stúpla o 4,3 bodu na 9,3 bodu.

30.01.2017 10:29
debata

Vývoj indikátora podľa štatistikov ovplyvnili hlavne očakávaný rast produkcie na najbližšie tri mesiace a rast objednávok.

Trend priemyselnej produkcie v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom mal klesajúcu tendenciu. Saldo pokleslo až o 34 bodov na hodnotu záporných 10 bodov a dostalo sa tak 25 bodov pod dlhodobý priemer. Pokles zaznamenali vo väčšine odvetví a to najmä vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, ostatných nekovových výrobkov a dopravných prostriedkov. Naopak rast uviedli výraznejšie len vo výrobe farmaceutických výrobkov.

Úroveň objednávok naopak priemyselné podniky hodnotili oproti decembru lepšie, keď saldo stúplo o 3 body na nulovú hodnotu. Rast objednávok zaznamenali len v troch odvetviach, pričom najvýraznejší bol vo výrobe dopravných prostriedkov. Naopak pokles objednávok bol zaznamenaný hlavne vo výrobe farmaceutických výrobkov, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení. Súčasnú úroveň objednávok považuje za dostatočnú 86 % respondentov. Saldo objednávok na export sa zvýšilo o 2 body na hodnotu mínus 1 bod, výraznejší rast predpokladajú len vo výrobe dopravných prostriedkov. Naopak pokles objednávok na export zaznamenali najmä vo výrobe farmaceutických výrobkov, ostatnej výrobe, oprave a inštalácií strojov a zariadení. Za dostatočné ich považuje 86 % exportujúcich respondentov.

Saldo zásob hotových výrobkov v januári v porovnaní s decembrom vzrástlo o 3 body na hodnotu 5 bodov. Rast stavu zásob uviedli vo väčšine odvetví a to hlavne vo výrobe strojov a zariadení a farmaceutických výrobkov. Zásoby považuje za primerané až 90 % respondentov.

Hodnotenie očakávanej produkcie na nasledujúce tri mesiace pokračovalo v raste aj v januári, keď sa zvýšilo o 13 bodov na hodnotu 33 bodov. Najväčšími optimistami sú respondenti vo výrobe dopravných prostriedkov, strojov a zariadení a ostatných nekovových výrobkov. Podľa veľkosti pozitívne vnímajú očakávaný vývoj v podnikoch s 1 000 a viac zamestnancami a podľa regiónov v Trnavskom a Žilinskom kraji. Naopak výraznejší pokles očakávajú len vo výrobe farmaceutických výrobkov, podľa regiónov iba v Nitrianskom kra­ji.

Saldo očakávaných cien priemyselných výrobkov na nasledujúce trojmesačné obdobie sa oproti decembru zvýšilo o 24 bodov na hodnotu 15 bodov. Zvyšovanie cien očakávajú najmä v chemickom priemysle, vo výrobe kovov a kovových výrobkov a vo výrobe potravín. Mierne znižovanie cien sa predpokladá hlavne vo výrobe strojov a zariadení. Väčšina firiem, až 78 %, v najbližšom trojmesačnom období však neočakáva zmenu cenovej úrovne svojich výrobkov.

Vo vývoji zamestnanosti sa situácia oproti minulému mesiacu zlepšila, keď saldo vzrástlo o 14 bodov na 24 bodov, čo predstavuje najvyššiu hodnotu v sledovanom období, teda od januára 1997. Zvýšenie zamestnanosti predpokladajú hlavne vo výrobe kovov a kovových výrobkov, dopravných prostriedkov a strojov a zariadení, podľa regiónov najmä v Bratislavskom a Košickom kraji. Naopak zníženie zamestnanosti sa očakáva hlavne vo výrobe počítačov, elektronických optických výrobkov a ostatnej výrobe, oprave a inštalácií.

Pri hodnotení faktorov obmedzujúcich rast priemyselnej produkcie uviedlo 39 % respondentov nedostatočný dopyt a 21 % nedostatok zamestnancov. Takmer tretina podnikov uviedla, že nepociťuje žiadne obmedzujúce faktory. Produkčná kapacita vzrástla o 6 bodov na hodnotu 5 bodov. Väčšina respondentov, 93 %, považuje svoju súčasnú produkčnú kapacitu za dostatočnú. Na základe objednávok majú podniky zabezpečenú prácu v priemere na 6 mesiacov, pričom najväčšia zásoba práce je zabezpečená najmä vo výrobe ostatných nekovových výrobkov.

V nasledujúcich troch mesiacoch možno podľa predpovedí respondentov očakávať rast vo vývoji objednávok, celkové saldo sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšilo o 8 bodov. S rastom počtu objednávok počítajú najmä v chemickom priemysle a vo výrobe dopravných prostriedkov. V porovnaní s minulým štvrťrokom saldo očakávaného exportu zostalo na rovnakej úrovni 24 bodov. Rast exportu očakávajú hlavne vo výrobe počítačov, elektronických a optických výrobkov, strojov a zariadení a ostatných nekovových výrobkov.

Priemyselné firmy využívajú výrobné kapacity v priemere na 85 %. Podľa výsledkov prieskumu sa pozícia podnikov v domácom konkurenčnom prostredí oproti predchádzajúcemu štvrťroku zlepšila, keď saldo vzrástlo o 1 bod na 12 bodov. Na zahraničných trhoch v rámci Európskej únie saldo vzrástlo o 4 body na hodnotu 16 bodov. Na trhoch mimo Európskej únie sa situácia nezmenila a saldo ostalo na rovnakej úrovni ako v predchádzajúcom období, teda vo výške 12 bodov.

debata chyba
Viac na túto tému: #Dôvera #priemysel