Najmenej rozvinuté okresy podporí nový zákon

Cieľom návrhu zákona o podpore najmenej rozvinutých okresov a súvisiacej novely zákona o investičnej pomoci je poskytovať podporu na zabezpečenie ich rozvoja formou prípravy a realizácie akčných plánov so špecifikami pre konkrétne okresy. Parlament v stredu schválil zákon hlasmi 96 poslancov.

11.11.2015 18:40
debata

Pre investičné zámery v najmenej rozvinutých okresoch v priemyselnej výrobe a cestovnom ruchu sa minimálna výška investície do dlhodobého hmotného a nehmotného majetku zníži na 200 tis. eur. Z toho najmenej 50 %, teda 100 tis. eur, musí byť krytých vlastným imaním právnickej osoby alebo majetkom fyzickej osoby – podnikateľa. Hodnota investície na obstaranie nových výrobných a technologických zariadení, ktoré sú určené na výrobné účely, sa znižuje na 30 % z celkovej hodnoty obstaraného dlhodobého hmotného majetku a dlhodobého nehmotného majetku. Realizácia investičného zámeru musí viesť k vytvoreniu najmenej desiatich nových pracovných miest. V prípade cestovného ruchu musí realizovaná investícia vytvoriť aspoň päť nových pracovných pozícií. Nárok na podporu by mal vzniknúť automaticky.

Do zoznamu najmenej rozvinutých okresov bude konkrétny okres zapísaný, ak miera evidovanej nezamestnanosti v takomto okrese dosiahla počas deviatich kalendárnych štvrťrokov v rámci dvanástich po sebe nasledujúcich kalendárnych štvrťrokov hodnotu vyššiu ako 1,6-násobok priemernej miery evidovanej nezamestnanosti v SR za rovnaké obdobie. Pôvodne bol navrhnutý koeficient 1,9-násobku priemernej miery evidovanej nezamestnanosti. Znížením koeficientu sa zabezpečí poskytovanie pomoci podľa tohto zákona väčšiemu počtu okresov, čo môže prispieť k znižovaniu regionálnych rozdielov.

Príjemcom podpory budú obce v najmenej rozvinutom okrese a ďalšie subjekty územnej spolupráce v súlade s akčným plánom. Zákon o podpore najmenej rozvinutých okresov má nadobudnúť účinnosť 15. decembra namiesto pôvodne navrhnutého termínu 1. decembra.

debata chyba
Viac na túto tému: #investície #okres #obec