Slovak Telekom mohli popri komisii sankcionovať aj slovenské orgány, rozhodol Súdny dvor EÚ

Spoločnosť Slovak Telekom, ktorú Európska komisia (EK) uznala zodpovednou za zneužitie dominantného postavenia na trhu, mohli sankcionovať aj slovenské orgány. Rozhodol o tom Súdny dvor EÚ s tým, že ak EK začne postup preskúmania týkajúci sa porušení, ktoré sú totožné s porušeniami stíhanými vnútroštátnymi orgánmi, tieto vnútroštátne orgány strácajú v tejto oblasti svoju právomoc. Podľa Súdneho dvoru EÚ však predmetom konaní vedených EK a Protimonopolným úradom SR proti Slovak Telekom boli údajné zneužitia jej dominantného postavenia na odlišných tovarových trhoch.

25.02.2021 12:11
debata

Európska komisia uložila spoločnosti za zneužitie dominantného postavenia na trhu s určitými telekomunikačnými službami pokutu takmer 40 miliónov eur.

Rozhodnutie EK z 8. apríla 2009 o začatí konania proti Slovak Telekom zbavilo Protimonopolný úrad SR jeho právomoci uplatňovať pravidlá EÚ v oblasti hospodárskej súťaže len v rozsahu, v akom sa vyšetrovanie vedené týmto úradom a vyšetrovanie vedené EK týkali tých istých porušení. Zo spisu predloženého Súdnemu dvoru vyplýva, že zatiaľ čo EK začala proti Slovak Telekom konanie z dôvodu údajných zneužití dominantného postavenia na trhu služieb veľkoobchodného širokopásmového prístupu, tak konanie pred Protimonopolným úradom SR sa týkalo údajných zneužití dominantného postavenia na veľkoobchodných a maloobchodných trhoch telefónnych služieb a služieb prístupu k nízkorýchlostnému internetu prostredníctvom vytáčaného internetu.

Protimonopolný úrad SR na základe pravidiel EÚ v oblasti hospodárskej súťaže 21. decembra 2007 rozhodol, že Slovak Telekom zneužil svoje dominantné postavenie na slovenskom telekomunikačnom trhu. O dva roky neskôr začala EK konanie proti spoločnosti. Údajné zneužívajúce postupy sa týkali odmietnutia zo strany Slovak Telekom poskytnúť prístup k svojim uvoľneným účastníckym vedeniam či stláčania marže pokiaľ ide o veľkoobchodný prístup k uvoľneným účastníckym vedeniam. EK 15. októbra 2014 rozhodla, že podnik tvorený Slovak Telekom a Deutsche Telekom AG zneužil svoje dominantné postavenie na slovenskom telekomunikačnom trhu. Za tieto porušenia uložila EK Slovak Telekom a Deutsche Telekom spoločne pokutu vyše 38,8 milióna eur.

Ešte 9. apríla 2009 Rada Protimonopolného úradu Slovenskej republiky zmenila rozhodnutie Protimonopolného úradu SR a uložila spoločnosti Slovak Telekom pokutu takmer 526 miliónov slovenských korún (SKK), v prepočte vyše 17,4 milióna eur z dôvodu zneužitia dominantného postavenia vyplývajúceho z prijatia stratégie stláčania svojej marže medzi cenami za maloobchodné telekomunikačné služby a cenami za veľkoobchodné sieťové prepojenie. Vzhľadom na pochybnosti o zlučiteľnosti uznania Slovak Telekom za zodpovedný slovenskými orgánmi, ako aj EK so zásadou zákazu byť stíhaný dvakrát za ten istý skutok, sa obrátil Najvyšší súd SR na Súdny dvor EÚ.

debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #Slovak Telekom