Na vodu sme pyšní. Ako zlepšiť jej kvalitu?

Voda z vodovodu môže pochádzať z podzemného alebo povrchového zdroja, na Slovensku tvoria podzemné vody asi 85 percent. Je veľmi kvalitná a často sa už nemusí upravovať. Voda z povrchového zdroja sa upravuje v úpravovniach, aby spĺňala ukazovatele pitnej vody.

07.05.2021 17:00
debata (1)

V jednotlivých regiónoch je kvalita vody rôzna. Podzemné zdroje, ktoré sa využívajú, môžu ísť do vodovodnej siete bez akejkoľvek úpravy. Ide o vody hlavne v okolí Bratislavy, celý Žitný ostrov, ktorý je hlavnou zásobárňou pitnej vody pre západné Slovensko. V strednej a vo východnej časti Slovenska je podzemnej vody pomenej a pitná voda sa získava z povrchovej.

Na kvalitu vody môže vplývať aj materiál vodovodného potrubia, najmä v starých domoch. Nečistoty sa môžu dostať do potrubia pri poruchách a opravách. Vodárenské spoločnosti i hygienici z regionálnych úradov verejného zdravotníctva kvalitu vody pravidelne kontrolujú a vyhodnocujú.

Čo v nej nesmie byť

Kontaminovaná voda môže spôsobiť viaceré infekčné ochorenia, napríklad brušný týfus, bakteriálnu dyzentériu, choleru, vírusovú hepatitídu typu A, entevirózy, parazitárne i iné. Kvalitu znehodnocujú zvýšené koncentrácie chemických látok, môžu spôsobiť akútne poškodenie organizmu alebo pri dlhodobom príjme i chronické ochorenie.

Zdravotné riziko predstavujú dusičnany, pesticídy, ropné produkty, ťažké kovy – olovo, arzén, ortuť, nikel, kyanidy, prípadne vedľajšie produkty dezinfekcie. Ide o toxické látky, ktoré sú karcinogénne, môžu vplývať na schopnosť reprodukcie a vývoj plodu, na ochorenia srdca a ciev či astmu.

Odborníci odporúčajú venovať pozornosť najmä studniam, v ktorých bývajú často zvýšené koncentrácie dusičnanov a dusitanov. Vo vyšších koncentráciách a pri dlhodobom príjme môže takáto voda spôsobovať onkologické ochorenia, poruchy trávenia, endokrinného systému a imunity. Veľmi nebezpečné, s možnými smrteľnými následkami je požitie vody s vysokým obsahom dusičnanov a dusitanov pre deti do jedného roku, nie je vhodná ani pre tehotné a dojčiace ženy.

Pomôže filter?

Hygienici nie sú naklonení používaniu filtrov. Dôvodia skúsenosťami s používanými filtračnými zariadeniami i výsledkami laboratórnych vyšetrení. Používanie filtrov na vodu vo verejnom vodovode z verejnej vodovodnej siete, čiže v hromadnom zásobovaní, nemá podľa nich opodstatnenie aj preto, lebo ju pravidelne monitorujú a kontrolujú.

Navyše býva železo i mangán

Pravidelnú prevádzkovú kontrolu vykonávajú v celom procese dodávok pitnej vody od zdroja až k spotrebiteľovi veľké vodárenské spoločnosti, príp. ďalšie odborne spôsobilé osoby. Výsledky kontroly musia pravidelne predkladať okrem iného aj hygienikom, a ak zistia prekročenie limitov ukazovateľov kvality pitnej vody, musia im to oznámiť. Zároveň sú povinní zistiť príčiny a prijať opatrenia na obnovenie kvality vody. Monitoring kvality pitnej vody robia aj hygienici, vlastnými odbermi priamo na kohútiku u spotrebiteľa. Vzorky odoberajú tak, aby rovnomerne reprezentovali kvalitu počas roka v celom verejnom vodovode. Pri zistení nedostatkov nariaďujú opatrenia, v niektorých prípadoch používanie vody na pitie aj zakážu a nariadia náhradné zásobovanie.

Najčastejšie prekračovanými fyzikálno-chemickými ukazovateľmi vo vode býva železo, mangán, voľný chlór, nasýtenie vody kyslíkom, v prípade mikrobiologických ukazovateľov sú to koliformné baktérie a kultivovateľné mikroorganizmy pri 22 °C a 27 °C.

Štyrikrát voda

  • pitná voda je určená na pitie, varenie, prípravu potravín alebo na iné domáce účely a voda používaná v potravinárskych podnikoch pri výrobe alebo predaji výrobkov, alebo látok určených pre ľudskú spotrebu
  • za kvalitu a kontrolu zodpovedajú dodávatelia pitnej vody – prevádzkovatelia verejných vodovodov
  • limitná hodnota pre dusičnany je 50 mg.l-1, pre dusitany 0,5 mg.l-1
  • povinnosť zabezpečiť pre obyvateľov zásobovanie pitnou vodou má obec.

Zdroj: ÚVZ SR

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #pitná voda #filter #parametre