IKEA nie je až taká „zelená“. Od inšpekcie dostala pokutu 80-tisíc eur

IKEA podľa inšpekcie porušovala niektoré predpisy dlhodobo.

15.06.2021 19:15
IKEA, Foto: ,
Nákupné centrum IKEA.
debata (1)

Spoločnosť IKEA Industra Slovakia dostala od Slovenskej inšpekcie životného prostredia (SIŽP) pokuty za viaceré environmentálne delikty v celkovej výške 80-tisíc eur. Išlo o výrazné prekročenie výrobného limitu stanoveného integrovaným povolením, nedodržanie výrobného postupu pri výrobe drevotrieskových dosiek, nepovolenú výsadbu rýchlorastúcich drevín či porušenie legislatívy pri vypúšťaní odpadových vôd. V utorok o tom informovala SIŽP.

„Výška pokuty zodpovedá závažnosti protiprávneho konania, keďže spoločnosť výrazným spôsobom prekročila výrobný limit stanovený integrovaným povolením počas dvoch kontrolovaných rokov a svojvoľne, bez oprávnenia zvýšila výrobné kapacity, na ktoré nemala oprávnenie ani súhlas SIŽP ako povoľovacieho orgánu,“ uviedla SIŽP. IKEA tak podľa inšpekcie konala dlhodobo. „SIŽP je toho názoru, že výrobný limit, určený v integrovanom povolení, ani rešpektovať nemienila. Rozhodnutie o pokute je právoplatné a momentálne plynie lehota na podanie správnej žaloby,“ dodala SIŽP.

IKEA, Čítajte viac IKEA sťahuje z predaja nebezpečné taniere a hrnčeky. Ľuďom vráti peniaze

Odbor integrovaného povoľovania a kontroly SIŽP kontroloval prevádzku výroby drevotrieskových dosiek prevádzkovateľa IKEA Industry Slovakia, odštepný závod Malacky Boards. Environmentálna kontrola sa zamerala na preverenie dodržiavania vybraných podmienok integrovaného povolenia a bola vykonaná na základe podnetov na znečisťovanie ovzdušia prevádzkou od roku 2017 do roku 2019. SIŽP zistila, že okrem prekračovania výroby v tomto závode prichádza k drveniu dreva drviacim zariadením bez toho, aby sa materiál kropil vodou, čím by sa predišlo nadmernému prášeniu, a čo je v rozpore s podmienkou integrovaného povolenia.

Odbor inšpekcie ochrany prírody a krajiny rieši aj prípad zakladania porastov rýchlorastúcich drevín a pestovanie nepôvodných druhov rastlín spoločnosti IKEA Industry Slovakia za hranicami zastavaného územia obce. V máji tohto roku SIŽP uložila spoločnosti IKEA Industry Slovakia pokutu vo výške 5000 eur za zásah do mokrade bez súhlasu príslušných orgánov na ochranu životného prostredia v lokalite Modranský Šúr a Zadný Šúr v katastrálnom území obce Modra. Vlhké lúky s výskytom vŕb, ostríc a tráv spoločnosť premenila na monokultúrnu plantáž nepôvodných drevín, konkrétne 7271 topoľov.

SIŽP nariadila spoločnosti nepôvodné dreviny okamžite odstrániť. V roku 2016 odbor inšpekcie ochrany vôd SIŽP vykonal kontrolu dodržiavania ustanovení zákona o vodách v odštepnom závode Malacky Boards, spoločnosti IKEA Industry Slovakia, zameranú na vypúšťanie odpadových vôd a na posúdenie účinnosti mechanicko-biologickej čistiarne odpadových vôd, ktorá sa nachádza v areáli spomínaného závodu. V rámci kontroly bolo zistené porušenie zákona a SIŽP uložila pokutu v celkovej výške 19 616 eur.

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pokuta #Ikea #Slovenská inšpekcia životného prostredia