Štát v Mochovciach zlyhal, tvrdí NKÚ. Je to chyba bývalej vlády, odpovedá Sulíkov rezort

Zdražovanie takmer 6 miliardovej dostavby tretieho a štvrtého bloku atómovej elektrárne Mochovce (MO34), ako aj jej meškanie, spôsobili rezervy vo fungovaní spoločnosti. No i nedostatočná koordinácia medzi súkromným investorom a štátom. Významné riziká sú tiež v neúčinnom využívaní kontrolných mechanizmov zo strany štátu. Upozorňuje Najvyšší kontrolný úrad (NKÚ). Ten svoje zistenia posunul aj na prerokovanie parlamentného výboru pre hospodárstvo.

11.12.2020 13:18 , aktualizované: 15:21
debata (83)

Závažné zistenia z kontroly boli úradom odstúpené aj orgánom činným v trestnom konaní. Národní kontrolóri tohtoročnou akciou nadviazali na prierezovú kontrolu v Slovenských elektrárňach z roku 2015, ktorú iniciovali poslanci parlamentu.

Akciová spoločnosť Slovenské elektrárne (SE) svoj strategický projekt podľa úradu nezvládla na dostatočnej úrovni a niekoľkonásobným predlžovaním termínov ukončenia dostavby elektrárne dochádza k zníženiu jeho konečnej rentability. Kontrolóri zistili, že v procese dostavby dochádzalo k vysokej miere vád a zároveň k viacerým dodatkom, či novým dodávateľským zmluvám.

zväčšiť Foto: NKÚ
Infografika - elektrarne Mochovce 1

Podľa podpredsedu úradu Ľubomíra Andrassyho, rezort hospodárstva, ktorý koná v mene Slovenskej republiky v orgánoch elektrární, nedostatočne uplatňoval záujmy štátu v riadení i kontrole fungovania strategickej spoločnosti. „Ak by Slovenské elektrárne a ich akcionár – ministerstvo hospodárstva – adekvátne reagovali na naše odporúčania z roku 2015, viaceré dnešné závažné zistenia by nevznikli“, hovorí Andrassy.

Napríklad, ministerstvo hospodárstva ako vlastník 34 % akcií tejto spoločnosti si dodnes neuplatnilo nomináciu na post riaditeľa interného auditu elektrární. Svojou nečinnosťou, tak znížili vplyv štátu pri výkone akcionárskych práv, tvrdí NKÚ. „Považujeme za nevyhnutné, aby zástupca štátu pôsobiaci v orgánoch strategického podniku pravidelne analyzoval a upozorňoval minimálne vedenie rezortu a vládu na riziká, ktoré môžu mať dopad na realizáciu projektu či môžu viesť k významným finančným stratám“, dodal Andrassy.

Závery kontroly NKÚ nie sú aktuálne, reaguje rezort hospodárstva

Závery kontroly Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) v súčasnosti už nie sú aktuálne, ale potvrdzujú oprávnenú kritiku procesu dostavby 3. a 4. bloku mochoveckej elektrárne za vlád Roberta Fica. Výsledky odzrkadľujú stav dostavby, ktorý bol v čase kontroly, za predchádzajúceho vedenia ministerstva. Štát je síce v Slovenských elektrárňach (SE) menšinový vlastník, ale súčasné vedenie Ministerstva hospodárstva SR sa hneď po nástupe do funkcie začalo aktívne zaoberať situáciou okolo dostavby EMO a pravidelne sa informuje o aktuálnom vývoji, vrátane účasti na všetkých dôležitých rokovaniach.

Štátny tajomník ministerstva hospodárstva Karol Galek opakovane pred voľbami upozorňoval, že dostavba jadrovej elektrárne Mochovce bude najväčšou nášľapnou mínou pre novú vládu, čo táto správa NKÚ potvrdzuje. „Tento problém vyrobil práve Robert Fico, keď do dostavby EMO 3,4 dotlačil spoločnosť bez akýchkoľvek skúseností s jadrovými elektrárňami. Všetky vlády Smeru následne zvolili pštrosiu politiku a problémy posúvali ako povestného Čierneho Petra,“ zdôraznil Galek.

Neaktuálnosť správy NKÚ dokazuje aj tvrdenie o neobsadenej pozícii audítora zodpovedného za dostavbu elektrárne. Pozícia manažéra dohľadu nad projektovým riadením dostavby EMO 3,4 je zo strany Ministerstva hospodárstva SR riadne obsadená. Od 1.6.2020 ju zastáva Peter Žiak, technik s bohatými skúsenosťami v oblasti jadrovej energetiky.

Žiadna iná pozícia v rámci dohľadu nad dostavbou EMO pre štát nie je k dispozícii, o čom sme NKÚ aj informovali na poslednom stretnutí. Rovnako rezort presadil požiadavku na expertné posúdenie fungovania súčasného manažmentu zodpovedného za dostavbu Mochoviec a v prípade pochybností ich okamžitú výmenu. Rezort hospodárstva sa stal tiež účastníkom konania, ktoré vedie Národná kriminálna agentúra, prihlásili sme sa ako poškodený. Je teraz na orgánoch činných v trestnom konaní, aby vyvodili zodpovednosť za zlyhania, zlyhania politikov nevynímajúc.

Minulý týždeň si situáciu priamo v Mochovciach osobne overil aj minister Richard Sulík, ktorý si za účasti zástupcu Úradu jadrového dozoru (ÚJD) ako aj SE, prešiel a nechal vysvetliť ako boli vyriešené všetky výhrady, voči technickému stavu nových blokov. Aj vďaka týmto aktivitám je situácia aktuálne taká, že v prvom štvrťroku 2021 by malo byť vydané prvostupňové rozhodnutie na prevádzku elektrárne. Otázka bezpečnosti je samozrejme prvoradá a proces bude možné spustiť iba so súhlasom ÚJD, ktorý je medzinárodne uznávanou a rešpektovanou autoritou v tejto oblasti.

Zlyhania vedúce k predražovaniu

Popri finančných dopadoch z nehospodárneho konania na dostavbe dvoch blokov elektrárne, Slovensko čelí aj ekonomickým stratám kvôli nespustenej výrobe elektriny. Podľa pôvodného plánu mali nové bloky zabezpečovať dodávku približne pätiny elektrickej potreby slovenských domácností a firiem.

„Kým na začiatku výstavby nových blokov pred dvanástimi rokmi boli náklady rozpočtované na úrovni 2,8 miliardy eur, dnes sme pri dvojnásobnom čísle a suma 5,6 miliardy určite nie je konečná,“ hovorí Andrassy. Zmeny projektov, množstvo modifikácií technického charakteru, nové požiadavky na zhotoviteľov a nedostatočné, či chybné technické riešenia sa premietli do posunov termínov dokončenia a výrazného predraženia projektu dostavby.

Kontrolóri hodnotia negatívne tiež časté personálne výmeny, ktoré nezohľadňovali požiadavky na odbornú kvalifikáciu z oblasti jadrovej energetiky. Kontrolóri na základe preverenia viacerých zmluvných vzťahov konštatujú, že najväčší vplyv na navyšovanie rozpočtov mali plnenia cez nové dodatky k zmluvám dodávateľov (zhotoviteľov) a vysoká závislosť SE práve na týchto zhotoviteľoch.

Za rizikovú oblasť ďalej možno označiť vysokú mieru vád a nedorobkov, ktoré v mnohých prípadoch odstraňovali dodávatelia na náklady elektrárni. Podľa NKÚ, akciová spoločnosť mala mať dohodnuté jasné pravidlá, ako budú dodávatelia na svoje vlastné náklady odstraňovať vady, nedorobky a škody.

Od januára 2009 do leta 2019 podpísali elektrárne v súvislosti s dostavbou blokov zmluvy za takmer 4,6 miliardy eur, upozorňuje NKÚ. V tejto súvislosti kontrolný úrad upozorňuje na uzatváranie zmlúv prostredníctvom priameho zadania, ktoré môže viesť ku konfliktu záujmov, narušovaniu pravidiel hospodárskej súťaže, či koluzívnemu správaniu – teda sťažovaniu trestného konania pôsobením na svedkov alebo spolupáchateľov.

zväčšiť Foto: NKÚ
Infografika - elektrarne Mochovce 2

Čo odporúča NKÚ

Aj vyššie uvedené nedostatky potvrdzujú, že projekt dostavby blokov elektrárne má výrazne nižšiu rentabilitu v porovnaní s plánom. NKÚ zadefinoval odporúčania pre manažment Slovenských elektrárni, ako aj pre rezort hospodárstva. Teraz totiž chýbajú pravidlá a nezávislý inštitút, ktorý by dohliadal na dodržiavanie hospodárnosti a efektívnosti v spoločnostiach s majetkovou účasťou štátu, tvrdí úrad.

Legislatívna úprava ochrany finančných záujmov Slovenska v kľúčovom podniku kritickej infraštruktúry s majetkovou účasťou štátu je podľa NKÚ nedostatočná. „Považujeme za nevyhnutné, aby zástupcovia štátu v súčinnosti s väčšinovým vlastníkom elektrárni prijali opatrenia na zabránenie ďalšieho navyšovania rozpočtu na dostavbu atómovej elektrárne. Vysokú cenu – ako dôsledok zlých rozhodnutí manažmentu a nedostatočnej kontroly – totiž budú musieť v konečnom dôsledku zaplatiť občania v cene dodanej elektriny“, upozorňuje Andrassy.

Odporúčania NKÚ

  • Posilniť vplyv štátu prostredníctvom nominácie riaditeľa interného audítora SE tak, ako je uvedené v Štatúte SE
  • Zabezpečiť pravidelný reporting zástupcov štátu o ich pôsobení v nominovaných pozíciách v orgánoch SE a uvádzať dôvody ich hlasovania a vyjadrenia v kľúčových pracovných skupinách (napr. riadiaci výbor)
  • Zintenzívniť auditnú činnosť so zameraním na kontroly nákladov projektov, a to najmä z pohľadu ich hospodárnosti a efektívnosti ako aj spôsobu výberu zhotoviteľov
  • Pravidelne vyhodnocovať možné negatívne sociálne, hospodárske a environmentálne dopady z predlžovania dostavby EMO34 a informovať o nich NR SR
  • Prehodnotiť stupeň legislatívnej regulácie s ohľadom na dodržiavanie pravidiel hodnoty za peniaze

Slovenské elektrárne, sú akciovou spoločnosťou s 34 % vlastníctvom štátu a väčšinou akcií vlastnenou skupinami EPH (Energetický a průmyslový holding, a.s.) a ENEL (Enel Produzione SpA) , prostredníctvom spoločnosti Slovak Power Holding BV (66 % podiel v SE). Vyrábajú 69 % z celkovej výroby elektriny na Slovensku diverzifikovaným mixom elektrární (vodné, tepelné, fotovoltické a jadrové). V roku 2019 dodali so sústavy 17 097 GWh elektriny a zároveň predali 658 GWh tepla.

Dostavba dvoch blokov Atómovej elektrárne Mochovce, v ktorých každý reaktor bude môcť dosiahnuť výkon 530 MWe je jedným z najväčších strategických investičných projektov v krajine. Výstavba EMO34 sa začala v roku 1985, ale pre nedostatok finančných prostriedkov bola v roku 1992 pozastavená. Po vstupe strategického súkromného akcionára do SE v roku 2006 boli obnovené plány na dostavbu EMO34. Štúdia realizovateľnosti dokončenia dostavby obidvoch blokov bola spracovaná v roku 2007. SE oficiálne začali dostavbu blokov (s plánovaným výkonom 440 MWe) 3. novembra 2008. Spustenie tretieho bloku bolo očakávané v termíne do 30. novembra 2012 a štvrtého bloku do 30. júna 2013. Doposiaľ nedošlo k spusteniu ani jedného bloku jadrovej elektrárne.

© Autorské práva vyhradené

83 debata chyba
Viac na túto tému: #Slovenské elektrárne #NKÚ #Mochovce #dostavba