Kabinet schválil dodatok ku koncesnej zmluve na úseky D4 a R7

Vláda v stredu schválila návrh na uzavretie dodatku ku koncesnej zmluve na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu úsekov diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Rača a rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Holice v dĺžke 59 kilometrov.

14.12.2016 14:29
debata

Dodatok zmení mesiace pre splatnosť polročnej platby za dostupnosť (marec a september namiesto júna a decembra), aby boli zosúladené so splatnosťou splátok úverového financovania koncesionára. Ide o projekt verejno-súkromného partnerstva (PPP) realizovaný koncesionárskou spoločnosťou Zero Bypass Limited na čele so španielskou spoločnosťou Cintra Infraestructuras Internacional.

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja, ktoré návrh na vládu predložilo, tvrdí, že dodatok nepredstavuje podstatnú zmenu koncesnej zmluvy. Uzavretím dodatku sa podľa rezortu koncesionárovi neposkytuje žiadna výhoda, nemení sa platba za dostupnosť, prenos rizík ani rovnováha medzi zmluvnými stranami. „Táto potreba vznikla v súvislosti s posunom termínov odovzdania pozemkov, zabezpečenia právoplatných stavebných povolení a ukončenia výstavby, ktoré boli medzi zmluvnými stranami dohodnuté v čase medzi vyhlásením úspešného uchádzača vo verejnom obstarávaní koncesionára a vyslovením súhlasu vlády SR s revidovaným znením koncesnej zmluvy 11. 5. 2016,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

SR zastúpená ministerstvom dopravy a Zero Bypass uzavreli koncesnú zmluvu 20. mája tohto roku. Projekt bol finančne uzatvorený 20. júna, čím koncesná zmluva nadobudla účinnosť. Definitívna výška základnej ročnej platby za dostupnosť po finančnom uzatvorení predstavuje sumu 52,8 mil. eur (pôvodne 56,72 mil. eur). Túto sumu bude štát splácať koncesionárovi tridsať rokov po odovzdaní úsekov D4 a R7 do užívania. Pôvodná vysúťažená cena projektu 1,891 mld. eur sa tak môže znížiť na 1,764 mld. eur. Úspora na splátkach po zohľadnení inflácie predstavuje 127 mil. eur.

Výstavba sa začala oficiálne 24. októbra poklopaním základného kameňa. Samotné stavebné práce by sa mali začať na jar budúceho roku. Koncesionár momentálne upravuje svoj harmonogram do detailnej podoby. Na trase R7 z Ketelca do Holíc už trvá geodetický, topografický, dodatočný geotechnický a archeologický prieskum a začína výrub drevín. Koncesionár tiež pracuje na úprave technického riešenia a zmene stavebných povolení, aby boli v s súlade s optimalizáciami, ktoré vyplynuli so súťažného dialógu. Všetky úseky D4 a R7 by mali byť hotové v októbri 2020, ale po prvej časti na R7 majú autá jazdiť už v apríli 2020. Koncesionár chcel prvú fázu projektu odovzdať pôvodne do konca roka 2019 a druhú v polovici roka 2020.

Ministerstvo dopravy a koncesionár začali rokovať o potenciálnom rozšírení rozsahu projektu o kompletné vybudovanie mimoúrovňovej križovatky Ivanka sever (prepojenie diaľnice D4 a D1) spolu s potrebným zvýšením nivelety D1 a jej rozšírením v rámci realizácie prvej etapy zvýšenia kapacity D1 od Bratislavy po križovatku Triblavina. „Dôvodom sú efektívnosť realizácie a úspora prostriedkov štátneho rozpočtu prameniace z toho, že na mieste bude iba jeden zhotoviteľ, v plnej miere sa využije know-how súkromného partnera a aktuálne podmienky na finančných trhoch sú mimoriadne priaznivé. Koncesionár momentálne spracováva technickú analýzu, návrh technického riešenia vrátane optimalizácie, rozpočet a harmonogram stavebných prác,“ uviedol rezort dopravy.

debata chyba
Viac na túto tému: #R7 #diaľnice #D4 #obchvat Bratislavy