Odpad z kuchyne treba triediť. Ako na to?

Od 1. januára tohto roku platí novela zákona o odpadoch, ktorá ukladá samosprávam povinnosť triediť biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO). Ministerstvo životného prostredia predĺžilo mestám a obciam na prípravu celého systému termín do konca júna.

08.05.2021 13:00
debata

Výnimky platia pre Prešov – rok 2022 a pre Bratislavu a Košice – rok 2023. Samosprávy týchto miest, Prešov len čiastočne, totiž odvážajú odpad na spaľovanie. Výnimku majú aj obce alebo časti obcí, ktoré už majú v domácnosti 100¤% zavedené kompostovanie.

Kuchynský odpad verzus skleníkové plyny

Bioodpad alebo biologicky rozložiteľný je akýkoľvek odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, čiže bez alebo s prítomnosťou kyslíka, najmä odpad z potravín, papiera a lepenky, zo záhrad, z parkov a podobne. Kuchynský bioodpad tvorí približne 40 % komunálneho odpadu domácností.

Doteraz sa vo väčšine slovenských miest a obcí kuchynský odpad odvážal spolu s ostatným komunálnym odpadom na skládky. Vytváral sa tak veľký ekologický problém – novo navezené odpady stláčali staršie odpady v nižších vrstvách, čo zabraňovalo prísunu kyslíka potrebného na optimálny rozklad. Vznikali hnilobné procesy a škodlivé plyny, napríklad metán, jeden z najagresívnejších skleníkových plynov zapríčiňujúcich otepľovanie planéty. Je dokonca škodlivejší ako oxid uhličitý. Spaľovanie je v porovnaní so skládkovaním lepšia voľba, ale aj pri ňom sa tvoria škodlivé plyny, napríklad dioxín.

Kompost aj energia

Kompostovanie je proces, pri ktorom sa pôsobením vzduchu, mikroorganizmov a pôdnych organizmov biologické materiály rozkladajú a vzniká organické hnojivo – kompost. Vďaka nemu sa živiny vracajú späť do pôdy a nevzniká žiadny odpad.

Na Slovensku sa bude bioodpad zhodnocovať dvomi spôsobmi – v priemyselných kompostárňach, v ktorých bude vznikať kvalitný kompost, alebo v bioplynových staniciach, kde sa odpad premení na čistejšiu elektrickú energiu a teplo.

ÁNO do kuchynského bioodpadu:

 • tepelne upravené a neupravené zvyšky potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu
 • starý chlieb a pečivo
 • mäso, ryby, mliečne výrobky
 • vajcia a výrobky z nich, vaječné škrupiny
 • potraviny po záručnej lehote
 • šupy z ovocia a zo zeleniny
 • čajové vrecúška
 • zvyšky kvetov a rastlín
 • použité vreckovky, servítky

NIE do kuchynského odpadu:

 • zelený odpad zo záhrad tráva, lístie, konáre
 • triedené zložky odpadu, plasty, sklo, papier
 • nebezpečné odpady
 • kuchynský olej, tuky
 • tekuté zložky, polievky, omáčky
 • plastové vrecká, plienky
 • prach zo smetí a z vysávania
 • cigaretové ohorky
 • uhynuté zvieratá

Každá samospráva si povinnosť triedenia odpadu bude zabezpečovať sama, podmienky sa preto môžu líšiť.

Zdroj: www.zemito.sk

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #triedenie bioodpadu #biologický odpad #BRKO