ANKETA odborníkov o Krajniakových zmenách: Zákon v takomto znení? Hrozí hon na sporiteľov ako z 90-tych rokov

Novinka z dielne rezortu práce sľubuje viac ľudí v systéme a vyššie výnosy pre sporiteľov. Odborníkov na financie a dôchodky sme sa preto pýtali, ako hodnotia navrhované zmeny v dobrovoľnom sporiacom pilieri.

07.09.2021 14:35
Milan Krajniak Foto: ,
Milan Krajniak
debata (6)

Minister práce Milan Krajniak (Sme rodina) v pondelok ráno ohlásil, že jeho rezort predkladá na pripomienkovanie viacero zmien v sporení v takzvanom III. dôchodkovom pilieri. Aby mali ľudia motiváciu odkladať si zo súčasných príjmov viac ako len to povinné, ministerstvo práce chce sporenie zatraktívniť. „Chceme, aby boli vyššie výnosy a vyššie dôchodky v treťom pilieri a tiež prilákať viac sporiteľov," povedal Krajniak.

Ako to bude vyzerať v praxi? Prvou novinkou je, že štát by mal prispievať od 60 do sto eur zamestnancom, ktorí si sami odkladajú. Čím vyššia čiastka, tým vyššia „dôchodková prémia“. Druhou zmenou je rozšírenie poskytovania doplnkového sporenia. Na rozdiel od doplnkových dôchodkových spoločností (DDS), ktoré fungovali doteraz, chce rezort rozšíriť možnosti, aby takýto produkt poskytovali aj dôchodkové správcovské spoločnosti (DSS), správcovské spoločnosti, obchodníci s cennými papiermi," banky a poisťovne .{target:_blan­k}":[https://www.porovnajto.sk/poistovne/]. Treťou zmenou je, že zamestnávateľ prispievajúci zamestnancom nebude musieť platiť z neho zdravotné odvody.

Opatrenie, ktoré má podľa slov ministra stáť štátnu kasu niekoľko desiatok miliónov eur ročne, by malo platiť od roku 2023.

Milan Krajniak Čítajte viac Minister práce Krajniak predstavil ďalšie zmeny v dôchodkoch. Ľudí chce motivovať prémiami v podobe desiatok eur

Expertov na financie sme sa pýtali 4 otázky:

1. Ako hodnotíte avizované zmeny, čo sú podľa Vás najväčšie pozitíva a čo negatíva?

Ján Šebo, ekonóm z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Oceňujem vcelku odvážny prístup k úprave dobrovoľného sporenia na Slovensku, ktorým sa vytvára jednotný systém štátnej podpory, a to tak nepriamej cez daňové a odvodové úľavy, ako aj priamej cez štátnu dôchodkovú prémiu. Otvorenie trhu s osobnými dôchodkovými produktami rôznym finančným inštitúciám je určite krok správny smerom. Pozitívne hodnotím aj snahu o zvýšenie sporenia ľudí cez súkromné formy sporenia, najmä v kontexte avizovanej novely I. piliera, ktorým sa majú budúcim dôchodcom znižovať miery náhrady príjmu z I. piliera v porovnaní so súčasným stavom. Ako veľké riziko vnímam upustenie od regulácie produktu, ktorý môže mať rôzne podoby a v podstate celý návrh predpokladá, že sporitelia budú expertmi v oblasti finančného sektora a budú schopní posúdiť kvalitu cenných papierov a finančných nástrojov obsiahnutých v osobnom dôchodkovom produkte. Veľmi kritický som k absolútne chýbajúcej ochrane finančného spotrebiteľa, ktorý bude ponechaný napospas finančnému sektoru a sprostredkovateľom. Pre vyvarovanie sa neočakávaným zlyhaniam a sklamaniam z nekvalitných produktov od nerenomovaných správcov by som veľmi uvítal, aby návrh zákona obsahoval jasné ustanovenia o transparentnosti portfólií osobných dôchodkových produktov, komplexné a úplné náklady nielen produktu, ale aj finančných nástrojov obsiahnutých v portfóliu osobného finančného produktu a iné štandardné ochranné nástroje.

Vladimír Klimeš, projektový manažér Across Private Investments:

Avizované zmeny budú (ak ich schvália), rozhodne pozitívne. Liberalizácia tretieho piliera totiž prinesie konkurenciu a tá časom aj väčšiu úrodu v podobe zvýšenia úspor. Ak bude tento proces kvalitne regulovaný, môže byť III. pilier dobrou základňou pre kapitalizačné dôchodkové schémy, tak, ako je to vo vyspelých krajinách. Na druhej strane však liberalizácia môže priniesť pre sporiteľov zvýšené riziko. Počet poskytovateľov môže stúpnuť na stovky ba až tisíce. Určujúci bude správny výber poskytovateľa osobného dôchodkového produktu. Dobrým vodítkom pre takýto výber bude okrem iného aj licencia PEP – paneurópsky dôchodkový produkt. Netreba však predbiehať, pretože avizované zmeny sú ešte len na začiatku legislatívnej cesty. Až keď úpravy definitívne schváli parlament, bude ich možné hodnotiť.

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko:

Je smutným faktom, že žiadna z vlád sa v poslednej dekáde neodhodlala k zmenám, ktoré by reálne zvýšili dôchodkové sporenie obyvateľstva. Medzi takéto opatrenia nemožno zaradiť ani opätovné zavedenie daňovej úľavy pri sporení v 3. pilieri od roku 2014, keďže zníženie daňového základu o 180 eur je vyslovene symbolické a nemá potenciál motivovať ľudí k sporeniu. Nehovoriac o roku 2013, kedy vláda bezprecedentným krokom vyhnala ľudí v 2. pilieri z rastových fondov do konzervatívnych, výsledkom čoho je odhadovaná strata na úsporách v 2. pilieri 8 až 10 miliárd eur.

krajniak Čítajte viac Krajniak: Chceme pokračovať v pomoci na podporu udržania pracovných miest v cestovnom ruchu a gastro sektore

Zásadná reforma dôchodkového systému vrátane zvýšenia motivácie sporiť a priblíženia výnosov bližšie k finančným trhom je absolútne nevyhnutná. Je pozitívne, že táto vláda si reformu dôchodkového systému dala do programového vyhlásenia. Už horšie je, že doteraz prezentované návrhy obsahujú aj nepresvedčivé či dokonca kontraproduktívne opatrenia. Aj keď k zmenám v 3. pilieri nie je zatiaľ k dispozícii dosť informácií, zámer treba hodnotiť pozitívne. Zapojiť do dôchodkového sporenia viac ľudí je absolútne kľúčové, ak chce Slovensko finančne zvládnuť zhoršovanie demografickej situácie v budúcnosti.

Plusom navrhnutých zmien je zapojenie štátu do finančnej motivácie ľudí. Je to štát, ktorý potrebuje odľahčiť svoj rozpočet v budúcnosti od časti dôchodkových dávok. Ak dnes zainvestuje do motivačnej prémie, tak spolu s príspevkom firiem a zamestnancov a pri viacročnom zhodnotení mu táto investícia ušetrí výrazne viac, ako do nej vloží. Navrhované riešenia sa však – na základe zatiaľ zverejnených, stručných informácií – zdajú byť skôr nedostatočné.

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

Vyššia konkurencia v rámci spoločnosti, ktoré poskytujú 3.pilier systému pomôže. Niektoré spoločnosti dokážu ponúknuť sporiteľom dodatočnú pridanú hodnotu, ktorá možno dnes v systéme absentuje. Okrem toho viac spoločnosti v systéme znamená väčší distribučný kapitál, inými slovami viac ľudí sa dostane k potrebným informáciám.

2. Ako príklad bolo uvádzané Česko, prečo si u nás sporí oproti susedom tak málo ľudí (32 percent oproti 85 percentám ekonomicky aktívneho obyvateľstva)?

Ján Šebo, ekonóm z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Príklad Českej republiky sa spomínal najmä v kontexte III. piliera, kde štát poskytuje relatívne vysoké štátne príspevky. Avšak vysoká miera účasti českých sporiteľov sa dosiahla aj vďaka veľmi voľným formám výberu prostriedkov ešte pred dovŕšením dôchodkového veku. A to by nemalo byť cieľom dôchodkového produktu. U nás doteraz neexistuje priama štátna podpora a v súčasnosti aj III. pilier má len nepriamu daňovú a odvodovú úľavu. Preto by priama štátna podpora mohla výrazne zvýšiť účasť v dobrovoľných formách sporenia. Avšak nesmie to ísť na úkor kvality osobného dôchodkového produktu a najmä bezpečnosti.

Vladimír Klimeš, projektový manažér Across Private Investments:

Možno by v tejto súvislosti bola na mieste otázka, či by mali stavebné sporiteľne toľko klientov, keby dlhodobo nemali štátnu prémiu… Aj tu ale platí, že štátna prémia v treťom pilieri je zatiaľ stále len holubom na streche. Česko je v tomto smere samozrejme oveľa ďalej. Popisovať tieto dlhodobé procesy by vydalo na samostatnú publikáciu.

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko:

Na Slovensku vlády dlhodobo rezignovali na motivovanie ľudí k sporeniu. Naopak, ľavicové vlády minulých viac ako 10 rokov neustále hovorili o štátnych istotách a utvrdzovali ľudí v tom, že sa o nich štát postará. Ekonomické čísla však hovoria presný opak, Slovensko je aktuálne dokonca najhoršie v celej EÚ v udržateľnosti verejných financií a nevyhnutne potrebuje aj znižovať výdavky, vrátane tých na sociálne dávky. Výsledkom nezodpovedného prístupu uplynulých rokov je len malé percento ľudí, ktorí si sporia na dôchodok. Čo je ešte horšie, aj pri sporení na dôchodok sa napríklad pri 2. pilieri presadili také pravidlá, ktoré umožňujú časť úspor vybrať a použiť na iný účel.

krajniak Čítajte viac Krajniak: Chceme pokračovať v pomoci na podporu udržania pracovných miest v cestovnom ruchu a gastro sektore

Pri dlhodobej téme, ako je sporenie na dôchodok, je absolútne nevyhnutné vzdelávať verejnosť a zároveň ju finančne motivovať. Okrem toho musí štát zmeniť podmienky pre správcov tak, aby boli motivovaní a zároveň aj tlačení dosahovať výnosy blízke finančným trhom. Motivácia ľudí konkurencieschop­nými výnosmi voči iným druhom investícií je veľmi dôležitá. Vzdelávaciu úlohu štátu dlhodobo sa snažia suplovať napríklad aj finanční sprostredkovatelia, avšak to zďaleka nestačí. Okrem toho bez finančnej motivácie ľudí a bez investícií do dôchodkovej reformy a motivačnej kampane je potenciál presvedčiť väčšiu časť aktívnej populácie na sporenie iba malý.

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

Tretí pilier nie je dostatočne motivačný, je doňho napríklad zapojených málo zamestnávateľov.

3. Prinesú navrhované zmeny podľa Vás sľubovaných viac sporiteľov a vyššie výnosy?

Ján Šebo, ekonóm z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Osobne si myslím, že uvádzanie osobných dôchodkových produktov na trh, ak prejde návrh zákona v takomto znení, prinesie hon na sporiteľov podobný z 90-tych rokov, kedy finanční sprostredkovatelia zaplavili trh toxickými investičnými životnými poistkami alebo ako to bolo v prípade rozbehu II. piliera. Práve neobmedzené odmeny pre finančných sprostredkovateľov a možnosť presúvať celé úspory z III. piliera do nových osobných dôchodkových produktov vnímam ako obrovské riziko zaplavenia trhu nekvalitnými a špekulatívnymi osobnými dôchodkovými produktami, ktoré budú ponúkané finančnými sprostredkovateľmi podporovaní vysokými províziami. Bojím sa toho, že ak budú sporitelia ponechaní napospas, nebudú schopní rozoznať kvalitné a bezpečné produkty a naletia na sľuby vysokých výnosov bez reálneho základu alebo schopnosti produktov takého výnosy priniesť. Navyše, ak osobný dôchodkový produkt nemá mať strop na poplatky, alebo nebude mať transparentnú štruktúru nákladov, potom sa obávam, že na trhu sa objavia extrémne predražené produkty, ktoré prinesú sklamanie a prázdne peňaženky budúcich dôchodcov.

Vladimír Klimeš, projektový manažér Across Private Investments:

Ak sa zmeny zavedú, počet sporiteľov určite narastie. Pravdepodobne rádovo, otázka je ako dlho to potrvá. Ak začnú zmeny platiť od avizovaného 1. 1. 2023, tak toto porovnanie môže byť zreteľne merateľné po roku 2025. Vyššie výnosy sú dané obsahom a princípmi stratégie, do ktorej sporiteľ investuje.

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko:

Z dnes zverejnených informácií nie je vôbec jasné, či chce vláda vniesť do 3. piliera podmienky benchmarkovania výnosov. Avizované rozšírenie konkurencie medzi poskytovateľmi plánovaného osobného dôchodkového produktu je určite pozitívnou správou, rozhodujúce však bude nastavenie podmienok. Konkurencia pri dôchodkovom sporení je momentom, ktorý môže pomôcť pri dosahovaní lepších výnosov, avšak dôležité je nastavenie podmienok zo strany štátu. Je kľúčové inšpirovať sa štátmi ako napríklad Nový Zéland, kde tamojší štátny fond dosahuje pri zhodnotení dôchodkových úspor výborné výsledky, ktoré sú neporovnateľné s výsledkami 2. a 3. piliera.

Maroš Ovčarik, generálny riaditeľ Partners Investments

Verím, že tieto zmeny zvýšia povedomie ľudí o treťom pilieri a vôbec o potrebe vytvárať si vlastné úspory na dôchodok. Pretože hlavne u mladých ľudí je potreba zaujímať sa o dôchodok príliš vzdialená, čo je škoda, pretože takto prichádzajú o najdôležitejšie roky svojho aktívneho života.

4. Je dnes, alebo bude po pripravovaných zmenách III. pilier výhodnejšie doplnkové sporenie na dôchodok, ako iné podobné produkty na trhu, čím?

Ján Šebo, ekonóm z Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici:

Podľa návrhu sa má aj III. pilier stať jednou z foriem osobného dôchodkového produktu. Preto bude veľmi podstatné sledovať kvalitu portfólií, poplatky a určite aj dobré meno poskytovateľa produktu. V opačnom prípade sa sporitelia veľmi popália.

Vladimír Klimeš, projektový manažér Across Private Investments:

Ak sa avizované zmeny zavedú do praxe a budú dlhodobo fungovať (min. 10 rokov a viac), môže liberalizovaný tretí pilier zohrať v budúcnosti významnú úlohu v akumulácii dlhodobého kapitálu, ktorý je pre každú krajinu veľmi dôležitou položkou. V tomto zmysle je porovnávanie s podobnými produktami málo dôležité. Teraz ide o to, či sa Slovensko v dôchodkovom systéme vráti na cestu kapitalizačných schém v liberalizovanom prostredí, alebo bude ďalej vajatať s chorobne zdeformovanými dôchodkovými piliermi.

Marián Búlik, finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko:

Štátom podporované sporenie na dôchodok by malo byť v konečnom dôsledku vždy pre sporiteľov výhodnejšie, pretože k trhovému výnosu pridáva finančné bonusy či daňové úľavy. Pri štátnej podpore sporenia na dôchodok však cieľom nie je prekonať nejakú konkurenciu, ale vyskladať funkčný systém, v ktorom sa jednotlivé piliere dopĺňajú. Ambíciou štátu by malo byť, aby každý ekonomicky aktívny Slovák sporil v 2. aj 3. pilieri a okrem toho pravidelne investoval z vlastných úspor s cieľom vytvoriť si dostatočnú rezervu na dôchodok. 3. pilier bol založený ako nástroj, cez ktorý sa do tvorby dôchodkových úspor svojich zamestnancov zapoja firmy. Tento princíp je napríklad v anglosaskom svete silný a úspešný, aj keď vo všeobecnosti sa európsky a anglosaský sociálny štát nedajú veľmi porovnávať. Zmeny v 3. pilieri by mali v maximálnej miere motivovať firmy, aby primäli čo najviac zamestnancov zapojiť sa a sporili im čo najviac. A súbežne 2. pilier by mal prinášať výnosy blízke trhu a motivovať mladých ľudí k vstupu tak, aby pri odchode na dôchodok bol štátny rozpočet čo najmenej zaťažený dôchodkovými dávkami. Je totiž ekonomicky nevyhnutné, že dôchodky z 1. piliera budú do budúcnosti zodpovedať stále menšej časti priemernej mzdy a životnú úroveň seniorov budú určovať najmä dôchodkové úspory.

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodok #Slovensko #Milan Krajniak #III. dôchodkový pilier