Výpadok elektriny často spôsobujú konáre. Zodpovednosť nesú vlastníci pozemkov

Nebezpečné priblíženie konárov stromov k vzdušnému vedeniu veľmi často spôsobuje prerušenie distribúcie elektriny. Je preto nevyhnutné, aby boli porasty v okolí vedenia udržiavané tak, aby svojím pohybom alebo prípadne pádom nemohli ohroziť prevádzku zariadení distribučnej sústavy. Informovala o tom v tlačovej správe spoločnosť Západoslovenská energetika.

12.04.2021 14:07
debata (8)

„Zodpovednosť za údržbu porastov nesie v prvom rade vlastník, respektíve nájomca pozemku, na ktorom sa porasty nachádzajú,“ tvrdí hovorkyňa spoločnosti Západoslovenská energetika Michaela Dobošová. Spoločnosť podľa tlačovej správy pravidelne kontroluje porasty v okolí vzdušných vedení a v prípade, že tak neurobí vlastník alebo nájomca pozemku, vykoná aj ich údržbu.

V prípade, ak sa na pozemku nachádzajú dreviny alebo iné porasty, ktoré sa môžu nebezpečne priblížiť k elektrickému vedeniu, je podľa Dobošovej nevyhnutné vykonať ich orez. Podľa zákona je za ošetrovanie a údržbu stromov a iných porastov na svojom pozemku zodpovedný jeho vlastník, správca alebo nájomca.

„Ošetrovanie a údržba musí byť vykonaná tak, aby bola v súlade s predpismi na ochranu životného prostredia a zároveň tak, aby stromy a porasty neohrozovali bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky distribučnej sústavy, elektrických zariadení alebo elektrických vedení,“ vysvetľuje Dobošová.

Aj keď vedenie nízkeho napätia nemá stanovené ochranné pásmo, odporúča sa, aby bol výrub alebo orez drevín uskutočnený tak, aby bol najbližší konár stromu alebo iný porast vzdialený najmenej dva metre od vodičov elektrického vedenia nízkeho napätia. Veľkosť ochranného pásma, do ktorého nesmú zasahovať stromy a porasty, je v prípade vedení vysokého napätia stanovené na desať metrov.

V prípade vedení veľmi vysokého napätia je ochranné pásmo 15 metrov od krajných vodičov, pričom porasty pod vedeniami podľa Dobošovej nesmú presahovať výšku tri metre. „Odporúča sa, aby údržbu stromov v ochranných pásmach vedení vysokého napätia a vedení veľmi vysokého napätia vzhľadom na náročnosť a rizikovosť prác nevykonával vlastník, ale spoločnosť Západoslovenská distribučná,“ dodala hovorkyňa.

Kedy sa orezy vykonávajú?

Západoslovenská energetika tvrdí, že ak nejde o poruchové stavy a nebezpečné situácie, z hľadiska ochrany prírody je možné vykonávať orez živých konárov listnatých drevín vo vegetačnom období. Ide tak o obdobie od 1. apríla do 30. septembra daného roka. V prípade nebezpečných situácií, kedy môže prísť k ohrozeniu života, zdravia, alebo môže prísť ku značnej škode na majetku, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo vykonať orez či výrub porastu okamžite po zistení takejto situácie.

© Autorské práva vyhradené

8 debata chyba
Viac na túto tému: #elektrina #Stromy #Západoslovenská energetika #elektrické vedenie