Na obchvat Bratislavy môžu ísť aj európske peniaze

Prostriedky Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (OPII) bude možné využívať aj na doplnkové financovanie výstavby časti obchvatu Bratislavy na diaľnici D4 Bratislava, Jarovce - Rača.

04.05.2016 11:38
debata (1)

A to poskytnutím príspevku na finančné nástroje cez Slovak Investment Holding, a. s. Predpokladá to zmena uvedeného operačného programu (verzia 3.0), schválená v stredu vládou v súvislosti s úpravou stratégie financovania prioritnej osi 2. Návrh predložilo ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako riadiaci orgán programu.

Zapojenie doplnkových zdrojov financovania na výstavbu D4 umožní v budúcnosti znížiť výšku platby štátu koncesionárovi pri realizácii projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) na výstavbu a prevádzku D4 a priľahlej rýchlostnej cesty R7. „Z dôvodu, že proces finančného uzatvorenia PPP projektu nebol ukončený, ako aj z dôvodu meniacich sa podmienok na finančných trhoch nie je možné v tomto čase kvantifikovať presnú úsporu verejných financií,“ uviedlo ministerstvo dopravy.

Prioritná os 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T) v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra doteraz umožňovala iba financovanie výstavby úsekov D1 a D3. „Na rozdiel od implementácie projektov na diaľniciach D1 a D3, pri ktorých sú prijímateľovi zdroje OPII poskytované formou nenávratného grantu, financovanie výstavby diaľnice D4 bude realizované návratnou formou pomoci cez finančné nástroje,“ spresnil rezort dopravy.

Ministerstvo dopravy na realizáciu dopravných projektov cez finančné nástroje v rámci OPII vyčlenilo takmer 140 mil. eur. Z uvedenej sumy je možné na výstavbu diaľnic a rýchlostných ciest použiť maximálne 51,7 mil. eur, pričom ministerstvo chce, aby tieto zdroje v maximálnej miere išli na financovanie výstavby D4.

Revízia operačného programu sa dotýka aj zmien vo forme financovania príslušných prioritných osí. Ministerstvo dopravy pôvodne vyčlenilo 3 % prostriedkov alokovaných pre operačný program na realizáciu aktivít cez Slovak Investment Holding. V súčasnosti neplánuje použiť tieto zdroje vo všetkých prioritných osiach programu, preto v niektorých boli navýšené a príslušne znížené v iných osiach. Súčasťou zmeny programu sú tiež úpravy monitorovania vplyvov projektov modernizácie železničnej infraštruktúry na životné prostredie.

Monitorovací výbor schválil zmeny v OPII 18. apríla. Ministerstvo dopravy má schválený návrh zmeny programu predložiť Európskej komisii na posúdenie do 9. mája. V prípade potreby môže byť program ďalej upravený na základe pripomienok a odporúčaní komisie. Tá by mala zmenu schváliť čo najskôr, ale najneskôr do troch mesiacov, ak budú všetky jej pripomienky zohľadnené.

Operačný program Integrovaná infraštruktúra je najväčším operačným programom v programovom období 2014 – 2020 na Slovensku. Pre program so siedmimi prioritnými osami je vyčlenených celkovo 4,667 mld. eur, vrátane zdrojov EÚ a štátu. Z tejto sumy je pre dopravnú časť určených 3,697 mld. eur a na podporu rozvoja informačnej spoločnosti 969 mil. eur. Riadiacim orgánom programu je ministerstvo dopravy, sprostredkova­teľským orgánom je ministerstvo financií pre časť o informačnej spoločnosti. Globálnym cieľom programu je podpora trvalo udržateľnej mobility, hospodárskeho rastu, tvorby pracovných miest a zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry, rozvoja verejnej osobnej dopravy a rozvoja informačnej spoločnosti.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #eurofondy #obchvat Bratislavy
Flowers