Vláda schválila strategický plán rozvoja dopravy

Cieľom Strategického plánu rozvoja dopravy SR do roku 2030, ktorý v stredu schválila vláda, je nastaviť efektívny smer rozvoja dopravného sektora a určiť spôsob realizácie jeho rozvojovej vízie.

11.01.2017 13:31
debata (2)

Dokument identifikuje kľúčové úzke miesta v dopravnej infraštruktúre, vo verejnej osobnej a v nemotorovej doprave, ako aj v prevádzke, údržbe a organizácii dopravy.

Jedným zo základných problémov dopravného sektora na Slovensku je podľa dokumentu dlhodobo nepriaznivý vývoj deľby prepravy v prospech cestnej dopravy, a to hlavne individuálnej dopravy. „Medzi ďalšie významné identifikované problémy patrí nedostatočná dostupnosť dopravnej infraštruktúry vyššieho dopravného významu, nevyhovujúci stavebnotechnický stav najmä ciest I. triedy a cestných objektov a prekračovanie ich návrhových kapacít,“ informovalo ministerstvo dopravy a výstavby v materiáli.

Nevyhovujúce sú parametre dopravnej infraštruktúry z hľadiska bezpečnosti. Problémom je aj neadekvátna obnova vozidlového parku, resp. koľajových vozidiel, nedostatočná intermodálna koordinácia, absencia infraštruktúry intermodálnej prepravy v osobnej i nákladnej doprave, nedostatočné dopravné plánovanie a kapacita verejnej dopravy v mestách a v prímestskej doprave. Minimálny je rozsah investícií do rozvoja a modernizácie infraštruktúry vodných ciest, ich súčastí a do infraštruktúry prístavov. Nevyhovujúci je technický stav, funkčné a kapacitné obmedzenia na letiskách.

Európska komisia podmienila prístup členských štátov Európskej únie k finančným prostriedkom v programovom období 2014 – 2020 v sektore dopravy existenciou komplexných plánov pre rozvoj dopravnej infraštruktúry, vrátane plánov pre udržateľný rozvoj mestskej, prímestskej a regionálnej dopravy. Členské štáty boli povinné deklarovať komisii splnenie ex ante kondicionalít, resp. podmienok do konca roka 2016.

„Schválenie strategického plánu a zabezpečenie plnenia identifikovaných cieľov je nevyhnutným predpokladom pre priebežné uvoľňovanie finančných prostriedkov z fondov Európskej únie po roku 2016 pre oblasť dopravy. V prípade nesplnenia tejto povinnosti má Európska komisia právomoc pozastaviť platby na úrovni príslušnej prioritnej osi, prípadne pre celý operačný program,“ informovalo ministerstvo dopravy a výstavby v predkladacej správe.

V súlade s metodickým usmernením technických poradcov EK – Jaspers strategický plán neobsahuje zoznam konkrétnych projektov. Ministerstvo dopravy a výstavby osobitne vypracuje finančný rámec vrátane časového harmonogramu plnenia opatrení definovaných v strategickom pláne a predloží ho na rokovanie vlády v tomto roku. Verejné výdavky na rozvoj dopravy v minulom roku by mali dosiahnuť celkovo 1,818 mld. eur (z rozpočtu ministerstva dopravy 1,765 mld. eur). V roku 2017 by mali predstavovať 1,941 mld. eur (1,829 mld. eur).

Dokument nadväzuje na Strategický plán rozvoja dopravnej infraštruktúry do roku 2020, ktorý vláda schválila 25. júna 2014. Ten slúžil prioritne pre vypracovanie Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020.

2 debata chyba
Viac na túto tému: #doprava