Na sociálne bývanie a vzdelanie môže Slovensko dostať 150 miliónov

10.12.2014 16:03

Rozvojová banka Rady Európy by mala poskytnúť Slovensku rámcový úver v sume 150 miliónov eur na spolufinancovanie investičných projektov na sociálne bývanie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva, ako aj na vzdelávanie a kvalifikačné školenia.

Vláda v stredu schválila návrh na uzavretie Rámcovej zmluvu o úvere medzi Rozvojovou bankou RE a SR na financovanie projektov z oblasti bytovej a vzdelávacej infraštruktúry na návrh ministra financií Petra Kažimíra. Výdavky na tieto projekty sú zahrnuté v štátnom rozpočte 2014 pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

„Keďže výdavky na realizáciu daných projektov v celkovej sume sú už zohľadnené v návrhu limitov na roky 2014 – 2016, dodatočný dopad na dlh bude neutrálny,“ vyplýva z materiálu. Z hľadiska zdrojového krytia sa len zmení forma z emitovaných štátnych cenných papierov na cudzie zdroje, čiže úver, a to v sume maximálne 150 mil. eur. Prevzatím úveru sa nenavýšia zdroje pre príslušné rozpočtové kapitoly nad rámec ich schváleného rozpočtu.

V rozpočte ministerstva dopravy na tento rok je na sociálne bývanie pre nízkopríjmové skupiny obyvateľstva určených pre Štátny fond rozvoja bývania 54,9 mil. eur a tiež dotácie ministerstva na rozvoj bývania v sume 37,88 mil. eur. Na projekty v oblasti vzdelávania a športu, napríklad na rekonštrukciu a výstavbu univerzít, základných a stredných škôl, rekonštrukciu a výstavbu futbalových štadiónov, rozvoj IT systémov na univerzitách či grantovú schému na podporu výskumu a rozvoja je v rozpočte rezortu školstva 63,8 mil. eur.

Ak skutočné čerpanie zdrojov oboch rezortov v tomto roku bude nižšie, ako je plánovaná výška úveru Rozvojovej banky RE, podľa rezortu financií je možné, aby do reportovania pre uvedenú banku boli započítané aj výdavky štátneho rozpočtu zo začiatku roku 2015.

Úver na financovanie verejného sektora patrí k novým nástrojom Rozvojovej banky RE na roky 2014 až 2017. Cieľom nástroja je vyriešiť presne zadefinované deficity alebo potreby finančnej správy a rozpočtu. Úver bude pre SR ekonomicky výhodný v prípade jeho splatnosti nad desať rokov. Úver sa môže čerpať v minimálne dvoch a maximálne v štyroch tranžiach, pričom prvá tranža nesmie presiahnuť 50 % schváleného úveru. Výška každej tranže bude určená na základe absorpčnej kapacity projektu. Úver bude možné čerpať najneskôr do 30. septembra 2015. Tranže musia byť alokované na projekt do dvanástich mesiacov od každej výplaty, inak suma, ktorá nebola alokovaná, bude musieť byť vrátená banke do 30 dní od uplynutia lehoty. Podiel Rozvojovej banky RE na financovaní nesmie presiahnuť 90 % celkových investičných nákladov projektu.

#banky #Rada Európy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku